Начало Воден цикъл

Воден цикъл

ОПИСАНИЕ НА ОБХВАТА НА „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ – ЕТАП 1“

ПРОЕКТ
BG16M1OP002-1.006-0002-C01
„Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап I“

Бенефициент: Община Пловдив

Обща стойност на проекта:
115 334 116,42 лева

Безвъзмездна финансова помощ:
80 681 485,78 лева, от които
68 579 262,91 лева европейско и
12 102 222,87 лева национално
съфинансиране

Съфинансиране от Община Пловдив
34 652 630,64 лева, от които
10 442 848,72 лева – собствено участие и
24 209 781,92 лева – недопустими за финансиране разходи

Начална дата на проекта: 04.04.2018 г.

Крайна дата на проекта: 03.04.2022 г.

Основна цел на проекта е гарантирането на оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи съгласно Директива 91/271/ЕЕС. По този начин ще се намали инфилтрираната вода в канализационната мрежа. Предвид заустването в чувствителна зона на р. Марица, отпадъчните води следва да преминат третично пречистване в ПСОВ. Системата за обработка на утайките в ПСОВ следва да осигури гъвкавост при последващото им обезвреждане.

Общите цели на проекта са привеждане на обектите на интервенция в съответствие с изискванията на приложимото национално и европейско законодателство.

Сегашните магистрални тръбопроводи на гр. Пловдив са с обща дължина около 184,31 км. Дължината на второстепенната водоснабдителна мрежа е около 377,13 км. През 2015 г. реалните загуби в разпределителната мрежа са били 47,74%. На етап 1 ще бъдат подменени 12,276 км. водопроводи успоредни на канализацията, както и 708 сградни отклонения.

Канализационната система на Пловдив страда от висока инфилтрация. Маломерните колектори, които са били изградени в миналото не успяват да осигурят оттичането на смесените води в дъждовно време и се причиняват наводнения.

По настоящия проект ще се подменят 13,428 км. второстепенна канализационна мрежа, ще се рехабилитира Главен колектор VII и ще се изгради нов колектор с дължина 2,746 км. По бул. „Дунав“ и бул. „Брезовско шосе“. Тези мерки ще намалят инфилтрационния поток към ПСОВ. Чрез рехабилитацията на ПСОВ ще се намали притока на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника. Процесът на обработка на утайката, също ще бъде оптимизиран, включително чрез стабилизация на утайката, механично отстраняване на водата, термично изсушаване на утайката и използване на биогаза.

Социално икономически цели на проекта: подобряване качеството на живот на населението, чрез създаването на устойчива система на канализационните и водоснабдителните мрежи в града; засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед постигане на висок устойчив растеж и осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.


ДЕЙНОСТИ:

1. Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация;
2. Реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пловдив;
3. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал Кършияка (част) 10 бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“;
4. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал Кършияка (част) 1 (1-1 и 1-2);
5. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал Кършияка (част) 2 и квартал Захарна фабрика (част) 3;
ЛОТ 1 „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал „Кършияка“ (част) 1 (1-1 и 1-2)“ с Изпълнител „ПЪТИНЖИНЕРИНГ“ ЕООД

Участък 1-1 обхваща улиците намиращи се на юг от бул.„България“, на север от бул. „Марица”, на запад от ул. „Васил Левски” и на изток от ул. „Победа”.
ул. „Сава Муткуров” от ул. „Победа” до ул. „Илю Войвода”
ул. „Драгота” от ул. „Победа” до ул. „Средец”
ул. „Самара” от ул. „Победа” до ул. „Средец”
ул. „Средец” от ул. „Карловска” до бул. „България”
ул. „Илю Войвода” от ул. „Карловска” до ул. „Баткун”
ул. „Баткун” от ул. „Стефан Ботев” до ул. „Карловска”
ул. „Карловска” от ул. „Богдан” до края (жил. Блокове бул. „България”)
ул. „Неофит Рилски” от ул. „Карловска” до ул. „Васил Левски”
ул. „Сливница” от ул. „Братаница до ул. „Абоба”
ул. „Абоба” от ул. „Оборище” до ул. „Сливница”

