река Пясъчник

Дейности, влияещи върху проводимостта на реката:

• Не депонирайте строителни
и битови отпадъци в
речното легло

• Не разрушавайте диги,
оградните стени и
брегоукрепителните
съоръжения

• Не нарушавайте
крайречната растителност
и естествените
местообитания

Пясъчник е река в Южна България – Област Пловдив, общини Хисаря, Съединение, Марица и Пловдив, ляв приток на река Марица. Дължината й е 72 км, която й отрежда 44-то място сред реките на България.

Река Пясъчник води началото си от 1 512 м.н.в., на 300 м западно от връх Шилигарка (1 577 м) в Същинска Средна гора, под името Меча река. По цялото си протежение реката тече в югоизточна посока – до село Старосел в дълбока долина, а след язовир „Пясъчник“ – в Горнотракийската низина, където коритото й е коригирано с водозащитни диги. Влива се отляво в река Марица на 155 м н.в., в североизточната част на град Пловдив.

Площта на водосборният басейн на реката е 663 км2, което представлява 1,25% от водосборния басейн на Марица, а границите на басейна й са следните:

>          на югозапад – с водосборния басейн на река Потока;

>          на северозапад – с водосборния басейн на река Луда Яна;

>          на север, североизток и изток – с водосборния басейн на река Стряма.

Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода февруари-юни, а минимумът – юли-октомври. Среден годишен отток при село Любен – 2,3 м3/сек, като нивото на реката зависи изцяло от изпускането на води от язовир „Пясъчник“ и през по-голямата част от времето е напълно безводна.

Въпреки, че коритото на реката в Горнотракийската низина навсякъде е коригирано с водозащитни диги невeднъж река Пясъчник е излизала от дигите и е наводнявала околните райони.

Почти 100% от водите на реката се използват за напояване в Горнотракийската низина.

На територията на гр. Пловдив в р. Марица се влива река Пясъчник. Съгласно СПИСЪК НА КОДОВЕТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ кодът на тялото, определен за р. Пясъчник в участъка от яз. Пясъчник до устие и ГОК-3 ,Строево, Труд е BG3MA500R118.

“Недопускайте причиняването на вреди в нарушение на действащите разпоредби по опазването на водите.”

 

12,542 total views, 4 views today