Начало Услуги Административни услуги Административни услуги към Социална политика

Административни услуги към Социална политика

Общинска социална услуга „Асистент”

Общинска социална услуга „Асистент““ е създадена с Решение № 204 на Общински съвет–Пловдив 2006 г. Чрез нея се осигурява качествена грижа в семейна среда на лица с увреждания с 90% и над 90% изгубена работоспособност, на деца с 50% и над 50% намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ, които отговарят на допълнителни условия.

Необходими документи:
1. Заявление по образец – /препратка към Подменю „Образци на документи”/;
2. Копие на експертно решение на ТЕЛК;
3. Копие на протокол на ЛКК за явяване пред ТЕЛК;
4. Копие на експертно решение на ТЕЛК на членовете на семейството (ако има такива).

Място за подаване на заявлението за извършване на адм.услуга:
Деловодство на Община Пловдив – пл. „Стефан Стамболов” № 1, етаж I, стая № 3.
Лице за контакт:Нина Колева – гл. експерт, Дирекция «Социална политика», Община Пловдив, тел. 032/ 633 075

Общинска социална услуга „Социален кабинет по дентална медицина”

Общинската социална услуга „Социален кабинет по дентална медицина” е създадена с Решение № 435 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 20 от 09.11.2006г. Чрез нея се предоставя възможност за осигуряване на плакови протези и ортодонтски апарати на изцяло обеззъбени социално слаби пациенти и деца от социалните домове в град Пловдив. Кабинетът се намира на бул. „Свобода” № 15 в сградата на „Медико-техническа лаборатория І – Пловдив” ЕООД и се обслужва от стоматолог.

Необходими документи:
1. Заявление по образец – /препратка към Подменю „Образци на документи”/;
2. Служебни бележки за доход на работещите членове на семейството /копие от последното разпореждане на НОИ – и на съпрузите удостоверяващ размера на пенсиите, обезщетенията и др. Доходи;
3.Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“ при наличие нарегистрация на пълнолетните членове на семейството и декларация за доход от безработните;
4. Копие на ЕР на ТЕЛК при наличие (и за другите членове на семейството);
5. Документ за самоличност за справка.

Място за подаване на заявлението за извършване на адм.услуга:
Деловодство на Община Пловдив – пл. „Стефан Стамболов” № 1, етаж I, стая № 3.
Лице за контакт:Нина Колева – гл. експерт, Дирекция «Социална политика», Община Пловдив,тел.032/633075

„Подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив”
Услугата „Подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив”  е създадена с Решение № 22 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 4 от 17.02.2005 г. Чрез нея се предоставя възможност за отпускане на еднократна помощ до 1 000 лв. за задоволяване на тежки здравни, комунално битови и др. жизнено важни социални потребности на лица и семейства с адресна регистрация на територията на Община Пловдив не по-малка от 3 месеца преди подаване на заявлението.

Необходими документи:
1. Заявление – декларация (по образец) – /препратка към Подменю „Образци на документи”/;
2. Документ за самоличност за справка;
3. Служебни бележки за доход на работещите членове на семейството за последните 3 месеца;
4. Рецепти за ползвани лекарства, удостоверение за ползвани лекарства;
5. Направление за изследване и операции;
6. Разходооправдателни документи – фактури, касови бележки;
7. Служебна бележка от Дирекция „Бюро на труда“ за наличие на регистрация за безработни лица;
8. Копие на ЕР на ТЕЛК – копие (ако има);
9. Копие на епикризи – (при наличие);
10. Копие на последното разпореждане на НОИ за размера на пенсията;
11. Копие на Настанителна Заповед за живеещите във ведомствено или общинско жилище;
12. Копие на Договор за наем (за живеещите на свободен наем);
13.Удостоверение за декларирани данни от НАП и декларация-при регистрирана фирма.

Място за подаване на заявлението за извършване на адм.услуга:
Деловодство на Община Пловдив – пл. „Стефан Стамболов” № 1, етаж I, стая № 3.
Лице за контакт:Нина Колева – гл. експерт, Дирекция «Социална политика», Община Пловдив, тел.032/633075

„Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения за отпускане на персонални пенсии”

Услугата „Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения за отпускане на персонални пенсии“ се извършва съгласно чл.7,ал.2,т.1 и ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.