Участък 1-2, обхваща улиците, намиращи се на юг от бул. „България“, на север от бул. „Марица”, на изток от ул. „Васил Левски” и на запад от бул. „Цар Борис III Обединител”.
ул. „Сливница” продължение от част1-1 до ул. „Васил Левски”
ул. „Васил Левски” от ул. „Неофит Рилски” до бул. „България”
ул. „Брезовска” от ул. „Неофит Рилски” до бул. „България”
ул. „Полковник Бонев” от ул. „Неофит Рилски” до бул. „България”
ул. „Тича” от ул. „Оборище” до бул. „България”
ул. „Белград” от ул. „Златю Бояджиев” до края
ул. „Златю Бояджиев” от ул. „Неофит Рилски” до бул. „Цар Борис III Обединител”
ул. „Мария Кюри” от ул. „Ибър” до ул. „Полковник Бонев”
ул. „Ибър” от ул. „Белград” до бул. „Цар Борис III Обединител”
ул. „Драва” от ул. „Мария Кюри” до ул. „Белград”
ул. „Кутловица” от ул. „Ибър” до ул. „Златю Бояджиев”
ул. „Иглика от ул. „Златю Бояджиев” до ул. „Ибър”
ул. „Георги Котов” от ул. „Мария Кюри” до бул. „Цар Борис III Обединител”
ул. „Хан Пресиан” от ул. „Ибър” до бул. „България”
ЛОТ 2 „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал „Кършияка“ (част) 2 и „Захарна фабрика“ 3“
с Изпълнител „ДЗЗД „ПАРТНЬОРИ ВИК ПРОЕКТ ПЛОВДИВ 2019“ с членове „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД и „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

Участък 2 обхваща улиците, намиращи се на юг от бул. „България”, на север от бул. „Марица”, на изток от бул. „Васил Априлов” и на запад от бул. „Победа”.
ул. „Порто Лагос” от бул. „Васил Априлов” до ул. „Въча”
ул. „Златна Панега” от ул. „Порто Лагос” до междублоково пространство
ул. „Тимок” от бул. „Марица-север” до ул. „полк. Сава Муткуров”
ул. „Гюро Михайлов” от ул. „Порто Лагос” до ул. „полк. Сава Муткуров”
ул. „Луда Яна” от бул. „Марица-север” до ул. „полк. Сава Муткуров”
ул. „Въча” от ул. „Луда Яна” до ул. „Победа”
ул. „Добротич” от ул. „Победа” до парк „Ленинград”
ул. „Драгота ” от ул. „Победа” до парк „Ленинград”
ул. „Стефан Ботев” от ул. „Победа” до парк „Ленинград”
ул. „Самара” от ул. „Победа” до ул. „Стефан Ботев”
бул. „Васил Априлов” участък от ул. „Сава Муткуров” -146м на север
ул. „Сърнена Гора” от ул. „Златна Панега” до парк „Ленинград”

Участък 3 обхваща улиците, намиращи се на север от бул. „България”,на юг от бул. „Дунав”, на запад от бул. „Васил Априлов”. По ул. „Факел” и ул. „Петър Шилев” има съществуващ етернитов водопровод DN475 AC, който се подменя с DN400(DI). Къмбул. „България” е направена връзка с изпълнено отклонение от DN600(DI) –DN400(DI). Във вътрешността на квартала, всички водопроводи се подменят сDN125 до DN160PEHD.
ул. „Факел” и ул. „Петър Шилев” от бул. „България” до бул. „Васил Априлов”
ул. „Ладога” от ул. „Ген. Кутузов” до ул. „Петрохан”
ул. „Петрохан” от ул. „Ладога” до ул. „Пенчо Дворянов”
ул. „Ген. Кутузов” от ул. „Факел” до ул. „Пенчо Дворянов”
ул. „Атанас Канарев” от бул. „България” до ул. „Тиса”
ул. „Русалка” от ул. „Петрохан” до ул. „Средна Гора”
ул. „Орлова” от ул. „Петрохан” до ул. „Средна Гора”

 

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ – ЕТАП 1″

586 total views, no views today