Текущи проекти

Проект: № BG-RRP-1.007-0019-C01 „Модернизация на образователната среда в ОУ „Елин Пелин“-гр. Пловдив“

Финансираща програма/институция: Национален план за възстановяване и устойчивост

Обща стойност на проекта:  4 827 509.60 лв., от които БФП в размер на 4 492 114.38 лв. и съфинансиране 335 395.22 лв.

Цели и очаквани резултати: 

Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е насочен към модернизация на образователната инфраструктура на ОУ „Елин Пелин“-гр. Пловдив, чрез осъществяване на интервенции за: основен ремонт, реконструкция, преустройство, пристрояване и въвеждане на мерки за ЕЕ, вкл.- осигуряване на достъпна среда и условия, за постигане на цялостен обновен облик и среда на училищната институция, предоставяща обучение за 372 деца. Посоченото ще се реализира чрез комплекс от взаимосвързани интервенции включващи:

1. Внедряване на мерки за ЕЕ в сградата на ОУ „Елин Пелин“ за постигане на клас „А“, съгл. чл. 48 от ЗЕЕ, вкл. инсталация за БГВ – ВЕИ – слънчева инсталация;

2.Осигуряване на достъпност на средата, съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 /26.01.2021 г., вкл.-чрез пристрояване, с цел подобряване на достъпа, условията и средата за хора с увреждания до и в обхванатия от проекта сграден фонд на институцията;

3. Постигане на изисквания и стандарти, определени в Наредба № 24 от 2020 г., в т.ч.: чрез преструктуриране на комуникационни зони, обособяване на зони чрез цветови решения и др.;

4. Извършване на интервенции за ремонт и реновиране на сградата на ОУ „Елин Пелин“ , гр. Пловдив. Всички заложени дейности са съобразени с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и са планирани в съответствие с ТН на Регл. на МВУ и приложимите норми на ЗУТ, ЗЕЕ, Наредби № 24/10.09.2020г. и № РД-02-20-2/26.01.2021г., в т.ч. и относимото законодателство, с оглед постигането на цялостен обновен облик на ОУ „Елин Пелин“ – гр. Пловдив за осигуряване на условия за качествено и модерно образование и повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Срок на изпълнение:  04.12.2023 – 31.05.2026г.

Проект: № BG-RRP-1.007-0025-C01 „Mодернизация на образователната среда в ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив“

Финансираща програма/институция: Национален план за възстановяване и устойчивост

Обща стойност на проекта:  1 708 962, 69 лв.

Цели и очаквани резултати: 

Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е насочен към модернизация на образователната инфраструктура на ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив, чрез осъществяване на интервенции за: основен ремонт, реконструкция, преустройство, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, пристрояване за осигуряване на достъпна среда, вкл. –облагородяване на прилежащо дворно пространство за постигане на цялостен обновен облик и среда на училищната институция, предоставяща обучение за 187 деца. Посоченото ще се реализира чрез комплекс от интервенции вкл.:

1.Внедряване на мерки за ЕЕ в сградата на ОУ „Тодор Каблешков“ за постигане на близко до нулево потребление на енергия и енерг. кл. „А“, съгл. чл. 48 от ЗЕЕ, вкл. изграждане на ФЕЦ за собств.консумация с мощност-20kWp и литиево-йонна с-ма за съхр. на енергията;

2.Осигуряване на достъпност на средата, съобразно изискв. на Наредба № РД-02-20-2 /26.01.2021 г.,вкл. чрез пристрояване за осигуряване на санитарни възли за хора с увреждания;

3. Постигане на изисквания и стандарти, определ. в Наредба №24/2020 г.,в т.ч.: чрез изграждане на STEM среда и изграждане на 2 бр. специализирани кабинети; обновяване на обзавеждането в съществуващи класни стаи и др.; обособяване на пространства за обучение и отдих в прилежащия двор на училището и др.

4. Интервенции за основен ремонт, реконструкция и реновиране на сградата на ОУ „Тодор Каблешков“, в т.ч. подмяна на електро и ВиК инсталации и др.

