Начало Banners Модернизация на образователната среда в НУ „Климент Охридски“

Модернизация на образователната среда в НУ „Климент Охридски“

12345

Договор № BG-RRP-1.007-0078-C01

„Модернизация на образователната среда в НУ „Климент Охридски“, гр. Пловдив”, по Процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, по Национален план за възстановяване и устойчивост

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.007-0078-C01

Бенефициент: Община Пловдив

Обща стойност на Инвестицията: 3 330 022.55 лв., от които:

- сума в размер на 2 074 014.66 лева без ДДС, в т.ч. и 1% непреки разходи от стойността на преките разходи (без ДДС), представляваща безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);

- сума в размер на 410 695.97 лева, представляваща невъзстановим данък добавена стойност, които са за сметка на бюджета на Република България;

- сума в размер на 704 426.60 лева без ДДС и 140 885.32 лева данък добавена стойност, представляващи съфинансиране от бюджета на Община Пловдив.

Срок за изпълнение на Инвестицията: 35 месеца, 04.12.2023 г. – 31.05.2026 г.

Цел на Инвестицията: Основната цел на проекта, в съответствие с тази на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е да се създадат условия за равен достъп до образование в НУ „Климент Охридски“- гр. Пловдив, чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която да съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и за подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Основни дейности:

1. Основен ремонт, реконструкция, преустройство, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и пристрояване за триетажно застрояване на Начално училище „Климент Охридски“, гр. Пловдив.

2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Начално училище „Климент Охридски“, гр. Пловдив.

Индикатори:

  • Приключване на обновяването на училищата и детските градини – 1 бр.;
  • Икономии в годишното потребление на първична енергия – 122.47 MWh/y;
  • Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – 264 лица.

4,962 total views, no views today