Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

11. 10. 2018 г. /четвъртък/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. 18XI-393/ 03-10-2018 – Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на област с административен център гр.Пловдив до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България  за безвъзмездно предоставяне на имоти държавна собственост под управление на Министерство на отбраната в собственост на община Пловдив, ПИ с идентификатори 56784.529.155; 56784.529.156; 56784.529.157, попадащи в кв.10, ул.’д-р Георги Странски’ и кв.23 по плана на кв.’Гладно поле’, гр.Пловдив              

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА2302/01.10.2018 г.

            2. 18XI-401/ 04-10-2018 – Обявяване на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, сграда с идентификатор 56784.521.1471.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.1471, включен в УПИ І – 521.1621, за озеленяване и природна защита – парк ‘Данов хълм’, кв. 65 по плана на ЦГЧ – Пловдив, с площ от 948 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за култура и изкуство (лятно кино), за публична общинска собственост                  

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА2302/01.10.2018 г. 

            3. 18XI-399 /04-10-2018 – Одобряване невъзстановени разходи по договор № BG05М9ОР001-2.002-0186-СОО1 от 18. 12. 2015 г. по проект ‘По-добър живот’ с бенефициент район ‘Централен’ – Община Пловдив                   

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА2302/01.10.2018 г.

            4. 18XI-402 /04-10-2018 - Изменение на бюджета на община Пловдив за 2018 година  

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА2302/01.10.2018 г. 

            5. 18XI-400 /04-10-2018 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 80, взето с Протокол № 6 от 04. 03. 2003 г., посл. изм. и доп. с Решение № 306, взето с Протокол № 15 от 02. 08. 2018 г. на Общински съвет – Пловдив              

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА2302/01.10.2018 г. 

            6. 18X-17-48 /26-09-2018 – Писмо от Областен управител относно връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на решение № 321, взето с протокол № 15 от 13.09.2018 г.

7. 18X -175-4 /05-10-2018 - Заявление за разглеждане искането на Сдружение ‘Всички заедно за една кауза’ относно предоставяне  на Многофункционална спортна зала ‘Колодрум’ за благотворителен концерт’     

Вносител: Айри Фейми Мурад  – общински съветник

8. 18XI-395 /04-10-2018 – Отчет за изпълнение на решенията  на Общински съвет Пловдив за следните периоди: 1/ 01.01.2018 – 30.06.2018 г.; 2/ 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. ; 3/ 01.01.2016 г- -31.12.2016 г., отчетени с решение № 298 от 14.09.2017 г. ‘ в процес на изпълнение’; 4/ 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., отчетени с решение № 298 от 14.09.2017 г. ‘ в процес на изпълнение’     

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА2302/01.10.2018 г.

 9. 18XI-405 /05-10-2018 - Опрощаване на задължения към държавата на ****

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА2302/01.10.2018 г.     

            10. 18XI-404/ 05-10-2018 - Опрощаване задължения към държавата на ****

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА2302/01.10.2018 г.

            11. 18XI-403 /05-10-2018 - Опрощаване на дължими държавни вземания на ****, подал молба до Президента на Република България          

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА2302/01.10.2018 г.           

            12. 18XI-397/04-10-2018 – Даване на разрешение на управителя на ‘Комплексен онкологичен център – Пловдив’ ЕООД за закупуване поетапно, за период от три години, със собствени финансови средства, на нова медицинска апаратура, с прогнозна стойност до 444 000 лв. без ДДС                  

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

            13. 18XI-396 /04-10-2018 – Приемане на нова медицинска структура на МБАЛ ‘Св. Пантелеймон – Пловдив’ ЕООД след вливане на МБАЛ ‘Св. Мина – Пловдив’ ЕООД в МБАЛ ‘Св. Пантелеймон – Пловдив’ ЕООД              

            Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив          

            14. 18XI-398 /04-10-2018 – Отмяна на Решение № 328, взето с Протокол № 15 от 13. 09. 2018 г. на Общински съвет – Пловдив за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. ‘Велико Търново’ № 7                      

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив           

           15. 18XI-394 /03-10-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Тракия’ , бл*, вх.*, ет.*, ап.*, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.894.2.4 от сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 56784.540.894, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащите наематели ****

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив           

            16. 18XI-392 /01-10-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-чос, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Никола Вапцаров’ № *, бл*, вх.*, ет.*, ап.*, самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****, от сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2386, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’, на правоимащите наематели ****

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив           

            17. 18XI-391 /01-10-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-чос, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Южен’, ул.’Никола Вапцаров’ № *, бл*, вх.*, ет.*, ап.*, самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****, от сграда № 4, разположена в ПИ с идентификатор ****, с предназначение на обект: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащия наемател ****                  

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

            18. 18XI-390 /01-10-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’, ул.’Борба’ № *, бл*, ет.*, ап.*,, самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****от  сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ****, жилище, апартамент , включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащия наемател  ****                

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

            19. 18XI-389 /25-09-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’, ул.’Васил Левски’ № *, бл*, вх.*, ет.*, ап.*, самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****, с предназначение на обекта :жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащата наемателка ****

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

 

 

       САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив  

128,311 total views, 2 views today