Текущи проекти

1. Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020“, Процедура №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“

Обща стойност на проекта: 115 334 116,42 лв.

Цели и очаквани резултати:

С реализиране на проекта ще се гарантира оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания. В настоящето проектно предложение са включени следните мерки, които касаят канализационната мрежа: подмяна на 13,428 км второстепенна канализационна мрежа с цел да се намали инфилтрационния поток към пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ); рехабилитация на Главен колектор VII и изграждане на нов колектор с дължина 2,746 км, за да се осигури достатъчен хидравличен капацитет на системата. Одобреният идеен проект за реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ – Пловдив ще намали притока на вредни вещества и боигенни елементи във водоприемника. Пречистването на отпадъчните води ще даде възможност за надеждно и технологично стабилно постигане на съответствие с европейските изисквания за водите, изпускани ПСОВ при икономически изгодни условия. С реализацията на проекта ще бъде оптимизиран процесът за обработка на утайката, включително чрез стабилизация на утайката, механично отстраняване на водата и термично изсушаване на утайката и използване на биогаза.

Срок на изпълнение: 04.04.2018г. – 30.06.2024г.

 

2. Проект: „Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив – бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001″, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Региони в растеж”

Обща стойност на проекта: 434 624,84 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение цели да осигури успешно изпълнение на Инвестиционната програма на Община Пловдив в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Срок на изпълнение: 29.02.2016г. – 29.12.2023 г

 

3. Проект: BG05M9OP001-2.004-0056-C01 „Общностен център за деца и семейства – Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 708 483,84 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение има за цел да се предоставят услуги на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.
Услугите ще се предоставят в Център за деца и семейства, създаден по Проекта за социално включване за интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Срок на изпълнение: 26.07.2016 – 31.12.2020 г.

 

4. Проект: „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пловдив 2014 – 2020″, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Региони в растеж”

Обща стойност на проекта: 80 185 732,87 лв.

Цели и очаквани резултати: Целта на Инвестиционната програма е да създаде по-добри условия за живот, развитие и благоустройство на територията на ключови за град Пловдив зони с голямо обществено, икономическо и социално значение.

Срок на изпълнение: до 2020г.

 

5. Проект: № BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта:9 023 913,84 лева с ДДС, от които:
Безвъзмездна финансова помощ – 5 159 957,69 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 910 580,77 лева – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;
Собствен принос – 676 003,51 лева и недопустими разходи – 2 277 371,87 лева.

Цели и очаквани резултати:

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс, чрез изграждане на компостираща инсталация с капацитет 15 000 т/год. на територията на Община Пловдив. Специфичната цел на проекта е постигане през 2020 г. разрешените за депониране биоразградими отпадъци в съответния регион/община, а именно 109 кг./жител, съгласно чл.13, ал. 3 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Срок на изпълнение: 04.06.2018г. – предстои удължаване

 

6. Проект: № BG05M9OP001-2.008-001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 999 997,95 лв. с ДДС

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на настоящото проектно предложение е да се осигури въвеждането на комплексна подкрепа за лица с увреждания, включително с тежки такива, и техните семейства, чрез предоставянето на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи. За постигане на посочената цел, на територията на град Пловдив, ще бъде създаден ДЦЛУТМУ, в който, чрез комплекса от предвидените социално-здравни услуги по проекта, ще се предостави подкрепа в общността за минимум 80 лица с увреждания, вкл. тежки такива, и техните семейства.

Срок на изпълнение: 04.07.2018г. – 31.12.2020г.

 

7. Проект: BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 18 106 266,94 лева (, от които – 15 953 713,05 лв. – БФП; 2 152 553,89 лв. – собствен принос.)

Цели и очаквани резултати:
Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и доброто финансово управление на публичните институции. Разположението на повечето обекти в територия с етническо разнообразие ще улесни достъпа до образование на деца от ромски произход и впоследствие ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция.

Срок на изпълнение: 03.08.2018г. – 03.02.2021г.