Всички заложени дейности са съобразени с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и са планирани в съответствие с ТН на Регл. на МВУ и приложимите норми на ЗУТ, ЗЕЕ, Наредби № 24/10.09.2020г. и № РД-02-20-2/26.01.2021г., в т.ч. и относимото законодателство, с оглед постигането на цялостен обновен облик на ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив за осигуряване на условия за качествено и модерно образование и повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците.

Срок на изпълнение:  19.01.2024 – 19.01.2026 г.

Проект: № BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на образователната среда в ОУ „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив“, процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”

Финансираща програма/институция: Национален план за възстановяване и устойчивост

Обща стойност на проекта: 4 953 016.32 лв., от които 4 491 695.74 лв. БФП, а 461 320.58 лв. съфинансиране

Цели и очаквани резултати: Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е насочен към модернизация на образователната инфраструктура на ОУ „Екзарх Антим I“- гр. Пловдив, чрез осъществяване на интервенции за: основен ремонт, реконструкция, преустройство, пристрояване и въвеждане на мерки за ЕЕ, вкл.- осигуряване на достъпна среда и условия, за постигане на цялостен обновен облик и среда на училищната институция, предоставяща обучение за 509 деца. Посоченото ще се
реализира чрез комплекс от взаимосвързани интервенции включващи: 1. Внедряване на
мерки за ЕЕ в сградата на ОУ „Екзарх Антим I“ за постигане на клас „А“, съгл. чл. 48 от
ЗЕЕ, вкл. изграждане на ФЕЦ за собствена консумация; 2.Осигуряване на достъпност на
средата, съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-2/26.01.2021 г., вкл.-чрез пристрояване, с цел подобряване на достъпа, условията и средата за хора с увреждания до и в обхванатия от проекта сграден фонд на институцията; 3. Постигане на изисквания и стандарти, определени в Наредба № 24 от 2020 г., в т.ч.: чрез преструктуриране на комуникационни зони, обособяване на зони чрез цветови решения и др.; 4. Извършване на интервенции за ремонт и реновиране на сградата на ОУ „Екзарх Антим I“,гр. Пловдив.

Реализирането на проекта ще допринесе за постигането на цялостен обновен облик на ОУ „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив за осигуряване на условия за качествено и модерно образование и повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Срок на изпълнение: 04.12.2023г. – 31.05.2026г.

Проект: № BG-RRP-1.011-0016-C01 „Ремонт и рехабилитация на общежитиe към ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Пловдив“

Финансираща програма/институция: Национален план за възстановяване и устойчивост

Обща стойност на проекта: 5 821 559.12 лв. (БФП)

Цели и очаквани резултати: Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.011,е насочен към ремонт и рехaбилитация на общежитие към ЕГ „Иван Вазов“-гр.Пловдив, с оглед създаването на модерна, отговаряща на времето си, материална база, оборудвана, съгласно съвременните образователни стандарти, която не само способства за осигуряването на условия за учене, самоподготовка и пребиваване на учащите, но и обезпечава комфортна обучителна и жилищна среда, спомагаща за повишаване мотивацията за обучение и подобряване на образователните резултати на децата и учениците, ползватели на обекта на интервенция.
Посоченото ще се реализира чрез комплекс от взаимосвързани интервенции, съобразени с изискванията на приложимите нормативи (Наредба 24/10.09.2020г., Наредба РД-02-20-3/2015г., ЗПУО, ЗУТ и др.), вкл.:1.Осъществяване на основен ремонт и рехабилитация на общежитие към ЕГ „Иван Вазов“; 2.Въвеждане на ЕЕ мерки за постигане на клас „А“(СБНПЕ): топлоизолиране на външни стени, покрив и под, подмяна на дограма и врати, изграждане на системи за отопление/охлаждане и автоматизация, изпълнение на мерки по системата за БГВ, подмяна на осветление, вкл.-изграждане на ФЕЦ за собствени нужди; 3.Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, в т.ч. – техника и др.; 4. Осигуряване на достъпност на средата, съгл. Наредба №РД-02-20-2/26.01.2021г., с цел подобряване на достъпа на хора с увреждания до и в обхванатия от проекта сграден фонд.
Реализирането на планираните интервенции ще допринесе за осигуряването на цялостен обновен облик на образователната институция и създаването на комфортни, достъпни и съвременни условия за настаняване, пребиваване, учене/самоподготовка и осъществяване на дейности по интереси и отдих.

