Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

19. 06. 2018 г. /вторник/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. 18XI-257 /13-06-2018 –     Дарение на средства на ‘Културно-образователно дружество на българската общнст в района на Източна Македония и Тракия’, Дружество ‘България’, ‘Сдружение на българи и приятели’-Лариса, ‘Гръцко-българско културно-просветно дружество’ и Женски манастир ‘Свети Рафаил и Светата Троица, Гърция с цел съхраняване, развитие и разпространение на българския език и култура в Гърция

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

2. 18XI-255 /13-06-2018 –     Утвърждаване на Споразумение за сътрудничество по Процедура BG05M9001-4.003 ‘Транснационални партньорства’ по ОП ‘Развитие на човешките ресурси’ 2014-2020          

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

3. 18XI-268 /14-06-2018 –     Одобряване на разходи на проект ‘ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА’ по ОП ‘Развитие на човешките ресурси’          

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

4. 18XI-269 /14-06-2018 –     Участие на община Пловдив в проект ‘Интелигентна мобилност в интелигентни градове: Пешком. Бягайки. Шофирайки. Летейки’, инициатива за ‘Градска авиационна мобилност’ в рамките на ‘Европейско партньорство за иновации’ на интелигентните градове и общности                     

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

5. 18XI-254 /07-06-2018 – Одобряване на неверифицирани разходи на проект ‘Аз живея независим живот’ с бенефициент: Община Пловдив – р-н ‘Южен’, номер на договора № BG05M9OP001-2.002-0209-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ‘Независим живот’ по ОП ‘Развитие на човешките ресурси’ 2014-2020

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-1191/31.05.2018

6. 18XI-264 /14-06-2018 – Изменение на бюджета на община Пловдив за 2018 година        

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

7. 18XI-258/14-06-2018 –      Осигуряване на финансиране на държавна опера-Пловдив, съгласно чл.5, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата                  

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

8. 18XI-271 /14-06-2018 – Отчет по чл. 19, ал. 8 от Учредителния акт на Общинска фондация ‘Пловдив 2019′ за първото тримесечие на 2018 г.          

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

9. 18XI-266 /14-06-2018 –     Приемане на бюджет и Програма за дейността на Общинска фондация ‘Пловдив 2019′ за 2018 г.               

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

10. 18XI-231 /18-05-2018 – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет

Вносител: общинските съветници, членове на Временната комисия за промяна на Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет

 

11. 18XI-256 /13-06-2018 –   Дофинансиране на общински училища за участие на ученици в национални олимпиади и състезания, утвърдени по график на МОН

Вносител: Златин Велев – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Зам.-кмет „ОБРЕПМС“ на Община Пловдив, съгласно заповед № 1407/06.06.2018 г.

12. 18XI-240 /     04-06-2018 – Издаване на запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси’ 2014-2020г. с издател Община Пловдив

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

13. 18XI-267 /14-06-2018 –   Домакинство на град Пловдив на Първи кръг от Световната купа по гребане през 2019 г.                         

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

14. 18XI-238 /04-06-2018 –   Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на поземлен  имот с идентификатор 56784.507.348 по КК и КР на гр.Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.09г. на ИД на АГКК, с площ от 300кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За първостепенна улица, стар идентификатор: 56784.507.359, номер по предходен план: 358, с местонахождение гр. Пловдив, бул.’България’

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-1191/31.05.2018

15. 18XI-190-1 /14-06-2018- Вземане на решение за поправка на очевидна техническа грешка в текстовата част на т. 1 на Решение № 184, взето с Протокол № 9 от 10. 05. 2018 г. за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район ‘Западен’, бул. ‘Пещерско шосе’ № 82 с недвижим имот, собственост на физически лица, находящ се в ЖК ‘Дружба’

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

 

16. 18XI-243 /04-06-2018 –   Вземане на решение за замяна на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖР Тракия, бл.84, с недвижим имот, собственост на физическо лице, находящ се в гр. Пловдив, Ж.К.’Ландос’, ул. ‘Крайречна’

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

 

17. 18XI-232 /25-05-2018 – Вземане на решение за изключване от Окончателен списък на собствениците на жилища в кв. ‘Столипиново’, изготвен на основание актуализирания и допълнителен списък на собственици в изпълнение на решение № 161, взето с протокол № 8 от 28.04.2004 г. на Общински съвет- Пловдив

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

 

18. 18XI-234 /25-05-2018 –   Одобряване на проект ПУП-План за регулация и застрояване и план схеми ‘Електрификация’, ‘В и К’ и ‘Комуникационно-транспортна’ за поземлен имот с идентификатор 56784.273.38 и южната част от поземлен имот с идентификатор 56784.273.56, местност Прослав, землище Пловдив-запад

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-1040/17.05.2018

19. 18XI-263/14-06-2018 – Приемане на годишните финансови отчети за 2017 г. на едноличните търговски дружества на община Пловдив, в изпълнение на Решение № 47, взето с Протокол № 3 от 15. 02. 2018 г. на Общински съвет – Пловдив    

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

20. 18XI-260 /14-06-2018 –   Утвърждаване на одитори за заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на едноличните търговски дружества, собственост на община Пловдив                 

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

21. 18XI-235 /28-05-2018 –   Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно  за управление на Държавна опера Пловдив, на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, ул.’Гладстон’ № 15, представляващ  складово помещение с площ от 85 кв.м., в сграда с идентификатор 56784.521.1616.1 по КК и КР на гр.Пловдив         

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

22. 18XI-241 /04-06-2018 –   Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 години, на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Централен’, ул.’Райко Даскалов’ № 53