 

8. Проект: BG16RFOP001-5.002-0003-С01 „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 1 093193,07 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проект „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“ цели създаването на Център за подкрепа на лица с различни форми на деменция с капацитет 15 лица и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с капацитет 15 лица в град Пловдив. Специфичните цели на проекта ще бъдат реализирани чрез изпълнение на предвидените в него дейности, а именно: 1.Организация и управление на проекта; 2.Провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители по проекта; 3. Осигуряване на информация и комуникация по проекта; 3. Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 2 нови социални услуги в Община Пловдив; 4. Строителен надзор и оценка на съответствието; 5. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проекта. С оглед цялостното и ефективно изграждане на новите социални услуги, в рамките на проекта, ще бъде извършен инженеринг, който да осигури необходимата техническа и екзекутивна документация за целесъобразното изпълнение и проследяване реализацията на инфраструктурните интервенции. Проектът ще създаде условия за предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на лицата с различни форми на деменция и възрастните хора в невъзможност от самообслужване. С настоящия проект, Община Пловдив ще има възможността да спази и приложи европейските и национални нормативи, касаещи замяната на институционалния модел на грижа с грижа в общността и децентрализацията на социалните услуги като цяло.

Срок на изпълнение: 30.11.2018г. – 30.11.2020 г.

 

9. Проект: BG05SFOP001-4.004-0016 “Осигуряване функционирането на ОИЦ – Пловдив през периода 2019 – 2021 г.“

Финансираща програма/институция: ОП “Добро управление”

Обща стойност на проекта: 310 800,00 лв.

Цели и очаквани резултати:
Целта на проекта е да се осигури ефективното функциониране на Областен информационен център в гр. Пловдив и да се повиши информираността на гражданите относно възможностите, които предоставят европейските структурни и инвестиционни фондове. Ролята на Областния информационен център – Пловдив е да популяризира ролята на ЕС, да информира за възможностите за финансиране по програми и да осигурява прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите.

Наетите по проекта експерти изпълняват следните дейности, които кореспондират на целите на проекта: популяризиране на ролята на ЕС и осигуряване на необходимата информация за възможностите за финансиране по програмите; предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по поканите, съфинансирани от ЕСИФ; разпространение на информационни и рекламни материали за целите, процедурите и възможностите за финансиране на ЕСИФ в България; сътрудничество с управляващите / междинните органи на оперативните програми и сътрудничеството с националните и регионалните медии и националните информационни мрежи на ЕС.

Дейността на ОИЦ-Пловдив допринася за изпълнението на общите цели на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., а именно – популяризиране на ролята на ЕС; осигуряване на максимална прозрачност на процеса по изпълнение и управление на програмите; развитие и поддържане на високо обществено доверие в Оперативните програми и Споразумението за партньорство на Република България.

Реализирането на проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2019-2021 г.” ще подпомогне получаването на достъпна, безплатна и навременна информация за средствата от ЕС и резултатът от досегашните дейности по запознаването с Европейските фондове и програми ще бъде продължено.

Срок на изпълнение: 01.01.2019 – 31.12.2021 г.

 

10. Проект: BG05M9OP001-4.003-0020-С01 „Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 199 408 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проектът е насочен към устойчиво интегриране на пазара на труда на 150 младежи от 15 до 29 години, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение („NEETs”) на територията на Община Пловдив. Изпълнението на проекта ще повиши капацитета на партньорите – Община Пловдив и “БД Център” ООД (Полша),насърчавайки транснационалното сътрудничество, чрез проучване и трансфер на социални иновации, обмяна на опит и добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на целевата група. За целта ще се създаде Център за социални иновации в Пловдив, където да се разработват, адаптират и валидират иновативни практики за работа с целевата група. Проектът ще внедри както иновативни, така и доказани успешни практики в ЕС за противодействие на факторите, формиращи младежите „NEETs”,като: пряка работа с лицата от групата; предоставяне на консултативни услуги от образователен, социален и трудов характер; привличане на всички заинтересовани страни (образователни институции, трудови агенции, работодатели, публични организации, НПО и др.),с цел инициирането и предоставянето на обща публична услуга, която да се приложи в Община Пловдив под формата на „Център за социални иновации („ЦСИ“).Това ще позволи тестването на планирания модел чрез създаването на реална структура, насочена към предоставянето на комплекс от услуги на „едно гише“. Услугите ще бъдат индивидуализирани, отчитайки персоналния профил на лицето (вкл. социалния контекст и рискови фактори),конкретните потребности и нагласи на лицето за включване в обучение и/или заетост, осигуряване на инструментариум в отговор на причините за категоризация на лицето в групата „NEETs”.Изпълнението на проекта ще способства за създаването на по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на изключително уязвимата група-младежи, неангажирани с трудова дейност, образование или обучение /„NEETs”/. Проектът пряко допринася и за модернизирането на публичните политики.