Срок на изпълнение: 24.11.2023г. – 31.05.2026г.

Проект: № BG16RFOP001-8.006-0024-C01 „Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Финансираща програма/институция: ОП “ Региони в растеж 2014 – 2020“

Обща стойност на проекта:  размер на БФП 278 973,60 лв.

Цели и очаквани резултати: 

Настоящият проект цели да осигури, в кореспондентност с целта на Процедура BG16RFOP001-8.006, подкрепа за повишаване капацитета на Община Пловдив за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР 2021-2027 и по този начин, да доведе до качествено усвояване на фондовете от ЕС на местно ниво. Проектът ще се осъществи в 3 основни направления:
1.Организиране и провеждане на обучения за повишаване капацитета на бенефициента, в т.ч. – в контекста на управление и изпълнение на интегрирани териториални инвестиции(ИТИ), за програмен период 2021-2027; 2. Изготвяне на документация (анализ „разходи – ползи“/ финансов анализ/пред проектни проучвания) във връзка с участие с проектни предложения по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027;
3. Закупуване и доставка на компютърна и периферна техника за обезпечаване работата на структури и лица, отговорни за подготовка и изпълнение на проектите по ПРР 2021-2027 и на териториалните органи по ПО1 на ПРР Изпълнението на комплекса от мерки и дейности по проекта ще осигури необходимата подкрепа и условия за повишаване на капацитета и експертизата на Община Пловдив за селектиране, управление и изпълнение на проекти, свързани с ПРР 2021-2027 и приложимите към същата подходи, ведно с осигуряването на нужните условия и подготвителни действия по изготвянето, депозирането и осъществяването на качествени проектни предложения със значение за местната общност и развитието на ЮЦР, както и с оглед целесъобразното усвояване на ресурсите от европейските фондове. При осъществяването на проекта ще се спазват хоризонталните политики и принципите за равните възможности, недискриминацията и равенството между половете, съгласно приложимостта.

Срок на изпълнение:  30.06.2023г. – 30.12.2023г.

Проект: BG05SFPR003-1.001-016-C02 Топъл обяд в Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Обща стойност на проекта:  размер на БФП 4 815 360,00 лв.

Цели и очаквани резултати: 

Осигуряване на подкрепа за най-уязвимите групи на населението чрез предоставянето на топъл обяд като социална услуга в общността. Капацитет на услугата – 2000 лица на територията на град Пловдив от допустимите целеви групи:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи;
2. лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, бежанци.
Услугата по предоставянето на топлия обяд се осъществява чрез възлагане, съгласно ЗОП на две фирми-изпълнители. Услугата се осъществява в 11 пункта в шестте административни района на гр. Пловдив, в помещения, осигурени от избраните доставчици, отговарящи на условията и изискванията на ЗХ. Предоставянето на продоволствената помощ, под формата на хранителен порцион включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Периодът на изпълнение на проекта е от 01.10.2022г – 17.05.2025г Размерът на БФП е 4 815 360,00 лв. и Община Пловдив осигурява съфинансиране в размер на 0,70 лв. за всеки предоставен топъл обяд.
Към момента капацитетът на услугата не е запълнен и продължава набирането на заявления за включване на кандидат-потребители, принадлежащи към описаните по-горе целеви групи.
По проекта са в ход мерки по информираност и публичност, гарантиращи максималната прозрачност и надлежната осведоменост на целевите групи и заинтересованите страни.

Срок на изпълнение:  01.10.2022г. – 17.05.2025 г.

