Начало Списъци на заличените лица

Списъци на заличените лица

Списъкът на заличените лица е изготвен по постоянен адрес и съдържа имената, единния граждански номер и основанието за заличаване на лицата, които:

• са поставени под запрещение;

• изтърпяват наказание лишаване от свобода;

• са вписани в избирателния списък по настоящ адрес;

• имат издадено удостоверение за гласуване на друго място;

• са включени в списъците на лицата заявили, че ще гласуват извън страната.

Лице, което има право да гласува и е включено в списъка на заличените лица може да поиска да се запознае с основанието за заличаване и с писмено заявление до кмета да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. Към заявлението трябва да се приложат документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. Заявлението се разглежда от кмета незабавно, който се произнася с мотивирано решение. Отказът за изключване от списъка се съобщава незабавно и може да бъде обжалван от лицето в срок до 24 часа от съобщението пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в срок до 24 часа от постъпването й и се произнася с решение, което се обявява незабавно и е окончателно. Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица, избирателят се вписва в избирателния списък.

В изборния ден кметът на общината, района или кметството или кметският наместник по искане на лицето издава удостоверение (приложение № 18-НС от изборните книжа) за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка на заличените лица.

Отказът за издаване на удостоверение се мотивира. След представяне на удостоверението, данните на избирателя се вписват в избирателния списък и същият се допуска да гласува.

В изборния ден лицата, на които е издадено удостоверениe за гласуване на друго място или са заявили, че ще гласуват извън страната, могат да гласуват в избирателната секция по постоянния им адрес след представяне на документ за самоличност и декларация по образец (Приложение № 16-НС от изборните книжа), че не са гласували и няма да гласуват на друго място, която им се предоставя от СИК, като данните на избирателя се вписват в избирателния списък.

Отказът на СИК да извърши дописване в избирателния списък е писмен, връчва се на лицето и може да се оспорва пред Районната избирателна комисия (РИК), която се произнася по жалбата незабавно. Решението на РИК подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия (ЦИК).

Списъци по райони:

РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН
РАЙОН ИЗТОЧЕН
РАЙОН ЗАПАДЕН
РАЙОН СЕВЕРЕН
РАЙОН ЮЖЕН
РАЙОН ТРАКИЯ

11,954 total views, no views today