Срок на изпълнение: 25.03.2019-30.06.2021 г.

 

11. Проект: BG05M9OP001-2.029-0002-C01„Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 416 880,36 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проектното предложение има за цел да окаже подкрепа за допълняемост на проекта „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР на общините-бенефициенти за изграждане на социална инфраструктура. В рамките на проекта ще бъде разкрит Център за временно настаняване.

Интервенциите ще допринесат за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи, като се насърчат равните възможности на уязвимите групи и се разшири обхватът на социалните услуги, предоставяни в общността.

Екипът на центъра ще включва 1 директор/ ръководител, 2 социални работника/ сътрудника социални дейности и 1 хигиенист. Подборът на персонала ще се осъществи, като се има предвид спецификата на работата на бъдещите служители и потребностите на целевата група.

Центърът за временно настаняване ще осигурява близка до семейната грижа за лица, временно или трайно лишени от дом. Услугата ще бъде предоставяна на бездомни лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година. Освен че ще осигурява подслон, ЦВН ще бъде и място за социална интеграция и адаптация на хора, които са изпаднали в труден житейски момент. Така например, екипът на ЦВН ще оказва съдействие на потребителите за насочване и съдействие за избиране на личен лекар, получаване на медицински услуги; съдействие за подготовка и подаване на документи пред НОИ, ТЕЛК, и др.; придружаване до различни институции; регистрация в Бюрото по труда, включване в курсове за квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, както и за социалната адаптация на потребителите

Срок на изпълнение: 01.07.2019 г. – 31.12.2023 г.

 

12. Проект: BG16M1OP002-5.003-0006-C01 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 13 862 232,11 лв.

Цели и очаквани резултати:
Общата цел на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10). Специфичната цел на проекта е прилагане на мерки за поетапна подмяна на старите и неефективни горивни инсталации и устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) за битово отопление, като основен източник на замърсяване, идентифициран в общинската програма за КАВ, с нови и модернизирани. Проектът ще се реализира на два етапа. Първият етап обхваща техническа помощ за подготовката на инвестиционните мерки и ще приключи не по-късно от 31.05.2021 г. През първия етап ще се извършат следните дейности: проучване на нагласите на населението; организиране и провеждане на разяснителна кампания за населението; изработване на цялостна визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво; изготвяне на Механизъм, чрез който кандидатът ще осигури приоритетност на инвестициите в санирани сгради; изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи, генерирани от предаването на заменените отоплителни устройства; подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител; изготвяне на анализи, оценки, обосновки и изследвания за целите на подготовка на проектното предложение; разработване на средни/пределни цени за единица продукт (подмяна с инсталация на пелети, газифициране и пр.) или за отопление на кубичен метър за различните алтернативни форми на отопление при подмяна на устройство на дърва и въглища.През втория етап ще се изпълнят инвестиционни мерки за демонтаж и подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво с отоплителни устройства, използващи като гориво: пелети, дървесна биомаса, изкопаемо твърдо гориво, газ или електричество, както и други алтернативни източници на топлинна енергия. И през двата етапа ще се осигури организация и управление на проекта, както и мерки за информация и комуникация.

Срок на изпълнение: 15.08.2019 – 15.05.2024 г.

 

13. Проект: Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие

Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие

Оперативна програма : Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи, финансинсирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Обща стойност на проекта : 2053740,60 лв.

