Документи за участие

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие в проект за изпълнение на мерки по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.)

ПОКАНА

Община Пловдив кани всички жители/домакинства в общината, които използват за отопление уреди с дърва и въглища, да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи за отопление Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, като в определени жилищни райони и квартали регистрираните концентрации на замърсителя превишават допустимите норми и създават потенциален риск за здравето. Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме. Общината осигури финансиране за изпълнение на мерки за подмяна на старите отоплителни уреди, като спечели и започна изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.003-0006 по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България. Община Пловдив ще предостави на одобрените лица безвъзмездно:

1. Ново екологично отоплително устройство на газ, пелети, електричество;
2. Доставка и монтаж в жилището или свързване към централно топлоснабдяване;
3. Инструктаж на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство;
4. Демонтаж и изнасяне на стария отоплителен уред на дърва и въглища от жилището и предаването му за рециклиране. Демонтажът и изнасянето от имота ще се извърши преди доставката на новото отоплително устройство
5. Двегодишна гаранция и гаранционно обслужване на новото отоплително устройство при условие на спазване на изискванията за правилна експлоатация и поддръжка от страна на крайния получател;
6. Годишен технически преглед на новото отоплително устройство еднократно след първия отоплителен сезон.
Условията и процедурата за кандидатстване са съобразени с изискванията на  Управляващия орган на финансиращата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

I. Кой може да кандидатства

По настоящата покана за подмяна на отоплителни устройства на дърва и въглища с екологични алтернативни отоплителни устройства могат да кандидатстват:

• Физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и/или въглища.
• Кандидати, които са подали подписана Декларация за участие в проекта в деловодството на община Пловдив.
• Кандидати, чийто имот е разположен в регулационните граници на гр. Пловдив.
• За кандидати, желаещи да преминат към отопление на природен газ или пелетен уред на водна риза или пелетен котел – да изградят за своя сметка отоплителни инсталации и други връзки, ако нямат изградени
• За кандидати, желаещи да преминат към отопление на природен газ – да има техническа възможност за присъединяване към газоразпределителната мрежа, потвърдено от газоразпределителното дружество. Да изготвят за своя сметка технически проект за газоснабдяване
• Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното устройство, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран търговец по смисъла на Търговския закон.
Собствеността/съсобствеността се доказва с нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността/съсобствеността върху имота. Документът се представя за справка при подаване на документи за кандидатстване. Собственикът декларира, че за имота няма стартирала процедура за незаконно строителство. (Община Пловдив ще извършва служебна проверка относно декларираното обстоятелство в декларацията за законността на имота.) В случай, че кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота, е необходимо писмено съгласие от друг/и съсобственик/ци на имота, заедно с когото/които кандидатът трябва да притежава повече от половината от собствеността върху имота. Съгласие от съсобственик/ци се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. Физическите лица имат възможност да кандидатстват, като изберат един от следните варианти съобразно конкретните обстоятелства:

1. Физическото лице, представляващо домакинство в жилищния имот, кандидатства за подмяна на отоплителен уред на дърва/въглища в жилището си с ново отоплително устройство;
2. Група от две или повече физически лица, собственици на самостоятелни имоти – жилищни обекти в жилищна сграда, които до момента на кандидатстването се отопляват самостоятелно с уреди на дърва/въглища, могат да кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление и да заменят отоплителните си уреди на дърва/въглища с едно общо отоплително устройство за всички жилищни обекти на лицата от групата;
3. Група от физически лица собственици на самостоятелни имоти – жилищни обекти в многофамилна жилищна сграда, които ползват общо локално отопление с дърва и/или въглища, могат да изберат един от следните варианти:

• едно отоплително устройство за всички домакинства в групата, или
• отделни отоплителни устройства за всяко от домакинствата в групата.
Във всички случаи сумарните емисии на ФПЧ10 от отделните нови устройства следва да са по-малки от емисиите на ФПЧ10 от подмененото общо отоплително устройство на дърва/въглища в сградата.

