Реализирани проекти

1. Проект: „Ремонт на ОДЗ „Космонавт”

Финансираща програма/институция: „Красива България”, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

Обща стойност на проекта: 299 446,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Текущ ремонт на ОДЗ „Космонавт”.

Срок на изпълнение: /27.04.2012 – 21.12.2012 г./


2. Проект: „Ремонт на Античен театър”

Финансираща програма/институция: „Красива България”, Мярка 01 „Подобряване на градската среда”

Обща стойност на проекта: 222 222,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Текущ ремонт на Античния театър.

Срок на изпълнение: /04.04.2012 – 12.12.2012 г./


3. Проект: „Корекция и подпорни стени на р.Марица от км 2+884 до км 3+434 – ляв бряг – L = 550 м”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално Развитие“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010, „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Обща стойност на проекта: 1 365 931,73 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектът има за цел да повиши качеството на живот и съответните екологични условия чрез превенция на риска от наводнения, както и да се подобри физическата среда на живот в гр. Пловдив.

Срок на изпълнение: /03.06.2011г. – 03.06.2013 г./


4. Проект: „Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в общинска администрация Пловдив”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.1-04

Обща стойност на проекта: 145 707,70 лв.

Цели и очаквани резултати: Подобряване управлението на човешките ресурси в общинска администрация Пловдив за постигане на по–висока ефективност в работата й. Повишаване на адаптивността в кризисни ситуации при работа с деца. Целеви групи: Служителите от Дирекция „Образование и наука”, Директорите на общински детски градини.

Срок на изпълнение: /13.07.2011 – 13.09.2013 г./


5. Проект: „Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция”

(Партньор по проекта е Български Червен Кръст)

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на Човешките Ресурси“

Обща стойност на проекта: 131 820,39 лв.

Цели и очаквани резултати: Осигуряване на подслон и защита за жени и техните деца, претърпели физическо и емоционално насилие. Предоставяне на спешна помощ, 24-часова кризисна телефонна линия, консултации със социални работници и психолог, оказване на съдействие на пострадалите лица с медицинска помощ, насочване към компетентни органи, трудоустрояване и други. Кризисният център ще допринесе за преодоляването на последиците, произтичащи от домашното насилие, трафика и насилствената проституция и ще даде възможност на жените да постигнат възможност да се постигне пълния си потенциал в живот чрез осигуряване на 24-часова спешна помощ, включително психологическа и социална такава, достъп до необходимите ресурси и услуги за жени в кризисни ситуации в града и региона на Пловдив.

Срок на изпълнение: /01.03.2011 – 30.04.2012 г./

11,428 total views, no views today

Страница 1 от 1412345...10...Последна »