Цели и очаквани резултати: Основният фокус на проекта е насочен към разширяване обхвата на дейността на Младежки център -Пловдив и увеличаване многообразието на предлаганите в него услуги, предназначени за младите хора до 29г., като, същевременно, се обогати целевата група с представители и извън тази група, вкл. – и лица от уязвими общности. Функционирането на надградените услуги на МЦ-Пловдив ще бъде осигурено от предвидения екип от висококвалифицирани специалисти – 5 младежки работници и 2 образователни медиатори, които ще гарантират качественото обслужване на потребителите и целесъобразното предлагане на новите младежки услуги. Комплексът от мерки, предвиден в новите програми на МЦ, които освен локално, ще се предоставят и в близките до града населени места, са насочени към: разширяване обхвата на съществуващите услуги, въвеждане на иновативни и мобилни услуги, провеждане на комплекс от надграждащи неформални обучения, развитие на пакет от активности с общността и с представители на групи, различни от младежите (вкл.- деца, родители и т.н.), активна работа с групи/общности в неравностойно положение и др. Очакваните резултати от реализацията на проектните дейности са: подобряване на достъпа на млади хора до услугите на МЦ-Пловдив; повишаване на социално- икономическото развитие на по-слабо развити общини; подобряване на сътрудничеството и взаимоотношенията със страните-донори; надграждане дейността на МЦ-Пловдив; активиране участието на младите хора и лицата, извън тази група, в дейностите на Центъра; повишаване капацитета на служителите на МЦ – младежки работници, медиатори и др.; предоставяне на иновативни и надграждащи услуги с цел привличане и социално приобщаване на младежите, вкл. – от уязвимите групи и др. Чрез реализацията на настоящия проект, подкрепен от ФМ на ЕИП 2014-2021, Община Пловдив ще продължи успешните действия по създаване на съвременна, благоприятна и отворена към младите хора обучителна и социална среда, съобразена с техните потребности и изискванията на 21 век

Срок на изпълнение: 01.07.2020 – 01.07.2023 г.

 

14. Проект: Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОПРЧР 2014-2020

Обща стойност на проекта: 1 462 261,52 лв.

Цели и очаквани резултати:
С настоящия проект по Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, по ОПРЧР 2014-2020, Община Пловдив ще продължи цялостния процес по деинституционализация на грижата за деца, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, и окончателното поетапно закриване на тези институции чрез обезпечаване разкриването на 7 нови социални услуги в общността: 4 услуги от резидентен тип – 2 Центъра за настаняване от семеен тип, Наблюдавано жилище, Преходно жилище, както и 3 консултативни услуги – „Център за обществена подкрепа“, „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ и „Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания“. За функционирането на посочените 7 нови социални услуги на територията на Община Пловдив ще бъде назначен специализиран персонал от 65 души (психолози, соц. работници и др.), който ще отговаря за цялостното им предоставяне и осигуряването на подходяща грижа и комфорт на потребителите с оглед индивидуалните им потребности, вкл.–чрез обезпечаване на ежедневните им битово-хигиенни нужди. Комплексът от синергични дейности в рамките на проекта ще подкрепи прилагането на мерки за: подкрепа в общността за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и децата от тези домове, напускащи системата за грижа; здравни/интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания; грижа в семейна среда за деца в риск и др. Изпълнението на проекта ще допринесе за гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, подкрепяйки постигането на основната цел на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, както и ще допълни и надгради осъществените мерки в сферата, финансирани по ОПРЧР 2007-2013 и ОПРР 2014-2020.

Срок на изпълнение: 25.08.2020 – 25.01.2022 г.

 

15. Проект: По крепостните стени на Филипопол

Финансираща програма/институция: ОПРР 2014-2020

Обща стойност на проекта: БФП 6 009 151,89, съфинансиране от Община Пловдив 2 003 050 лв.

Цели и очаквани резултати:
Настоящия проект е насочен към развитието на две конкурентноспособни туристически атракции в историческия резерват „Старинен Пловдив“ – Община Пловдив и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти.