II.  Задължителни условия за участие

Всеки краен получател трябва:

1.  Изрично да декларира писмено, че:
- желае да подмени отоплителното си устройство/а на дърва и/или въглища с конкретно посочено ново/нови отоплителни устройство/а, допустимо/и съгласно поканата за кандидатстване, като придобие безвъзмездно правото на собственост върху новото отоплително устройство две години след доставката и монтажа му;
- ще предостави безвъзмездно на общината старото отоплително устройство по ред и условия, определени от общината, за извеждането му от употреба /предаване за оползотворяване впоследствие;
- ще използва новото отоплително устройство най-малко до изтичане на период от 2 години от датата на доставката и монтажа му и съобразно гаранционния срок;
- е съгласен да бъдат извършвани проверки от определени от общината лица след подмяната на отоплителното оборудване за срок от 2 или повече години съобразно условията на сключения договор. С проверките ще се гарантира, че в жилищния обект е наличен новият тип отопление и за отопление не се използват дърва и/или въглища и че крайният потребител използва новия тип отопление с грижата на добър стопанин и отоплителното устройство не е унищожено, продадено или преотстъпено, както и че не е демонтирано, разглобено или ремонтирано от неоторизирани лица в гаранционния срок;
- е съгласен със задължението да използва тип (стандарт) гориво, указано от производителя за съответното отоплително устройство, и с параметри, изрично указани на крайния получател, когато се доставя нов отоплителен уред на пелети;
- в имота не са извършени инвестиции, финансирани от друг европейски или национален източник Националната програма за енергийна ефективност, ОП Региони в растеж 2014-2020 г., и т.н.), които съвпадат с подмяната на отоплителното устройство, за което лицето кандидатства;
- да предвиди условия, при които ще се гарантира използване на доставените отоплителни устройства в случай на покупко-продажба или прехвърляне на собствеността върху имота върху друго лице в рамките на 2-годишен период от получаване на новото отоплително оборудване.

2.  Да участва в провеждането на анкета по телефона, имаща за дел да изясни техническите характеристики на жилището, екологични, социални и други обстоятелства и да бъде консултиран за оразмеряването на новия уред за отопление.

3. Да оказва съдействие на лица, посочени от общината, като предоставя физически достъп до жилището във връзка с изнасянето на старото отоплително устройство и доставката и монтажа на новото.

4. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителния уред.

5. Да подпише договор/договори с общината след одобрение за участие в проекта. Проекти на договорите са налични в раздел „Документи за сключване на договор“.

В случаите на преминаване към уред на природен газ (кандидатства се за газов уред и до 3 бр. радиатори):
- Да предостави писмено (положително) становище за условията по присъединяването, издадено от газоразпределителното дружество „Ситигаз България ЕАД“;
- Да има одобрена Заявка за присъединяване на битов клиент към газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и точка на присъединяване или Договор за присъединяване;
- Да предостави или изготви в 3 месечен срок технически проекти за вътрешноотоплителна инсталация и газозахранване от газорегулаторно измервателно табло до уреда на газ. Проектите да са одобрени от „Ситигаз България“ ЕАД или от технически надзор с лиценз от Държавна агенция по метрология и технически надзор. За жилищни сгради не е необходимо проектите да се одобряват от Община Пловдив;
- Проекта на вътрешноотоплителната инсталация да бъде съобразен с предоставяните от  настоящата програма газов уред и 3 бр. радиатори (стоманен панелен радиатор 300×1800 мм, 500×1200 мм или 500×1800 мм);
- Заявка за присъединяване, изготвянето и одобрението на проектите за вътрешноотоплителна инсталация и газоснабдяване от газорегулаторно измервателно табло на „Ситигаз“ до уреда на природен газ, са задължение на лицето, което кандидатства и не се финансират от Общината.

В случаите на преминаване към централно парно отопление (кандидатства се за радиатори):
- Лицето да се запознае с условията и възможностите за присъединяването към топлопреносната мрежа (https://evn.bg/Home/Heating.aspx );
- Да се съгласуват инвестиционните намерения и проекти с „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД. При необходимост да се направи заснемане от топлопреносното дружество;
- Да се представи Становище или Договор с „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за доставка на топлинна енергия и съгласуван с дружеството проект;
- Изготвянето на документи, проекти и заснемане на място за присъединяване към топлопреносната мрежа не са задължение на Община Пловдив.

В случаите на преминаване към отопление с климатици:
- Финансира се от Проекта стандартният монтаж на климатик, включващ полагане на тръбен път (медни тръби, захранващ кабел и дренажна тръба) до 3м  и конзоли за укрепването на външното тяло.
- При по-дълги трасета от 3м, разходите за тръбния път се поемат от кандидата.

Забележка:
Доставката, монтажа, въвеждането в експлоатация и гаранционното обслужване на устройството за отопление на пелети, устройството за отопление на природен газ и климатиците се финансират от Проекта.

Кандидати, собственици на отделни имоти, желаещи да приложат колективно решение за локално отопление с едно общо отоплително устройство попълват и подписват обща Декларация за участие в проекта. Всеки от тях поотделно попълва и подписва декларация за съгласие от съсобственик на имота. Декларацията може да бъде изтеглена тук. Единият от кандидатите се упълномощава от всеки от останалите кандидати да подаде от негово име индивидуалните му документи, както и общите изисквани документи за кандидатстване.