Проект: BG05M9OP001-2.119-0012-C01 „Патронажна грижа + в Община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обща стойност на проекта:  599 417,28 лв. – БФП

Бенефициент: Община Пловдив

Цели и очаквани резултати: 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда. В рамките на проекта ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 561 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – лекар, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и сътрудници социални дейности и др.

Срок на изпълнение:  03.08.2022 г. – 03.02.2023 г. (6 месеца)

Проект: BGLD-3.002-0006-C01 „Създаване на Център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново

Финансираща програма/институция: Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Обща стойност на проекта:  2 310 451.09 лв. – БФП

Бенефициент: Община Пловдив

Цели и очаквани резултати: Проектът цели изпълнението на широка програма за социално-икономическо включване на уязвими етнически групи в пловдивския квартал Столипиново, предоставяйки подобрен достъп до административни, социални, образователни и здравни услуги чрез изграждането на център за услуги на едно

гише. Центърът ще въведе нов подход за предоставяне на основни услуги на
жителите на Столипиново в неравностойно положение. Чрез създаване на иновативна концепция, предлагаща консултации по социални, образователни и здравни въпроси, както и профилактични прегледи, безплатна храна и дейности за свободното време на
родители и деца, Центърът ще се превърне в приветливо мултифункционално пространство, отговарящо на потребностите на местното население. Проектът предлага кампании и инициативи, насочени към положителна промяна на социалните нагласи в и извън Столипиново, разпространявайки информация за различни теми от ключово значение за обществото.

Срок на изпълнение:  11.04.2022 г. – 30.04.2024 г.

Проект: BGENERGY-2.002-0018 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на Община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Обща стойност на проекта: 2 799 028.90 лв., от които БФП – 2 346 798.00 лв., Собствено финансиране – 452 230.90 лв.

Бенефициент:  Община Пловдив

Цели и очаквани резултати: Основната цел на проекта е изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ДГ „Десислава“, ДГ „Еделвайс“ и ДГ „Светлина“. Основната дейност на проекта е свързана с:

- Топлоизолиране на външни стени;

- Подмяна на дограма;

- Изолиране на покрив;

- Подмяна на осветление;

- Инсталиране на соларна система за БГВ;

- Фотоволтаична електроцентрала с възможност за съхранение на енергия.

Чрез изпълнението на енергоспестяващите мерки ще се повиши енергийната ефективност на сградите, ще се намали консумацията на електроенергия, ще се редуцират емисиите на CO2, както и ще се създадат по-добри условия в образователните институции.

Срок на изпълнение: 29.04.2022 г. – 30.04.2024 г.

Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020“, Процедура №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“

Обща стойност на проекта: 115 334 116,42 лв.

Цели и очаквани резултати:

С реализиране на проекта ще се гарантира оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания. В настоящето проектно предложение са включени следните мерки, които касаят канализационната мрежа: подмяна на 13,428 км второстепенна канализационна мрежа с цел да се намали инфилтрационния поток към пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ); рехабилитация на Главен колектор VII и изграждане на нов колектор с дължина 2,746 км, за да се осигури достатъчен хидравличен капацитет на системата. Одобреният идеен проект за реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ – Пловдив ще намали притока на вредни вещества и боигенни елементи във водоприемника. Пречистването на отпадъчните води ще даде възможност за надеждно и технологично стабилно постигане на съответствие с европейските изисквания за водите, изпускани ПСОВ при икономически изгодни условия. С реализацията на проекта ще бъде оптимизиран процесът за обработка на утайката, включително чрез стабилизация на утайката, механично отстраняване на водата и термично изсушаване на утайката и използване на биогаза.

Срок на изпълнение: 04.04.2018г. – 30.06.2024г.

Проект: „Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив – бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001″, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Региони в растеж”

Обща стойност на проекта: 434 624,84 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение цели да осигури успешно изпълнение на Инвестиционната програма на Община Пловдив в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Срок на изпълнение: 29.02.2016г. – 29.12.2023 г

Проект: BG05M9OP001-2.004-0056-C01 „Общностен център за деца и семейства – Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 2 047 922.94 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение има за цел да се предоставят услуги на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.
Услугите ще се предоставят в Център за деца и семейства, създаден по Проекта за социално включване за интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Срок на изпълнение: 26.07.2016 – 30.06.2023 г.