1) Чрез консервация, реставрация и експониране на античния комплекс „Източна порта на „Филипопол“ и на Археологически комплекс „Небет тепе” и СМР по цялостната им социализация да се подкрепи превръщането на тези археологически НКЦ с категория „национално значение“, в предпочитани туристически атракции, предлагащи подходящи условия за целогодишно посещаване;
2) Чрез изграждането на нов посетителски център (ТИЦ) и осъществяването на рекламна и презентационна кампании да се повиши информационната обезпеченост и стимулира интереса на различни целеви групи туристи;
3) Чрез увеличаването на туристическия поток да се подкрепи развитието на местния бизнес – пряко или косвено свързан с развитието на туристическите услуги.

Срок на изпълнение: 13.07.2020 – 13.07.2022 г.

 

16. Проект:  BG16RFOP001-1.003-0006-C02 „Изграждане на социални жилища в град Пловдив“

Финансираща програма/институция: ОП Региони в растеж 2014-2020

Обща стойност на проекта: 7 165 650.82 лв., 100% БФП

Цели и очаквани резултати:
Реализацията на проекта предвижда строителство на нова сграда с цел осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение.

Планира се сградата да бъде построена върху имот, частна общинска собственост на ул. „Владая“ № 6 – ПИ с ИД 56784.525.232, който попада в кв.14 по плана на кв. „Многофункционална зона Изток“.

Предвижда се РЗП от 6795 квадратни метра, която да даде възможност за обособяване на 40 едностайни, 22 двустайни, 8 тристайни и 4 четиристайни апартамента, 18 паркоместа, като и общи спомагателни помещения.

Срок на изпълнение: 01.09.2020 – 01.03.2023 г.

 

17. Проект: Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 11 886 112,50 лв., от които БФП 9 264 652,50 лв. и собствено финансиране 2 621 460,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение е свързано с обновяването на зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле”, с което ще се създадат предпоставки за оптимално използване на териториалните ресурси и за инвестиции в пловдивска икономика на знанието. Заложени са действия за подобряване на градската околна среда, намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума чрез комплексно обновяване на транспортна инфраструктура. В резултат ще се повиши транспортната достъпност и свързаност на икономическата зона, което ще представлява първа стъпка от дългосрочната визия за нейното бъдещо развитие като фокус на инвестиции и високотехнологични дейности.

Очаквани резултати:
1. Изграждане на улична мрежа ( главна и второстепенна) с благоустрояване и паркиране в рамките на пълния уличен профил, включително на пълна подземна техническа инфраструктура и зеленина за широко обществено ползване: бул. „Санкт Петербург“, ул. „Тодор Гатев“ – в участъка от ул. „Богомил“ до о.т.85.
2. Реконструкция, включително разширяване на ул. „Лев Толстой“ / от ул. „Генерал Радко Димитриев“ до ул „Богомил“ / и изпълнение на улично озеленяване;
3. Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ / от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“/ и ул.„Радко Димитриев“ / от ул. „Лев Толстой“ до ул. „Георги Странски“ , улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи.

Срок на изпълнение: 29.10.2020 – 29.04.2023 г.

 

18. Проект: Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 8 660 036,21 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектът ще има значителен принос към подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина и нов корпус на съществуваща такава. Строителството на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.
Целевите групи на проекта включват деца до тригодишна възраст (деца ненавършили 3 годишна възраст към месец септември могат да постъпят в ДГ при условие, че навършват годините до края на календарната година); деца в предучилищна възраст; деца с физически увреждания; персонал на обновените обекти.
Очаквани резултати:
(1) Реконструкция, преустройство и изграждане на нов корпус за 5 градински групи на ДГ „Зорница“ ;
(2) Изграждане на нова сграда за 6 градински групи на ДГ „Каменица“.
Срок на изпълнение: 18.12.2020 – 18.06.2023 г.