В зависимост от специфичните обстоятелства и избрания вариант за преминаване от отопление с дърва и въглища към друг вид отопление, при кандидатстването лицата прилагат различни документи съобразно тяхната приложимост за конкретния случай, описани по-долу в IV. Документи, които се представят при кандидатстване.

III. Отоплителни устройства, за които може да се кандидатства

Община Пловдив предоставя на кандидатите широка гама от екологични отоплителни устройства, сред които кандидатите, които се отопляват с уреди на дърва и/или въглища, могат да изберат най-подходящото съобразно желанието си и спецификата на жилището (приложение: Таблица с препоръка относно избора на уред съгласно площта на помещенията, които ще се отопляват и състоянието на жилището).

1. Отоплителни устройства, използващи за отопление пелети

• Топловъздушни камини на пелети с мощности в диапазон 6-12 кВт
• Камини на пелети тип „водна риза“ с мощности в диапазон 12-25 кВт
• Пелетни котли с мощности15 -35 кВт
В случай, че кандидатът избере камина с водна риза или пелетен котел, той има право да кандидатства и за максимум три броя стоманени панелни радиатори, посочени по-долу, независимо от размерите.

2. Отоплителни устройства, използващи за отопление газ (за жилища извън газоразпределителната мрежа, но до които има условия да се достави компресиран природен газ);

• Газови конвектори 3-5 кВт
• Едноконтурни и двуконтурни кондензационни газови котли с мощности до 33/35кВт

Важно! В случай, че кандидатът избере отоплително устройство газов конвектор, той има право да кандидатства за максимум три броя, независимо от мощността им.

Отоплителни устройства, използващи за отопление електрическа енергия

3. Климатици за стенен монтаж  с мощности на отопление в диапазон 3.2 КВт (9000 ВТU) – 8.0 КВт (24 000 BTU).

Важно! В случай, че кандидатът избере отоплително устройство климатик, той има право да кандидатства за максимум три броя климатици, независимо от мощността им.

4. Радиатори

• Стоманен панелен радиатор (300×1800 мм)
• Стоманен панелен радиатор (500×1200 мм)
• Стоманен панелен радиатор (500×1800 мм)

Както е посочено по-горе, за радиатори може да се кандидатства, ако е избрана пелетна камина с водна риза, пелетен котел или газов котел.

Важно! В случай, че кандидатът избере да кандидатства за отоплителна система, включваща радиатори, той има право да кандидатства за максимум три броя.

IV. Документи, които се подават при кандидатстване

Съгласно предоставените възможности, физическите лица могат да кандидатстват самостоятелно за подмяна на отоплителния уред на дърва/въглища в техния имот или да се обединят за прилагане на колективно решение за отопление с едно ново екологично отоплително устройство.

Физическо лице, което кандидатства самостоятелно за подмяна на отоплителен уред на дърва/въглища подават следните документи:

1. Декларация за участие в проекта;
2. Подписан Формуляр за кандидатстване -  генерира се автоматично чрез специално създадена електронна система за управление на смяната на уредите за отопление след подаване на Декларацията за участие в проекта, провеждане на анкетиране и консултиране от енергийни консултанти и валидиране на предоставената информация;
3. Лицето подава и един или повече от следните документи, ако е приложимо съобразно избрания вид ново отоплително устройство и специфичните обстоятелства;
4. Декларация за съгласие от съсобственик на имота по образец (Образец № 1). Прилага се само в случай, че кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота. Декларация се попълва от всеки от съсобствениците, заедно с които кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху имота;
5. Подписано от кандидата пълномощно за упълномощаване на друго лице да подаде документите за кандидатстване от негово име, в случаи, че собственикът е възпрепятстван или затруднен в определения за кандидатстване срок да подаде документите за кандидатстване.
Група от две или повече физически лица собственици на самостоятелни имоти в жилищна сграда, които кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление с едно отоплително устройство:
В този случай документите за кандидатстване се подават от едно от лицата, упълномощено от останалите лица в групата и включват:
• Декларация за участие в проекта;
• Подписан Формуляр за кандидатстване -  генерира се автоматично чрез специално създадена електронна система за управление на смяната на уредите за отопление след подаване на Декларацията за участие в проекта, провеждане на анкетиране и консултиране от енергийни консултанти и валидиране на предоставената информация;
• Споразумение между кандидатите, които ще прилагат колективно решение за общо локално отопление. Споразумението следва да съдържа задължително трите имена и данните по лична карта на лицата в групата, адресите на имотите, вида на отоплителното устройство, за което кандидатстват, брой радиатори, ако има такива, както и място за монтаж на отоплителното устройство;
• Индивидуалните документи на всяко от лицата в групата за колективно решение за отопление, както следва:
Декларация за участие в проекта;
- Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Образец № 1) – прилага се, ако е приложимо;
- Пълномощно, подписано от собственик на имот при кандидатстване за прилагане на колективно отопление, с което упълномощава един от кандидатите да подаде от негово име горните документи, както и общите документи за кандидатстване и да подпише договор с общината (Образец № 1). Декларациите за участие в проекта, примерни проекти на договори и други приложими документи могат да се намерят заедно с настоящата Покана на интернет страницата на общината на адрес: www.plovdiv.bg Редът на подаване на документи не оказва влияние при класирането накандидатите.

