Обяви

Община Пловдив започва кампания за превенция на репродуктивните заболявания. Във връзка с това в „Диагностично-консултативен център І – Пловдив” ЕООД, пл. „Понеделник пазара” № 5 ще се проведе безплатно скринингово изследване на жители на гр. Пловдив на възраст до 35 години. В него ще бъдат обхванати 80 мъже и 78 жени.

Община Пловдив започва кампания за превенция на репродуктивното здраве

Обява

Декларация

Заявление

Покана за участие в процедура по сключване на нови рамкови договори с община Пловдив, за изготвяне на пазарни оценки, необходими за работата на отделните звена в общината

Покана

Декларация за липса на задължения

Рамков договор за възлагане извършването на оценки на активи

Община Пловдив набира доброволци за Доброволно формирование „Пловдив 112“

Пълен текст на обявата

Листовка „Стани доброволец“

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 НА ОП РЧР И ОП НОИР

Пълен текст на обявата

Заявление за кандидатстване

Протокол за класиране

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 НА ОП РЧР И ОП НОИР

Пълен текст на обявата

Заявление за кандидатстване

Община Пловдив набира доброволци за Доброволно формирование „Пловдив 112“

Обява

Набор от образци на документи

Листовка „Стани доброволец“

Община Пловдив стартира процедура по сключване на нови рамкови договори с независими оценители за изготвяне на пазарни оценки, необходими за работата на отделните нейни звена.

Покана за участие

Проект на договор и ценово предложение

Декларация

2,144 total views, no views today