Начало Категории Култура Архив Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2017 г.

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2017 г.

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2017г.

 1. I.     Юридически статус на кандидатите за финансиране:
 2. Юридически лица с нестопанска цел; търговци по Търговския закон; кооперации по Закона за кооперациите
 3. Юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт
 4. Самоосигуряващи се пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ.

 Не се подкрепят лица, които са:

 1. Обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 2. Намират се в ликвидация;
 3. Имат непогасени изискуеми публични задължения към държавата или към Община Пловдив;
 4. Не са изпълнили коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.
 5. Не са изпълнили изискванията на чл.11 от Наредбата.

II. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Попълнена Апликационна форма и Бюджет – Приложение №1 от Наредбата – в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител;
 2. Попълнени декларации по образец – Приложение № 5 и Приложение № 6 – в един екземпляр на хартиен носител;
 3. Документ за собственост на обекта за провеждане на събитието или друг документ, доказващ съгласие на собственика за провеждане на събитието /ако е приложимо/ – в един екземпляр на хартиен носител;
 4. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата;
 5. По преценка на кандидатстващите – допълнителни материали, декларации за партньорство, подкрепителни писма, отзиви в медиите, рекламни материали и др.

При подаване на документи по електронен път, всички документи се попълват  в един екземпляр. Документите по т. 2 – т.5 трябва да са в PDF формат.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив – раздел „Култура“

http://www.plovdiv.bg/item/culture/ 

V. Място и срок за подаване на документи

1. Документи се подават в деловодството на Община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1, ет.1,  в срок до 17.00 ч. на 30 септември 2016г.

2. Документи се подават в запечатан плик с надпис „За участие в конкурс по Компонент 1  от „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата“ .

3. Върху плика трябва да бъде изписан кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“ и точното наименование на кандидата.

4. Документи се подават и по електронен път на адрес: [email protected], подписани с електронен подпис в срок до 17.00 ч. на 30 септември 2016г.

Подадените документи не подлежат на връщане.

DSC_Копие_цвят

10,422 total views, no views today