V. Срок и място за подаване на документи за кандидатстване

Срок за подаване на нови декларация за участие на документите за кандидатстване – от 15.04.2021 г. до 31.05.2023 г. В посочения срок попълнени и подписани декларации за участие в проекта  се подават всеки работен ден от 08:30 часа до 17:15 часа в деловодството на община Пловдив, площад Стефан Стамболов №1, в сградите на Дирекция „Екология и управление на отадъците“ на ул. „Емил де Лавеле“ 9 и ул. „Железарска“ 1, в районните администрации и на имейла на дирекцията: [email protected]. След подаване на подписана Декларация за участие в проекта, проведена анкета във връзка с жилището и домакинството и консултиране за определяне на мощността на избрания вид уред за отопление и в случай че кандидадът е одобрен, пълният комплект документи за сключване на индивидуални договори може да се подава в община Пловдив, Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ по предварително изготвен график. При подаване на документите всеки кандидат представя за проверка на място:

1. Лична карта за идентификация;
2. Документ за собственост на имота, за който кандидатства за смяна на отоплителния уред (нотариален акт, договор за покупко-продажба, удостоверение за ползване съгласно Закона за устройство на територията, договор за делба, удостоверение за наследници или др. приложими документи с доказателствена стойност);
3. Декларация за съгласие от съсобственик/ци на имот по образец, ако е приложимо;
4. Пълномощно при кандидатстване за общо локално отопление, ако е приложимо;
5. Копие от Решение на общото събрание на собствениците при колективно решение за локално отопление и сградата е в режим на етажна собственост, ако е приложимо;
6. Писмено (положително) становище за условията по присъединяването, издадено от газоразпределителното дружество „Ситигаз“, ако е приложимо;
7. Договор с топлопреносното дружество за доставка на топлинна енергия – в случаи, когато се кандидатства за подмяна на отопление на дърва и въглища с централно парно отопление (кандидатства се за радиатори), ако е приложимо;
8. Пълномощно, с което кандидат упълномощава пълномощник да подаде документите за кандидатстване от негово име, ако е приложимо;
9. Документ от ТЕЛК, ако е приложимо;
10. Документ за получаване на помощ за отопление, ако е приложимо.
При подаване на документите с доказателствена стойност към Формуляра за кандидатстване, приемащите общински служители правят пълна проверка на място за пълнота на попълнените документи.

Всички данни от Формуляра за кандидатстване се генерират автоматично от електронна система след въвеждането и валидирането им от енергийните консултанти след проведено интервю и определена мощност на избрания вид уред за отопление.

Служителите от общината приемат само представен пълен комплект документи. При приемане на всички документи се дава на кандидата регистрационен номер.

Община Пловдив предоставя възможност за подаване на Декларации за участие в проекта и чрез електронна поща. Декларацията трябва да е попълнена, подписана и сканирана във формат .pdf или .jpeg и да се изпратят на адрес: [email protected]  Кандидатът получава входящ номер.

След провеждане на интервю с кандидата и определяне на мощността на новия уред за отопление от енергийния консултант, кандидатът може да поиска предварителна проверка на пълнотата на документите с доказателствена стойност от определения служител, след което да съгласува ден и час за подписване на формуляра за кандидатстване и предоставяне на изискуемите документи за доказване на декларираните обстоятелства.

Гражданите могат да получат допълнителна информация на местата за подаване на документи или на следните телефони: 032/656 878; 032/656 835 всеки работен ден, от 8:30 часа до 17:15 часа. Графика с приемните можете да видите тук.

VI. Класиране на кандидатите

След приключване на срока за прием на документи, Община Пловдив разглежда подадените документи, оценява тяхното съответствие с изискванията и извършва класиране на всички кандидати, които отговарят на приложимите изисквания.