Проект: „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пловдив 2014 – 2020″, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Региони в растеж”

Обща стойност на проекта: 80 185 732,87 лв.

Цели и очаквани резултати: Целта на Инвестиционната програма е да създаде по-добри условия за живот, развитие и благоустройство на територията на ключови за град Пловдив зони с голямо обществено, икономическо и социално значение.

Срок на изпълнение: до 2020г.

Проект: BG16RFOP001-5.002-0003-С01 „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 1 093193,07 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проект „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“ цели създаването на Център за подкрепа на лица с различни форми на деменция с капацитет 15 лица и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с капацитет 15 лица в град Пловдив. Специфичните цели на проекта ще бъдат реализирани чрез изпълнение на предвидените в него дейности, а именно: 1.Организация и управление на проекта; 2.Провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители по проекта; 3. Осигуряване на информация и комуникация по проекта; 3. Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 2 нови социални услуги в Община Пловдив; 4. Строителен надзор и оценка на съответствието; 5. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проекта. С оглед цялостното и ефективно изграждане на новите социални услуги, в рамките на проекта, ще бъде извършен инженеринг, който да осигури необходимата техническа и екзекутивна документация за целесъобразното изпълнение и проследяване реализацията на инфраструктурните интервенции. Проектът ще създаде условия за предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на лицата с различни форми на деменция и възрастните хора в невъзможност от самообслужване. С настоящия проект, Община Пловдив ще има възможността да спази и приложи европейските и национални нормативи, касаещи замяната на институционалния модел на грижа с грижа в общността и децентрализацията на социалните услуги като цяло.

Срок на изпълнение: 30.11.2018г. – 30.11.2020 г.

Проект: BG05M9OP001-2.029-0002-C01„Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 416 880,36 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проектното предложение има за цел да окаже подкрепа за допълняемост на проекта „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР на общините-бенефициенти за изграждане на социална инфраструктура. В рамките на проекта ще бъде разкрит Център за временно настаняване.

Интервенциите ще допринесат за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи, като се насърчат равните възможности на уязвимите групи и се разшири обхватът на социалните услуги, предоставяни в общността.

Екипът на центъра ще включва 1 директор/ ръководител, 2 социални работника/ сътрудника социални дейности и 1 хигиенист. Подборът на персонала ще се осъществи, като се има предвид спецификата на работата на бъдещите служители и потребностите на целевата група.

Центърът за временно настаняване ще осигурява близка до семейната грижа за лица, временно или трайно лишени от дом. Услугата ще бъде предоставяна на бездомни лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година. Освен че ще осигурява подслон, ЦВН ще бъде и място за социална интеграция и адаптация на хора, които са изпаднали в труден житейски момент. Така например, екипът на ЦВН ще оказва съдействие на потребителите за насочване и съдействие за избиране на личен лекар, получаване на медицински услуги; съдействие за подготовка и подаване на документи пред НОИ, ТЕЛК, и др.; придружаване до различни институции; регистрация в Бюрото по труда, включване в курсове за квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, както и за социалната адаптация на потребителите

Срок на изпълнение: 01.07.2019 г. – 31.12.2023 г.

Проект: BG16M1OP002-5.003-0006-C01 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 13 862 232,11 лв.

