Обяви

Обявление с изх. №19Ф-6295-(2)/24.09.2020 г. за прекратяване на съсобственост, чрез замяна

Покана за публино обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2019 година. Публикувано на 02.09.2020г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 НА ОП РЧР И ОП НОИР

Заповед за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

Общинска служба по земеделие – Пловдив, на основание чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен предварителния регистър на имотите за землището на гр. Пловдив, община Пловдив за стопанската 2020-2021 година

Община Пловдив набира доброволци за Доброволно формирование „Пловдив 112“

„МБАЛ „Свети Мина“ – Пловдив“ ЕООД, спешно набира лекари, медицински сестри и санитари за работа в отделение за лечение на пациенти с COVID-19
Обява за конкурс за отдаване под наем на училищен бюфет, намиращ се на територията на ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив
Обява за конкурс за отдаване под наем на Ученически стол с бюфет в СУ „Цар Симеон Велики“
Обявление по чл.129, ал.5 – част от кв.10-нов по плана на ЮИПЗ
Единен годишен списък за 2020 година
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ- ПРОМЕНИ ЗА СРОКОВЕ ПО НАРЕДБАТА ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ

Община Пловдив стартира процедура по сключване на нови рамкови договори с независими оценители за изготвяне на пазарни оценки, необходими за работата на отделните нейни звена.

Обява на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ – кв. 41 по плана на кв. Прослав
Община Пловдив, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №13/п/, взето с протокол №2 от 30.01.2020г. на Общински съвет – Пловдив е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация на „Филипово“, гр. Пловдив, с Правила и нормативи за прилагане на плана и планове-схеми: Комуникационна-транспортна схема и Трансформация на собствеността
Община Пловдив, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №14/п/, взето с протокол №2 от 30.01.2020г. на Общински съвет – Пловдив е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация на „Пета градска част“, гр. Пловдив, с Правила и нормативи за прилагане на плана и планове-схеми: Комуникационна-транспортна схема и Трансформация на собствеността
На основание чл.129, ал.1 съобщава, че с Решение №400, взето с протокол №21 от 28.12.2019г. на Общински съвет – гр. Пловдив, е одобрен проект за ПУП – ПЗ за линеен обект: „Уличен канал по общински път с ИД 56784.238.67 по КК на гр. Пловдив до УПИ 441 006, за складово-административна база за търговия с ел. оборудване, гр. Пловдив, местност „Прослав“
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ – улична канализация по общински път кв.77 по плана на ПУП-ПРЗ и схеми на кв. “Христо Смирненски IV“
Обявление по чл. 124б, ал.2 от ЗУТ- част от кв. 459 по плана на „ Първа градска част”
Обявление по чл. 124б, ал.2 от ЗУТ – част от кв. 2а по плана на „Северна индустриална зона”
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ – в кв. 21 по плана на ПУП-ПУР на кв. „Христо Смирненски III“
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ – част от кв.40 – нов по плана кв. Освобождение и Гео Милев
Обявление по чл. 129, ал. 5 от ЗУТ
Обявление по чл. 124б, ал.2 от ЗУТ – ЧАСТ ОТ КВ. 4 – НОВ ПО ПЛАНА НА ПУР СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА „ЮГ“ С УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ, РАЙОН „ЮЖЕН“, БИВШ КВ. 7 ПО ПЛАНА НА ЮИЗ
Община Пловдив обявява Проект за Единен годишен списък за 2020 година за гражданите и техните семейства.
Обявление по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ – част от кв. 91 по плана на ПУП-ПРЗ на кв. „Христо Смирненски IV“
Обявление по чл. 124б, ал.2 от ЗУТ – смесени обсл. и жил.дейности в кв. 5 по плана на ЖР „Тракия“
Обявление по чл. 129, ал.5 от ЗУТ – част от кв. 1 – нов по плана на Източна индустриална зона IV част
Обявление по чл. 129, ал.5 от ЗУТ – част от кв. 27-нов за УПИ III-540.1209-молитвен дом, по плана на ж.р. „Тракия”
Обявление по чл.124б, ал.2 – кв. 525 по плана на Първа градска част
Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.10-нов по плана на Югоизточна промишлена зона
Обявление по чл. 124б, ал.2 от ЗУТ – скл. дейност в кв.1 по плана на ИИЗ-IV част
Обявление по чл. 124б, ал.2 – кв. 10 -нов по плана на ПУП-ПУР Смесена многофункционална зона „Юг“
Обявление по чл. 129, ал.5 – част от кв. 20 – нов по плана на кв. „Гладно поле“
Обявление по чл. 129, ал.5 от ЗУТ – част от кв. 89-нов /12-стар, жилищна група А-1,2,3/ по плана на ЖК „Тракия“
Обявление по чл. 124б, ал.2 от ЗУТ – част от кв. 14 по плана на МФЗ „Изток“
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ – част от кв. 137 по плана на Първа градска част
Обявление по чл.129, ал.5 от ЗУТ – кв. 56 по плана на кв. „Прослав“
Обявление по чл. 129, ал.5 от ЗУТ – част от кв. 135 – нов, 319а – стар по плана на Централна градска част
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ – кв. 58 по плана на кв. „Коматево“
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ – Заповед ДС-12-6/27.12.2019г.
Обявление по чл.129 , ал. 5 – на част от кв. 27 по плана на ПУП-ПУР Смесена многофункционална зона „ЮГ“
Обявление по чл.124б, ал.2 – на част от кв.39-нов по плана на кв. Освобождение Гео Милев
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ- част от кв. 31А по плана на кв. Македония
Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.10 по плана на Северна индустриална зона
Дневен ред за заседание на Експертен Съвет по Устройство на Територията – 08.01.2020г.
Обявление по чл.124б, ал.2 – кв. 62 по плана на СМФЗ-юг
Обявление по чл.129, ал.5 – кв. 9 по плана на ЮИЗ – IV част
Обявление по чл. 124б, ал.2 – кв. 35 по плана на кв. Младежки хълм – допуска се изработване на комплексен проект
Обявление по чл. 129, ал.5 – част от кв. 49 – нов/12 стар, жил.група 4,5,6/ по плана на ЖР Тракия

АРХИВ

99,269 total views, 44 views today