 

19. Проект: „Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020-2023 г.“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 10 233 472,92 лв., от които БФП 9 770 379,60 лв. и собствено финансиране 463 093,32 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектът ще допринесе за подобряване на екологичните характеристики в град Пловдив чрез инвестиции в следните типове обекти:
(1) улици и площади – инвестиции за пътни и тротоарни настилки, монтаж на градско обзавеждане, енергоспестяващо улично осветление, озеленяване;
(2) междублокови пространства – настилка на пешеходни алеи, изграждане на спортни и детски площадки, доставка и монтаж на паркови архитектурни елементи, паркоустройство, автоматизирани поливни системи;
Изброените типове обекти и съответстващите им интервенции са концентрирани в Зоната със социални функции. Характерът на инвестициите, тяхното разположение и комбиниране ще доведе до значително подобрение на условията за обитаване и отдих на местното население, включващо и голяма ромска общност. Намесите в социалната зона ще улеснят свързаността между емблематични градски пространства (археологически обекти, подходи към Стария град).
Проектът ще надгради постигнато по проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Очаквани резултати:
(1)Рехабилитирани и реконструирани групи улици и площади в Зоната със социални функции, включително въведено енергоспестяващо улично осветление;
(2) Благоустроени, озеленени и социализирани междублокови пространства в Зоната със социални функции, включително изградени детски площадки и спортни площадки;

Срок на изпълнение: 30.12.2020 – 30.06.2023 г.

 

20. Проект: Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I етап

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 3 692 629,44 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение ще осигури изпълнението на мерки и дейности, насочени към обновяването и повишаването на енергийната ефективност в пет многофамилни жилищни сгради:
1. Сграда на ул.“Иван Гешев“ № 30;
2. Сграда на бул.“България“ № 196;
3. Сграда на бул.“България“ № 45-47;
4. Сграда на бул. „Васил Априлов“ № 83-91;
5. Сграда на ул. „Жеравна“ №1, 3.
Конкретният избор за разпределение на предвидените мерки и дейности по сгради е аргументирано от ясно разписани критерии. Подборът на петте сгради е резултат от приложението на детайлна процедура за оценка, включително подбор и приоритизиране на многофамилните сгради, подали заявление за интерес и финансова помощ в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Всички подготвителни дейности по оценка и отсяване на многофамилните сгради, предхождащи разработването на настоящото проектно предложение, осигуряват равнопоставеност на отделните заинтересовани и допустими собственици на жилищни сгради в град Пловдив. Това гарантира рационален и прозрачен подход при изразходването на индикативния бюджет за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив.
В зависимост от конкретните предписания в обследванията за енергийна ефективност, в техническите обследвания и в инвестиционните проекти за различните сгради ще бъдат реализирани:
1. набор от мерки за енергийна ефективност и оптимизиране потреблението на енергия, респективно ограничаване на екологичния „отпечатък“ на сградите;
2. дейности по конструктивно възстановяване.
Проектното предложение ще бъде много важен компонент от интегрираните проекти за градско възстановяване на град Пловдив като ще доведе до подобряване характеристиките на жилищния сектор, условията за обитаване и екологичните качества на градската среда.

Срок на изпълнение: 04.01.2021 – 04.07.2023 г.

 

21. Проект: Предоставяне на топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 на територията на Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Обща стойност на проекта: 649 539,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряването на подкрепа за най-уязвимите групи на населението чрез предоставянето на продоволствена помощ под формата на топъл обяд като социална услуга в общността. Чрез реализирането на проекта ще се обхванат 2 700 л. на територията на град Пловдив от допустимите целеви групи, които, поради различни социално-икономически причини, се намират в риск (лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности) в условията на обявената епидемологична ситуация в Р България, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19. Проектното предложение ще се осъществи чрез възлагане на услугата по предоставяне на топлия обяд за потребителите на доставчик. Същият ще бъде избран при стриктното спазване разпоредбите на ЗОП. Изпълнителят ще отговаря за цялостната реализация на социалната услуга, включително закупуване, приготвяне и предоставяне на хранителните продукти под формата на топъл обяд за лицата от целевите групи. Услугата ще се предлага на потребители в шестте административни района на гр.Пловдив, в помещения, осигурени от избрания доставчик, отговарящи на условията и изискванията на ЗХ. Предоставянето на продоволствената помощ, под формата на хранителен порцион за нуждаещи се лица, ще бъде извършвано за период от 4 м. (от 01.01.2021 до 27.04.2021). Общата стойност за изпълнение на предвидените дейности е 649 539 лв. По проекта ще се изпълняват мерки по информираност и публичност, гарантиращи максималната прозрачност и надлежната осведоменост на целевите групи и заинтересованите страни.