Цели и очаквани резултати:
Общата цел на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10). Специфичната цел на проекта е прилагане на мерки за поетапна подмяна на старите и неефективни горивни инсталации и устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) за битово отопление, като основен източник на замърсяване, идентифициран в общинската програма за КАВ, с нови и модернизирани. Проектът ще се реализира на два етапа. Първият етап обхваща техническа помощ за подготовката на инвестиционните мерки и ще приключи не по-късно от 31.05.2021 г. През първия етап ще се извършат следните дейности: проучване на нагласите на населението; организиране и провеждане на разяснителна кампания за населението; изработване на цялостна визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво; изготвяне на Механизъм, чрез който кандидатът ще осигури приоритетност на инвестициите в санирани сгради; изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи, генерирани от предаването на заменените отоплителни устройства; подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител; изготвяне на анализи, оценки, обосновки и изследвания за целите на подготовка на проектното предложение; разработване на средни/пределни цени за единица продукт (подмяна с инсталация на пелети, газифициране и пр.) или за отопление на кубичен метър за различните алтернативни форми на отопление при подмяна на устройство на дърва и въглища.През втория етап ще се изпълнят инвестиционни мерки за демонтаж и подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво с отоплителни устройства, използващи като гориво: пелети, дървесна биомаса, изкопаемо твърдо гориво, газ или електричество, както и други алтернативни източници на топлинна енергия. И през двата етапа ще се осигури организация и управление на проекта, както и мерки за информация и комуникация.

Срок на изпълнение: 15.08.2019 – 15.05.2024 г.

Проект: Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие

Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие

Оперативна програма : Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи, финансинсирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Обща стойност на проекта : 2053740,60 лв.

Цели и очаквани резултати: Основният фокус на проекта е насочен към разширяване обхвата на дейността на Младежки център -Пловдив и увеличаване многообразието на предлаганите в него услуги, предназначени за младите хора до 29г., като, същевременно, се обогати целевата група с представители и извън тази група, вкл. – и лица от уязвими общности. Функционирането на надградените услуги на МЦ-Пловдив ще бъде осигурено от предвидения екип от висококвалифицирани специалисти – 5 младежки работници и 2 образователни медиатори, които ще гарантират качественото обслужване на потребителите и целесъобразното предлагане на новите младежки услуги. Комплексът от мерки, предвиден в новите програми на МЦ, които освен локално, ще се предоставят и в близките до града населени места, са насочени към: разширяване обхвата на съществуващите услуги, въвеждане на иновативни и мобилни услуги, провеждане на комплекс от надграждащи неформални обучения, развитие на пакет от активности с общността и с представители на групи, различни от младежите (вкл.- деца, родители и т.н.), активна работа с групи/общности в неравностойно положение и др. Очакваните резултати от реализацията на проектните дейности са: подобряване на достъпа на млади хора до услугите на МЦ-Пловдив; повишаване на социално- икономическото развитие на по-слабо развити общини; подобряване на сътрудничеството и взаимоотношенията със страните-донори; надграждане дейността на МЦ-Пловдив; активиране участието на младите хора и лицата, извън тази група, в дейностите на Центъра; повишаване капацитета на служителите на МЦ – младежки работници, медиатори и др.; предоставяне на иновативни и надграждащи услуги с цел привличане и социално приобщаване на младежите, вкл. – от уязвимите групи и др. Чрез реализацията на настоящия проект, подкрепен от ФМ на ЕИП 2014-2021, Община Пловдив ще продължи успешните действия по създаване на съвременна, благоприятна и отворена към младите хора обучителна и социална среда, съобразена с техните потребности и изискванията на 21 век

Срок на изпълнение: 01.07.2020 – 01.07.2023 г.

Проект: Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОПРЧР 2014-2020

Обща стойност на проекта: 1 778 246.31 лв.

