Начало Обяви ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

О Б Щ И Н А П Л О В Д И В

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл.14, ал 2 във връзка с ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 10 т.1, чл. 92, ал.2, чл.94, ал.1 и чл.104 от НРПУРОИ, приета с Рeшение № 172, взето с протокол № 15/27.05.2010г. и последно изм. и доп. с Решение № 450, взето с протокол № 22/18.12.2017г. на Общински съвет – Пловдив, в изпълнение на заповед №18ОА118 от 24.01.2018г. на Кмета на Община Пловдив

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Източен”, ул. “Пламък” № 14, а именно: сграда с идентификатор 56784.555.192.4, по КК и КР на гр. Пловдив, със застроена площ 192 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, попадаща в поземлен имот с идентификатор 56784.555.192 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД- 18-64/05.10.2006 г. на н-к на СГКК – Пловдив, за който е отредено УПИ II – за комплексно застрояване и трафопост, кв.59 по плана на кв. „Дружба“, одобрен със Заповед № ОА 1738/07.09.1993г. На основание чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС сградата е общинска собственост, съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС същата не подлежи на актуване, за извършване на дейност – магазин за промишлени стоки.
• Начална тръжна цена – 288 лв. (двеста осемдесет и осем лева) без ДДС, съгласно Наредба за началния размер на наемните цени за имоти – общинска собственост, приета с РОС № 393, взето с протокол № 28/14.10.2010г. и последно доп. и изм. с Решение № 449, взето с Протокол № 22/18.12.2017г. на Общински съвет – Пловдив;
• Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
• Стъпка на наддаване – 50 лв. ( петдесет лева) ;
• Срок на наемния договор – 5 (пет) години;
• Депозит за участие в търга – 1420 лв. (хиляда четиристотин и двадесет лева) без ДДС, внесен в брой в касата на Община Пловдив или с платежно нареждане по BIС: IORTBGSF; BG 57 IORT 73753302000003 в ИНВЕСТБАНК АД на името на Община Пловдив;
• Дата и място на провеждане – Търгът ще се проведе на 02.03.2018г. от 9.30 часа в Община Пловдив, пл.”Централен” № 1, ет.12;
• Цена на тръжните документи – 500 лева с включен 20 % ДДС, платими в касата на Община Пловдив;
• Получаване на тръжните книжа – Дирекция ОС, пл.”Централен” № 1, ет. 10, ст. 7 срещу представен документ за платена цена за книжата до 16.00 ч. на 01.03.2018г. включително;
• Приемането на тръжна документация – до 01.03.2018г. включително, в деловодството на Община Пловдив – гр. Пловдив, пл.”Централен” № 1, партера (през двора), работно време от 8.30 ч. до 17.15 ч., а на 01.03.2018г. до 16.00 часа;
• За справки и допълнителна информация – тел. 032/656 414 и 032/656 415

9,197 total views, no views today