река Първенецка

Дейности, влияещи върху проводимостта на реката:

• Не депонирайте строителни
и битови отпадъци в
речното легло

• Не разрушавайте диги,
оградните стени и
брегоукрепителните
съоръжения

• Не нарушавайте
крайречната растителност
и естествените
местообитания

Първенецка (Тъмръшка) река е десен приток на река Марица. Извира на 1816м. н.в., на 500м западно от връх Модър (1992м.) в рида Чернатица на Западните Родопи под името Рибеново дере. Тече в посока север-североизток в дълбока, гъсто залесена долина. След ДГС „Тъмръш“ (на мястото на заличеното село Тъмръш) се нарича Тъмръшка река. След устието на най-големия си приток Лилковска (Дормушевска) река навлиза в много дълбок и красив каньон. Преди село Храбрино излиза от каньона, а при село Първенец навлиза в Горнотракийската низина, където коритото й е коригирано с водозащитни диги. Влива се отдясно на река Марица на 164 м.н.в., в западната част на Пловдив.

Площта на водосборният басейн на реката е 217 км2, което представлява 0,4% от водосборния басейн на Марица. Той граничи на изток и югоизток с водосборния басейн на Чепеларска река, десен приток на Марица, а на югозапад и запад с водосборния басейн на река Въча, десен приток на Марица.

Основни притоци са:

>          Леви: Чуренска река, Божво дере;

^          Десни: Ходжово дере, Лилковска (Дормушевска) река (най-голям приток), Ковачева река, Каличин дол , Бърдашка река.

Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода април-май, а минимумът – август-септември. Среден годишен отток при село Храбрино – 1,62 м3/сек.

По течението на реката са разположени 3 населени места, в т.ч. 1 град и 2 села:

>        Община Родопи – Храбрино, Първенец;

^ Община Пловдив – Пловдив.

В Горнотракийската низина водите й се използват за напояване и отчасти за промишлено водоснабдяване. На територията на гр. Пловдив в р. Марица се влива река Първенецка.

Съгласно СПИСЪК НА КОДОВЕТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ кодът на тялото, определен за „река Първенецка от вливане на река Пепелаша до устие“ е BG3MA500R126.Определен в ПУРБ (2016 – 2021 г.) цел за добро химично състояние е опазване на добър химичен статус.

 

“Недопускайте причиняването на вреди в нарушение на действащите разпоредби по опазването на водите.” 

15,494 total views, no views today