Персонални пенсии могат да се отпускат на следните категории лица:
1. Деца без право на наследствена пенсия от починал родител;
2. Жени, навършили възрастта по чл.68, ал.4 КСО, родили или отгледали 5 или повече деца до навършване на 18 годишната им възраст;
3. Лица, навършили по чл.68, ал.4 КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди – членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ: за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.

Необходими документи:
1. Заявление до зам.- кмет по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ – свободен текст;
2. Заявление до НОИ – гр. София;
3. Разпореждане от РУСО за отказ от наследствена пенсия – оригинал
4. Декларация за имотно състояние – оригинал;
5. Удостоверение за декларирани данни (от Данъчна служба) –оригинал;
6. Удостоверение за семейно положение на клиента и членове на неговото семейство (от служба ГРАО по райони на гр. Пловдив) – оригинал;
7. Документ за годишният доход на членовете на семейството (удостоверение от работодател, Дирекция Бюро на труда или Дирекция „Социално подпомагане“, ксерокопие на трудова книжка при безработните и декларация че не работят);
8. Удостоверение за наследници (валидно до 6 месеца от издаването му) – оригинал;
9. Копие от смъртен акт;
10. Копия на актовете за раждане на децата;
11. Служебни бележки от училище, ако децата учат;
12. Настанителна заповед – ако жилището е общинско;
13. Декларация за допълнителни доходи – от наеми и др.;
14. Декларация дали децата са настанени в заведение на държавна издръжка и дали са дадени за осиновяване.

Място за подаване на заявлението за извършване на адм.услуга:
Деловодство на Община Пловдив – пл. „Стефан Стамболов” № 1, етаж I, стая № 3.
Лице за контакт:Пенка Чаушева– гл. експерт, Дирекция «Социална политика», Община Пловдив, тел.032/628832

Регистрация на местни поделения на вероизповеданията
В изпълнение на Закона на вероизповеданията, Община Пловдив води Регистър на местните поделения на вероизповеданията.

Необходими документи:
1. Заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице;
2. Съдебно решение на Софийски градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство;
3. Пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство;
4. Удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община.

Място за подаване на заявлението за извършване на адм.услуга:
Деловодство на Община Пловдив – пл. „Стефан Стамболов” № 1, етаж I, стая № 3.
Лице за контакт:Петър Граматиков– гл. експерт, Дирекция «Социална политика», Община Пловдив, тел.032/625778

„Издаване на Карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания”

Община Пловдив предоставя услугата „Издаване на Карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания”, съгласно Заповед № 11 ОА 1775 /20.07.2011г.на Кмета на Община Пловдив.

Необходими документи:
- Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност /, което се сверява с оригиналното решение при подаване на документите/;
- Копие от личната карта на лицето с трайно увреждане или удостоверението за раждане на детето/, което се сверява с оригинала при подаване на документите/;
- Актуална снимка /паспортен формат/ на лицето с трайно увреждане.
- Заявление по образец /препратка към Подменю „Образци на документи”/.

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга
гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков” № 6А и ново заявление.
Лице за контакт: Галина Иванова тел. 032/625113

РЕГИСТЪР НА НПО 

Регистърът на Неправителствените организации на Община Пловдив е създаден е съгласно Заповед № ОА – 1299/12.05.2008г. на Кмета на Община Пловдив с цел генериране на база данни за действащи неправителствени организации, които са заявили желание за съвместна работа с Община Пловдив и оптимизиране взаимодействието и съвместната работа между Община Пловдив и НПО. Вписването в Регистъра е доброволно, като може да се впише всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и извършващо дейност на територията или за гражданите на Община Пловдив. Вписването в Регистъра създава възможност на неправителствените организации за искане и получаване на препоръки от общината прикандидатстване за финансиране с проекти към Оперативните и други финансиращи програми; за сключване на договори за съвместна дейност с Община Пловдив и за искане и ползване възмездно или безвъзмездно на общинска собственост.

Необходими документи:
1. Заявление за вписване в Регистъра по образец – /препратка към Подменю „Образци на документи”/;
2. Формуляр за вписване в Регистъра по образец/препратка към Подменю „Образци на документи”/.

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга
гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков” № 6 А
Лице за контакт:Октай Шериф – гл. експерт, Дирекция «Социална политика», Община Пловдив,
тел.032/628 038

 

 

48,466 total views, 12 views today