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

23. 18XI-242/04-06-2018 – Вземане на решение за отдаване под наем, за срок от 5 години на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район ‘Централен’, ул.’Райко Даскалов’ №53, а именно: стая №19 с площ 20 кв.м. на трети етаж в сграда с идентификатор 56784.518.414.1                           

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

24. 18XI-270 /14-06-2018 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, сграда, представляващ клуб с площ 181 кв.м., попадащ в хипотезата на чл. 2, ал. 1, т. 2 въ връзка с § 7, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗМСМА, находящ се на ул. ‘Чернишевски’ № 9, гр. Пловдив

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

25. 18XI-265 /     14-06-2018 – Вземане на решение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 56784.523.203 с площ от 187 кв.м., включен в ПИ VІІ-1645, кв. 356 по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. ‘Крали Марко’ № 43 и в ПИ с идентификатор 56784.523.205 с площ от 54 кв.м., попадащ в улична регулация чрез замяна на 2/3 ид.части от ПИ с идентификатор 523.203 с площ от 187 кв.м., включен в УИП VІІ-1645, кв. 356 по плана на Трета градска част, ул. ‘Крали Марко’ № 43 - общинска собственост и ПИ с идентификатор 523.204 с площ 3 кв.м., включен в УПИ VІІ-1645 – общинска собственост, срещу 1/3 ид. част от ПИ с идентификатор 523.205 с площ 54 кв.м., попадащ в улична регулация, собственост на заявителите

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

26. 18XI-233 /25-05-2018 –   Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Антим I’ № 12, 26,66 %  идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.518.1020 по КК и КР на гр.Пловдив, с площ от 370 кв.м.                         

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

27. 18XI-239 /04-06-2018 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.539.306 по КК и КР на гр.Пловдив, с площ 4061 кв.м., като част от пътно-транспортно съоръжение – земя под надлез на бул.’Асеновградско шосе’ – за извършване на дейност – за паркинг                        

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

28. 18XI-237/04-06-2018 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, а именно: Поземлен имот с идентификатор 56784.507.385                        

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

29. 18XI-236 /04-06-2018 –   Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, Ул.’Кръстьо Раковски’, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.514.1027           

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

30. 18XI-262 /14-06-2018 –   Даване на разрешение на управителя на ‘Диагностично-консултативен център V – Пловдив’ ЕООД за закупуване със собствени финансови средства, на разсрочено плащане, на нова медицинска апаратура, с прогнозна стойност до 50 000 лв. без ДДС

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

31. 18XI-261/14-06-2018 –    Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за възлагане управлението на ‘Диагностично-консултативен център – Пловдив’ ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Пловдив           

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

32. 18XI-259/14-06-2018 –    І. Определяне на представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на МБАЛ ‘Пловдив’; ІІ. Упълномощаване представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на МБАЛ ‘Пловдив’ да гласува по проекторешенията на ОСА, което ще се проведе на 28. 06. 2018 г. или при липса на кворум на резервната дата 16. 07. 2018 г.                  

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

33. 18XI-253/07-06-2018 – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Многофункционална спортна зала’, приет с решение № 320 от 27.08.2015 г. на Общински съвет, както следва: §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие ‘Многофункционална спортна зала’ и приемане на актуализирано Приложение № 2.              

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

34. 18XI-252/07-06-2018 - Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Общински пазари’, приет с решение № 407 от 25.10.2006 г. на Общински съвет, както следва: §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие ‘Общински пазари’ и приемане на актуализирано Приложение № 2

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

35. 18XI-251 /07-06-2018 - Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Организация и контрол на транспорт’, приет с решение № 406 от 25.10.2006 г. на Общински съвет, както следва: §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие ‘Организация и контрол на транспорта’ и приемане на актуализирано Приложение № 2.                          

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

36. 18XI-250 /     07-06-2018 - Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на  ОП ‘Младежки център Пловдив’, приет с решение № 142/27.04.2017 г. на Общински съвет, както следва: §1. Отмяна на Приложение № 2 ‘Опис на предоставеното имущество’ към Правилника , и приемане на актуализирано Приложение № 2.             

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

37. 18XI-249/07-06-2018 –    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Траурна дейност’, приет с решение № 408 от 25.10.2006 г. на Общински съвет, както следва: §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Траурна дейност’ и приемане на актуализирано приложение № 2.                

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

38. 18XI-248 /06-06-2018 –   Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Жилфонд’,приет с решение №  403 от 25.10.2006 г. на Общински съвет, както следва:  §1. Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Жилфонд’ и приемане на актуализирано Приложение № 2.                

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

39. 18XI-247 /06-06-2018 –   Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Общинска охрана’,приет с решение № 15 от 19.01.2012 г.на Общински съвет, както следва:  §1. Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Общинска охрана’ и приемане на актуализирано Приложение № 2.             

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

40. 18XI-246 /06-06-2018 –   Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Зооветеринарен комплекс’, приет с решение № 203 от 28.05.2009 г. на Общински съвет, както следва: §1. Отменя Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Зооветеринарен комплекс’ и приемане на актуализирано Приложение № 2                

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

41. 18XI-245 /06-06-2018 –   Даване разрешение на управителя на ‘Диагностично-консултативен център ІІ – Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка за 2018 г. със Застрахователно акционерно дружество ‘Булстрад Виена Иншурънс груп’                           Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

42. 18XI-244 /06-06-2018 –   Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Дезинфекционна станция’, приет с решение № 406 от 05.11.2009 г. на Общински съвет, както следва:    § 1. Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Дезинфекционна станция’ и приемане на актуализирано Приложение № 2                

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

       САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив 

 

115,336 total views, 4 views today