Начало Категории Околна среда Шум План за действие към Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив

План за действие към Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив

Планът за действие към Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив Планът е приет с Решение №402, взето с Протокол №18 от 25.10.2018 г. на Общински съвет – Пловдив. Той е неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда. Целта на „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ” на базата на актуализираната стратегическа шумова карта (СШК от 2017г.) е управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда чрез прилагане на мерки и акустично планиране в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период. Тези мерки се базират на случаите, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, както и за запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са надвишени.
Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

Електронен вариант на План за действие може да разгледате тук.

15,183 total views, 6 views today