Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет 

С В И К В А М 

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

25. 04. 2024 г. /четвъртък/ от 09, 00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. 24XI-126 /12-04-2024 – Удостояване на Никола Илиев със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“                   

Вносител: общинските съветници Николай Гюров, Славчо Атанасов, Любомир Паунов, Калин Милчев, Минка Сърнешка, Веселина Александрова, Борислав Матеев, Веселка Христамян, Георги Рогачев, Добромира Костова, Георги Титюков, Владимир Кисьов, Ивайло Димов, Йоно Чипилски, Тодор Токов, Георги Колев, Виолета Константинова, Господин Апостолов, Симеон Петров, Иван Пенков, Димитър Арнаудов, Владимир Славенски 

2. 24XI-133/17-04-2024 – Отпускане на средства в размер на 3000 лв. от бюджета на община Пловдив за осигуряване на средства за лечение на Е. Т.           

Вносител: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 24ОА-828/12. 04. 2024 г. 

3. 24XI-140/18-04-2024 – Вземане на решение за сключване на споразумение между Община Пловдив и Община Марица за реализация на обект: „Етап III – „Реконструкция и разширение на „Голямоконарско шосе“ в обхвата на община Пловдив от бул. „Дунав“ до землищна граница с община Марица / до транспортен възел „Царацово“ III-805″ – от П.Т.260′ /км 2+287/ и локално платно от П.Т.267/км2+340/дясно, до транспортен възел „Царацово III-805″

Вносител: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 24ОА-828/12. 04. 2024 г. 

4.24XI-134/17-04-2024 – Приемане на годишен финансов отчет за 2023 г. с доклад на независимия одитор на Общинска фондация „Пловдив 2019″

Вносител: Пламен Панов – Зам.-кмет на община Пловдив 

524XI-130 /16-04-2024 – Допускане изработване на ПУП-парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп на УПИ 218.88 – обслужващи и складови дейности – автосервиз и автосалон, ПИ с ИД 56784.218.88 по КККР на гр. Пловдив, район „Западен“, местност „Прослав“, гр. Пловдив

 Вносител: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 24ОА-828/12. 04. 2024 г.          

6. 24XI-129/16-04-2024 – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ИД 56784.248.78 по КККР на гр. Пловдив, район „Западен“, местност „Прослав“ с промяна предназначение на земеделска земя за производствена, складова, обществено-обслужваща дейност и озеленяване със специфично предназначение-защитно озеленяване

 Вносител: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 24ОА-828/12. 04. 2024 г. 

7. 24XI-127/16-04-2024 – Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и схеми на инженерната инфраструктура – части „ВиК“, „Електро“ и „Пътна“ за част от кв. 27 и 31 – нови и улична регулация на ПУР на „Смесена многофункционална зона-ЮГ“ с устройствени зони, гр. Пловдив, бивш кв. 3 по плана на ЮИЗ, гр. Пловдив                  

Вносител: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 24ОА-828/12. 04. 2024 г. 

8. 24XI-125/11-04-2024 – Одобряване на проект на ПУП-парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп на УПИ 24.239, складове за промишлени стоки-обществено обслужващи дейности и офиси, образуван от поземлен имот с идентификатор 56784.24.239 по КК и КР на гр. Пловдив, р-н „Северен“, местност „Между Голямо Конарско и Пазарджишко шосе“, с промяна предназначение на земеделска земя през ПИ с ИД 56784.24.22 с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“ до път с трайна настилка, ПИ с ИД 56784.24.245 с начин на трайно ползване „За второстепенна улица.“

Вносител: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив 

9. 24XI-128 /16-04-2024 – Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 237.834 – жил. стр., 237-835 – жил. стр., 237-836 жил. стр., 237-837 бил. стр., XXII-237.104 жил. стр. XXIII-237-105 жил. стр., XXIV-237.106 жил. стр., XXV-237.107 жил. стр. и част от улица представляваща ПИ с ИД 56784.237.55, 56784.237.838, 56784.237.840, 56784.237.841, 56784.237.842 и 56784.237.843 на гр. Пловдив, район „Западен“, м. „Прослав“ променено предназначение на земеделска земя за жилищно строителство                  

Вносител: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 24ОА-828/12. 04. 2024 г. 

          10. 24XI-141/18-04-2024 – Одобряване на застраховател на МБАЛ „Св. Мина-Пловдив“ ЕООД за сключване на застраховка „Имущество“ за период от една година със ЗК „Уника“ АД

Вносител: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив 

11. 24XI-136 /17-04-2024 – Вземане на решение за обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Карловска”, а именно: част от поземлен имот с идентификатор 56784.506.9599 по КККР на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ на целия имот 7160 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За второстепенна улица, която част е включена в УПИ ІІ-комплексно жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, кв.620 по ПУП – ПР на „Пета градска част“ – гр. Пловдив, утвърден с Решение № 14, взето с протокол № 2/30.01.2020 г. на Общински съвет Пловдив, за частна общинска собственост     

Вносител: Тошо Пашов – Зам.-кмет на община Пловдив 

12. 24XI-139/17-04-2024 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Кирил Нектариев“, представляващ сграда с площ от около 50,00 кв.м съгласно одобрен проект от гл. архитект на район „Централен“, разположена в северната част на ПИ с идентификатор 56784.519.1191, с площ 4029 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За археологически паметник на културата, за който поземлен имот е отреден УПИ IV – зеленина, арх. проучване и открит театър, кв. 122 по плана на Старинна градска част – за кафе-аперитив  

 Вносител: Тошо Пашов – Зам.-кмет на община Пловдив

13. 24XI-138/17-04-2024 – Вземане на решение за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Тракия“, а именно: самостоятелен обект с идентификатор 56784.540.227.1.155, със застроена площ 261,30 кв.м, разположен на етаж първи в сграда № 1, в поземлен имот с идентификатор 56784.540.227, общо 346.65 кв. м., на СДРУЖЕНИЕ „ТАНЦОВ ТЕАТЪР ПОСТ АРТ“, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Леонардо Да Винчи“ № 60, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя М. П.               

Вносител: Тошо Пашов – Зам.-кмет на община Пловдив 

14. 24XI-137/17-04-2024 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Западен”, Спортен комплекс „Отдих и култура”, кв.І-нов, УПИ ІІІ-гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и общ. обсл. дейности по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура”, представляващ помещение № 302 с площ от 81,76 кв.м и помещение № 303 с площ от 64,96 кв.м или общо 146,72 кв. м., намиращи се на етаж 3-ти от сграда с идентификатор 56784.510.295.1, със застроена площ 769 кв.м, с предназначение: друг вид обществена сграда, разположена в ПИ с идентификатор 56784.510.295 по КК и КР на гр. Пловдив, за извършване на дейност – за педагогически услуги              

Вносител: Тошо Пашов – Зам.-кмет на община Пловдив 

15. 24XI-132/17-04-2024 – Даване на съгласие за трансформирането на ул. „Христо Г. Данов“ в частта й от кръстовището на ул. „Бетовен“ до бул. „Руски“ в пешеходна зона

Вносител: Георги Стаменов – Кмет на район „Централен“, община Пловдив 

1624XI-135/17-04-2024 – Именуване на улица, находяща се в община Пловдив, район „Западен“, кв. „Смирненски IV“                    

Вносител: Тони Стойчева – Кмет на район „Западен“, община Пловдив

АТАНАС УЗУНОВ

Председател на Общински съвет – Пловдив

41,516 total views, no views today