Начало Категории Околна среда Шум Оценка, управление и контрол на шума

Оценка, управление и контрол на шума

От 1 януари 2006 г. в България е в сила Закона за защита от шум в околната среда (обн. ДВ бр.47/13.09.2005 г.) ЗЗШОС, в който са залегнали изискванията по отношение оценката и управлението на шума, които фигурират в директивата на Европейския съюз 2002/49ЕО.

Основната цел на закона е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

Документът указва, че кметовете на общини контролират шума, излъчван по време на строителство, организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените места, с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми; упражняват контрол за спазването на ЗЗШОС в тихите зони и урбанизираните територии.

Законът задължава съответните компетентни органи да определят степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива и разработването на стратегически карти за шум. Въвежда се т. нар. акустично планиране, целящо предотвратяване и намаляване на шума в околната среда.

В съответствие с това задължение за агломерация Пловдив са разработени стратегическа карта за шум и план за действие към нея.

12,783 total views, no views today