Класирането ще се извърши чрез приоритизиране на кандидатите по следните показатели, съчетаващи екологични и социално-икономически съображения:

Критерии/Показател

Допустим брой точки

 

Събран брой точки

1. Екологични критерии  
1.1. Смяна на отоплението с дърва и/или въглища с отопление от централизиран източник

15

1.2. Прилагане на колективно решение с едно отоплително устройство за два и повече самостоятелни жилищни обекта – отделни имоти

10

1.3. Жилището, в което ще се заменя отоплителното устройство на дърва и въглища,  се намира в локална „гореща точка“ от гледна точка на замърсяването на въздуха

10

2. Критерии за енергийна ефективност на жилището
Топлоизолирана сграда

10

Цялостно топлоизолирано жилище

5

Частично топлоизолирано жилище

1

Липса на топлоизолация

0

Цялостно сменена дограма

10

Частично сменена дограма

5

Неефективна дограма

0

3. Социални критерии
3.1. Наличие в домакинството на:  
- дете/деца до 2-годишна възраст

5

 
- лице/лица на възраст над 70 години

5

 
- лице/лица с увреждания (ТЕЛК)

5

 
3.2. Брой лица, които ще се отопляват с отоплителния уред, за който се кандидатства:

5

 
1 лице

1

 
2 лица

2

 
3 лица

3

 
4 лица

4

5 и повече лица

5

3.3. Получаване на целева помощ за отопление и месечна социална помощ съгласно Закона за социално подпомагане
- Лице/лица от домакинството получава/т целева помощ за отопление

5

Максимален брой точки

80

При подаване на документите за кандидатстване кандидатът чрез Формуляра, който се подписва декларира обстоятелствата по показатели 2, 3.1, 3.2, 3.3 (с изключение на документа за ТЕЛК).

В етапа на оценка и класиране на кандидатите или след това Община Пловдив може да прави проверка за верността на декларираните обстоятелства и/или да изиска от кандидата документи за удостоверяване истинността на декларираните данни.

При установяване на невярно декларирани и/или неистински данни кандидатът не участва в класирането.

Кандидатите се класират според получения брой точки. В случай на равен брой точки на двама или повече кандидати, предимство се дава на кандидати, получили по-голям брой точки по показателите по реда на тяхната номерация (първо по първия показател, второ по втория показател и т.н).

В случай че финансовият ресурс по проекта позволява да се обхванат всички кандидати, които отговарят на условията в точка III. Задължителни условия за участие, за участие в проекта се одобряват всички тези кандидати.

VII.  Обявяване на резултатите

Списък с одобрените кандидати се оповестява на интернет страницата на Община Пловдив в www.plovdiv.bg и в районните администрации след подаване на декларацията, провеждане на анкетирането и определянето на мощностите на нови уреди за отопление и валидиране на подадената информация.

С оглед защита на личните данни, списъкът включва само регистрационния номер, под който е регистрирана подадената декларация за участие, фамилията на кандидата и брой получени точки по показателите за приоритизиране.

В случаите на преминаване към отопление с газов котел или конвектори на природен газ, преди подписване на договора, одобреният кандидат в 60-дневен срок от обявяване на резултатите представя в Община Пловдив сключен договор за присъединяване и доставка природен газ.

VIII. Сключване на договор

Община Пловдив ще покани одобрените кандидати да подпишат договор с общината за безвъзмездно получаване на новото отоплително устройство.

Напомняме, че същите следва да имат декларация за платени данъци, която можете да изтеглите от тук. Декларацията за данъци трябва да бъде върната, попълнена и подписана, на следния имейл: [email protected] или всеки работен ден от 08:30 часа до 17:15 часа в деловодството на Община Пловдив, площад Стефан Стамболов №1, в сградите на Дирекция „Екология и управление на отадъците“ на ул. „Емил де Лавеле“ 9 и ул. „Железарска“ 1 или в районните администрации.

В зависимост от вида отоплително устройство, се подписва един от следните видове договори:
- договор за топловъздушна камина на пелети;
- договор за пелетна камина на водна риза или за пелетен котел (вкл. до два стоманени панелни радиатора, ако са заявени такива);
- договор за отоплителни електрически устройства (климатици);
- договор за газов конвектор или газов котел.

В случай, че до подписването на договор одобрен кандидат се откаже от участие, общината информира следващия класиран кандидат и сключва договор с него.

Общината ще информира своевременно одобрените кандидати за прогнозната дата за сключване на договор в зависимост от графика на доставка на отоплителните устройства.

Актуална информация се публикува на електронната страница на общината, на следния линк: www.plovdiv.bg

37,690 total views, no views today