Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

23. 01. 2018 г. /вторник/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

          1. 18XI-13/17-01-2018 – Одобряване на Меморандум за разбирателство между гр.Пловдив и гр.Севиля, Испания         

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

2. 18XI-20 /18-01-2018 – Дарение за нуждите на Областна дирекция МВР -Пловдив на система за видеонаблюдение и контрол на входно-изходните точки на територията на гр. Пловдив     

  Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

3. 18XI-7 /15-01-2018 – Вземане на решение за сключване на споразумение между Агенция ‘Пътна инфраструктура’ и община Пловдив за двустранно сътрудничество при изпълнение на дейности от взаимен интерес за изпълнение на проект II-56 ‘Пътен възел Скобелева майка-път II-86 /югоизточен обход на Пловдив/’. Привеждане от проектен габарит Г 10.50 към габарит Г 20 на участъка от км. 98+000 до км. 102+889.95, изграждане на подобект : ‘Кръгово кръстовище при км. 14+750 на път II-86 ‘Пловдив-Асеновград’ /км. 102+949.95 по направление на II-56/

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

4. 18XI-4 /12-01-2018 – Осигуряване на временен безлихвен заем от бюджета на община Пловдив за 2018 г. по проект ‘Нова възможност за младежка заетост’ по заявка № М3-3-06-11-277

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

5. 18XI-11 /17-01-2018 – Допускане изработване на ПУП-парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен обект:’Уличен водопровод и канализация по общински път с идентификатор 56784.382.183 и сградни водопроводни и канализационни отклонения до ПИ с ИД 56784.382.269 по КК, ПИ с ИД 56784.382.867 по КК, ПИ с ИД 56784.382.866 по КК, ПИ с ИД 56784.382.865 по КК, ПИ с ИД 56784.382.864 по КК, УПИ 382.1050, жил.застрояване представляващ дял V от ПИ с ИД 56784.382.201 по КК, ПИ с ИД 56784.382.849 по КК, ПИ с ИД 56784.382.853 по КК и ПИ с ИД 56784.382.848 по КК, местност ‘Бялата воденица’, р-н ‘Южен’, гр.Пловдив по заявление с вх. № 17 П 8379/1/01.11.2017 г.           

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

6. 18XI-10/16-01-2018 – Одобряване Проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.1, УПИ VII -плувен комплекс, VIII-тренировъчно игрище, по плана на ‘Спортен комплекс ‘Отдих и култура’ гр. Пловдив, ул. ‘Копривщица’, бул. Марица юг, гр.Пловдив и част от кв.16, кв.48, кв.49 по плана на Жилищен комплекс ‘Марица-север’, гр.Пловдив с план-схеми по чл.108 от ЗУТ за обект : ‘Нов пътен мост над р.Марица с развръзки на продължението на бул.’Копривщица-запад, в обхвата на гр.Пловдив’                   

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

7. 18XI-21 /18-01-2018 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на Рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на община Пловдив          

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив         

8. 18XI-22 /18-01-2018 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив         

 Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив                       

9. 18XI-17 /18-01-2018 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив     Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

10. 18XI-9/ 16-01-2018 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности в община Пловдив   

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

11. 18XI-15/17-01-2018 – Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пловдив за 2018 г.       

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

12. 18XI-6/ 15-01-2018 – Оттегляне на община Пловдив от членство в Сдружение ‘Българска фестивална асоциация – София’

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

13. 18ХІ-1 /05-01-2018 – Календар на културните събития на община Пловдив за 2018 г.

Вносител: Георги Маринов – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 18ОА-25/ 04.01.2018 г.        