Цели и очаквани резултати:
С настоящия проект по Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, по ОПРЧР 2014-2020, Община Пловдив ще продължи цялостния процес по деинституционализация на грижата за деца, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, и окончателното поетапно закриване на тези институции чрез обезпечаване разкриването на 7 нови социални услуги в общността: 4 услуги от резидентен тип – 2 Центъра за настаняване от семеен тип, Наблюдавано жилище, Преходно жилище, както и 3 консултативни услуги – „Център за обществена подкрепа“, „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ и „Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания“. За функционирането на посочените 7 нови социални услуги на територията на Община Пловдив ще бъде назначен специализиран персонал от 65 души (психолози, соц. работници и др.), който ще отговаря за цялостното им предоставяне и осигуряването на подходяща грижа и комфорт на потребителите с оглед индивидуалните им потребности, вкл.–чрез обезпечаване на ежедневните им битово-хигиенни нужди. Комплексът от синергични дейности в рамките на проекта ще подкрепи прилагането на мерки за: подкрепа в общността за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и децата от тези домове, напускащи системата за грижа; здравни/интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания; грижа в семейна среда за деца в риск и др. Изпълнението на проекта ще допринесе за гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, подкрепяйки постигането на основната цел на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, както и ще допълни и надгради осъществените мерки в сферата, финансирани по ОПРЧР 2007-2013 и ОПРР 2014-2020.

Срок на изпълнение: 25.06.2020 г. – 30.09.2023 г.

Проект: По крепостните стени на Филипопол

Финансираща програма/институция: ОПРР 2014-2020

Обща стойност на проекта: БФП 6 009 151,89, съфинансиране от Община Пловдив 2 003 050 лв.

Цели и очаквани резултати:
Настоящия проект е насочен към развитието на две конкурентноспособни туристически атракции в историческия резерват „Старинен Пловдив“ – Община Пловдив и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти.

1) Чрез консервация, реставрация и експониране на античния комплекс „Източна порта на „Филипопол“ и на Археологически комплекс „Небет тепе” и СМР по цялостната им социализация да се подкрепи превръщането на тези археологически НКЦ с категория „национално значение“, в предпочитани туристически атракции, предлагащи подходящи условия за целогодишно посещаване;
2) Чрез изграждането на нов посетителски център (ТИЦ) и осъществяването на рекламна и презентационна кампании да се повиши информационната обезпеченост и стимулира интереса на различни целеви групи туристи;
3) Чрез увеличаването на туристическия поток да се подкрепи развитието на местния бизнес – пряко или косвено свързан с развитието на туристическите услуги.

Срок на изпълнение: 13.07.2020 – 13.07.2022 г. (удължен до декември 2023 г.)

Проект:  BG16RFOP001-1.003-0006-C02 „Изграждане на социални жилища в град Пловдив“

Финансираща програма/институция: ОП Региони в растеж 2014-2020

Обща стойност на проекта: 7 165 650.82 лв., 100% БФП

Цели и очаквани резултати:
Реализацията на проекта предвижда строителство на нова сграда с цел осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение.

Планира се сградата да бъде построена върху имот, частна общинска собственост на ул. „Владая“ № 6 – ПИ с ИД 56784.525.232, който попада в кв.14 по плана на кв. „Многофункционална зона Изток“.

Предвижда се РЗП от 6795 квадратни метра, която да даде възможност за обособяване на 40 едностайни, 22 двустайни, 8 тристайни и 4 четиристайни апартамента, 18 паркоместа, като и общи спомагателни помещения.

Срок на изпълнение: 01.09.2020 – 01.03.2023 г.

Проект: Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 11 886 112,50 лв., от които БФП 9 264 652,50 лв. и собствено финансиране 2 621 460,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение е свързано с обновяването на зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле”, с което ще се създадат предпоставки за оптимално използване на териториалните ресурси и за инвестиции в пловдивска икономика на знанието. Заложени са действия за подобряване на градската околна среда, намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума чрез комплексно обновяване на транспортна инфраструктура. В резултат ще се повиши транспортната достъпност и свързаност на икономическата зона, което ще представлява първа стъпка от дългосрочната визия за нейното бъдещо развитие като фокус на инвестиции и високотехнологични дейности.

Очаквани резултати:
1. Изграждане на улична мрежа ( главна и второстепенна) с благоустрояване и паркиране в рамките на пълния уличен профил, включително на пълна подземна техническа инфраструктура и зеленина за широко обществено ползване: бул. „Санкт Петербург“, ул. „Тодор Гатев“ – в участъка от ул. „Богомил“ до о.т.85.
2. Реконструкция, включително разширяване на ул. „Лев Толстой“ / от ул. „Генерал Радко Димитриев“ до ул „Богомил“ / и изпълнение на улично озеленяване;
3. Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ / от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“/ и ул.„Радко Димитриев“ / от ул. „Лев Толстой“ до ул. „Георги Странски“ , улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи.

