Начало Общински Съвет Обществен посредник

Обществен посредник

АНОТАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,

КАСАЕЩА ГРАЖДАНИТЕ

 1. Представяне на структурата

• Борислав Стаматов – В.И.Д. Обществен посредник на Община Пловдив
• Георги Халачев – гл. експерт
• Анелия Хаджиева – гл. експерт

2. С какво се занимава институцията?

В своята дейност Общественият посредник е независим и се подчинява на Конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, като се ръководи от личната си съвест и морал, защитавайки с предвидените в закона средства правата и интересите на гражданите, когато те се засягат от държавните и общински органи, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги –  В и К, Електроразпределение, Топлофикация, БТК, здравеопазване, образование, социално подпомагане, търговска дейност, дейност по охрана, безопасност на движението, строителство, в т. ч. незаконно.

Общественият посредник осигурява равни възможности за гражданите да защитят правата и законните си интереси; Проявява коректност към страните по жалбите, като ги уведомява за намеренията и действията си, изслушва ги и зачита съображенията им, а при необходимост им предоставя и възможности за преосмисляне на собствените позиции.

По изрично желание на гражданите се запазва дискретност за имената им и за други данни с конфиденциален характер.

Общественият посредник може да:

Посредничи между органите на местно самоуправление и местната администрация и засегнатите лица за отстраняване на допуснати нарушения;
• Прави предложения и препоръки за отстраняване условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;
• Уведомява националния омбудсман, ако случаят не е от неговата компетентност;
• Уведомява органите на МВР или на прокуратурата, ако има данни за извършено престъпление;
• Търси съдействие от медиите, от държавни и граждански организации.

Общественият посредник няма отношение към:

• Проблеми от личния живот на гражданите;
• Проблеми, по които има заведено съдебно дело или влязло в сила съдебно решение;
• Анономни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години;
• Защитата на жалбоподатели в съда.

Общественият посредник се избира за срок от 4 години с възможност за повторен мандат и носи отговорност за своята работа пред гражданите на Община Пловдив и Общинския съвет, пред които публично се отчита.

Жалби и сигнали до Обществения посредник на Община Пловдив се подават устно или писмено на:

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” 20, ет. 1 или на

E-mail: ombudsman@plovdiv.bg;   ombudsman.plovdiv@abv.bg

Контакти:

• Борислав Стаматов: (032) 600 555
• Георги Халачев:       (032) 600 552
• Анелия Хаджиева:    (032) 600 554

Факс:

• (032) 600 554

Уеб страница: http://ombudsman-plovdiv.com

 

Приемна на Обществения посредник: ет. 1, стая № 104

Понеделник: 9,00 – 13,00часа
Вторник:      9,00 – 13,00часа
Четвъртък: 12,00 – 16,00часа
Петък:        12,00 – 16,00часа

57,764 total views, 10 views today