Срок на изпълнение: 04.01.2021 – 27.04.2021 г.

 

22. Проект: Патронажна грижа + в Oбщина Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 2 823 558,18 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Срок на изпълнение: 01.02.2021 – 01.03.2022 г.

 

23. Проект: BGENERGY-2.001-0030-C01 Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ФМ на ЕИП, Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Обща стойност на проекта: 1 126 999,69 лв.

Цели и очаквани резултати: Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на Община Пловдив“, по ФМ на ЕИП 2014-2021, цели изграждането на модернизирана общинска система за изкуствено външно осветление (СУО) чрез въвеждане на мерки за ЕЕ в два района на град Пловдив – „Централен“ (между бул.„Копривщица“, бул.„Марица-юг“, бул. „Руски“ и бул.„Христо Ботев“) и „Южен“ (между ул.„Коматевско шосе“, ул. „Академик Петър Динеков“,бул.„Македония“ и бул.„Никола Вапцаров“). Специфичните цели на проекта ще бъдат реализирани чрез изпълнение на предвидените в него синергични дейности, а именно: 1. Организация и управление на проекта; 2. Осигуряване на информация и комуникация по проекта; 3. Извършване на инженеринг за изграждане на ЕЕ СУО; 4. Извършване на строителен надзор и оценка на съответствието; 5. Финансов одит; 6.Организиране и провеждане на дейности по обмен на опит и трансфер на знания в областта на ЕЕ. Предвиденият комплекс от дейности ще осигури качественото, прозрачно и ефективно реализиране на проекта, което ще доведе до: подмяната на 1913бр. осветителни тела със съвременни LED такива, част от СУО в двата пловдивски района; изграждане на система за автоматизирано управление и контрол и въвеждане на ВЕИ-базирано захранване за СУО. С настоящия проект, Община Пловдив ще има възможността да намали емисиите на CO2, енергийното потребление и финансовите разходи за ел.енергия, както и да подобри условията за живот на населението, пряко засегнато от проектните интервенции или – 165818д., както и, в дългосрочен план – на жителите и гостите на града. Проектът е в пълна кореспондентност на водещи стратегически планове в национален и европейски контекст, като допринася за намаляване на енергийното потребление, зависимост от внос на енергийни ресурси и замърсяване с вредни емисии; повишаването на ЕЕ и ползването на ВЕИ и др.

Срок на изпълнение: 24.02.2021 – 24.08.2022

 

24. Проект: BG05M9OP001-2.056-0002 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве

Финансираща програма/институция: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

Обща стойност на проекта: 1 563 955,71 лв.

Бенефициент: Община Пловдив

Цели и очаквани резултати: Проектът има за цел да реализира цялостна програма за социално-икономическо включване на уязвими етнически малцинства в Община Пловдив чрез осигуряване на подобрен достъп до образование, заетост и здраве. Субсидираната заетост ще намали нивото на бедност сред етническите малцинства, като същевременно ще осигури достъп до пазара на труда за работниците с ниска квалификация. Професионалните обучения, които ще бъдат проведени по проекта, имат за цел да подобрят мотивацията и компетентностите на хората от целевата група, както и да повишат тяхната пригодност за заетост чрез надграждане на професионалните им умения. Проектът също така има за цел да подпомогне социалното включване на деца от етнически малцинства чрез повишаване на тяхната мотивация и участие в образователни, културни и спортни дейности, подобряване на владеенето на български език, подобряване на тяхната учебна среда, стимулиране на техните артистични и спортни постижения. Работата с родителите е друг важен аспект на проекта, който ще подкрепи групови образователни дейности, включващи както деца, така и родители.

Срок на изпълнение: 07.07.2021 г. – 07.01.2023 г.

55,744 total views, 22 views today