14. 18XI-8 /15-01-2018 – Удължаване маршрута и коригиране на маршрутното разписание на автобусна линия № 113, като броя на колите от 5 се увеличава на 7 и промяна на маршрута. Коригиране на маршрутното разписание на автобусна линия № 9, като броя на колите от 9 се увеличава на 10          

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

15. 17XI-495/22-12-2017 – Провеждане на публично оповестен конкурс с предмет: Отдаване под наем на помещения с обща площ от 152 кв.м., находящи се в приземния етаж на сграда, публична общинска собственост с  идентификатор 56784.518.533.2,с административен адрес гр.Пловдив,ул.’Алеко Константинов’ № 11

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

          16. 18XI-3/12-01-2018 – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Пловдив         

Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив 

          17. 18XI-25 /18-01-2018 Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ II -Пловдив’ ЕООД да предостави безвъзмездно за ползване на Център за спешна медицинска помощ Пловдив /ЦСМП/ помещения на партерния етаж на сградата със самостоятелен вход и площ от 26,67 кв.м. за базиране на два изнесени спешни екипа с реанимобил         

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив 

          18. 18XI-24 /18-01-2018 – Даване на разрешение на управителя на ‘ДКЦ VII-Пловдив, район Южен’ ЕООД за удължаване на сключения договор с ЦСМП-Пловдив за безвъзмездно ползване на помещение, включено  в капитала на дружеството за разполагане на спешен екип

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив 

          19. 18XI-18 /18-01-2018 – Изменение и допълнение на Решение №213 на Общински съвет-Пловдив, взето с Протокол №11 от 04.06.15г. относно: т.3 Обявяване на конкурс за възлагане управлението на ‘Център за кожно – венерически заболявания-Пловдив’ ЕООД – търговско дружество със 100% участие на община Пловдив                  

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

20. 18XI-27 /19-01-2018 – Даване на съгласие за извършване на оценка по ред на чл.27, ал.2 от Търговския закон на непарична вноска, с цел увеличаване капитала на ‘Инсинератор Пловдив’ ЕООД с ЕИК:204844504, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл.’Стефан Стамболов’ №1, представлявано от управителя -Дончо Кацарев                              

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив 

          21. 18XI-16 /18-01-2018 – Провеждане на конкурс за възлагане управлението на ‘Инсинератор Пловдив’ ЕООД- еднолично търговско дружество, собственост на община Пловдив                      

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив 

          22. 18XI-28/19-01-2018 -        Сключване на шест споразумения за сътрудничество между районите на община Пловдив: ‘Източен’, ‘Западен’, ‘Централен’, ‘Северен’, ‘Южен’ и ‘Тракия’ и Областен съвет на Сдружение ‘Български червен кръст’- Пловдив за изпълнението на социална програма ‘Мобилни социални екипи в районите на община Пловдив за дейности в период от 01.02.2018 г.-31.12.2018 г.        

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив                         

          23. 18XI-14 /17-01-2018 –        Откриване на социална услуга, делегирана от държавата дейност-Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, като компенсирана промяна, чрез намаляване  капацитета на СУПЦ в рамките на Комплекс за социални услуги ‘Свети Георги’ Пловдив                            

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив 

24. 18XI-19 /18-01-2018 – Отписване от счетоводния баланс на социалната услуга ‘Домашен социален патронаж’ гр. Пловдив на просрочени, погасени по давност задължения на четири потребители, на обща стойност 788, 46лв.  ведно с дължимите лихви                               Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив 

25. 18XI-23 /18-01-2018 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ ученически стол с площ от 316 кв.м., находящ се в гр. Пловдив, ул. ‘Даме Груев’ № 60

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

26. 17XI-494 /20-12-2017 -     Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на  имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Дилянка’ № 29, а именно: стоматологичен кабинет, с площ от 15 /петнадесет/ кв.м., разположен в сграда с идентификатор 56784.503.45.4 в ОУ ‘Панайот Волов’

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив 

27. 18XI-29 /19-01-2018 – Вземане на решение за участие на Община Пловдив в процедура по публична продан на недвижим имот находящ се в гр. Пловдив, ул.’Цар Ивайло’ №2, с оглед придобиване на имота от страна на Община Пловдив

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив                                     

          28. 18XI-12/17-01-2018 – Вземане на решение за прехвърляне на общинско жилище , находящо се на адрес :гр.Пловдив, бул.’6-ти септември’ № 203, бл.4106, вх.Г, ет.5, ап.20/80 от фонд ‘Ведомствен’ на служители от звена на бюджетна издръжка във фонд ‘Настаняване под наем’ на основание чл.6, ал.2 от НУРУЖННОЖП                                

            Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

 

САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив

93,697 total views, 46 views today