Срок на изпълнение: 29.10.2020 – 29.08.2023 г.

Проект: Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 8 660 036,21 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектът ще има значителен принос към подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина и нов корпус на съществуваща такава. Строителството на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.
Целевите групи на проекта включват деца до тригодишна възраст (деца ненавършили 3 годишна възраст към месец септември могат да постъпят в ДГ при условие, че навършват годините до края на календарната година); деца в предучилищна възраст; деца с физически увреждания; персонал на обновените обекти.
Очаквани резултати:
(1) Реконструкция, преустройство и изграждане на нов корпус за 5 градински групи на ДГ „Зорница“ ;
(2) Изграждане на нова сграда за 6 градински групи на ДГ „Каменица“.
Срок на изпълнение: 18.12.2020 – 18.11.2023 г.

Проект: „Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020-2023 г.“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 10 233 472,92 лв., от които БФП 9 770 379,60 лв. и собствено финансиране 463 093,32 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектът ще допринесе за подобряване на екологичните характеристики в град Пловдив чрез инвестиции в следните типове обекти:
(1) улици и площади – инвестиции за пътни и тротоарни настилки, монтаж на градско обзавеждане, енергоспестяващо улично осветление, озеленяване;
(2) междублокови пространства – настилка на пешеходни алеи, изграждане на спортни и детски площадки, доставка и монтаж на паркови архитектурни елементи, паркоустройство, автоматизирани поливни системи;
Изброените типове обекти и съответстващите им интервенции са концентрирани в Зоната със социални функции. Характерът на инвестициите, тяхното разположение и комбиниране ще доведе до значително подобрение на условията за обитаване и отдих на местното население, включващо и голяма ромска общност. Намесите в социалната зона ще улеснят свързаността между емблематични градски пространства (археологически обекти, подходи към Стария град).
Проектът ще надгради постигнато по проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Очаквани резултати:
(1)Рехабилитирани и реконструирани групи улици и площади в Зоната със социални функции, включително въведено енергоспестяващо улично осветление;
(2) Благоустроени, озеленени и социализирани междублокови пространства в Зоната със социални функции, включително изградени детски площадки и спортни площадки;

Срок на изпълнение: 30.12.2020 – 30.11.2023 г.

Проект: Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I етап

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 4 139 107.64 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение ще осигури изпълнението на мерки и дейности, насочени към обновяването и повишаването на енергийната ефективност в пет многофамилни жилищни сгради:
1. Сграда на ул.“Иван Гешев“ № 30;
2. Сграда на бул.“България“ № 196;
3. Сграда на бул.“България“ № 45-47;
4. Сграда на бул. „Васил Априлов“ № 83-91;
5. Сграда на ул. „Жеравна“ №1, 3.
Конкретният избор за разпределение на предвидените мерки и дейности по сгради е аргументирано от ясно разписани критерии. Подборът на петте сгради е резултат от приложението на детайлна процедура за оценка, включително подбор и приоритизиране на многофамилните сгради, подали заявление за интерес и финансова помощ в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Всички подготвителни дейности по оценка и отсяване на многофамилните сгради, предхождащи разработването на настоящото проектно предложение, осигуряват равнопоставеност на отделните заинтересовани и допустими собственици на жилищни сгради в град Пловдив. Това гарантира рационален и прозрачен подход при изразходването на индикативния бюджет за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив.
В зависимост от конкретните предписания в обследванията за енергийна ефективност, в техническите обследвания и в инвестиционните проекти за различните сгради ще бъдат реализирани:
1. набор от мерки за енергийна ефективност и оптимизиране потреблението на енергия, респективно ограничаване на екологичния „отпечатък“ на сградите;
2. дейности по конструктивно възстановяване.
Проектното предложение ще бъде много важен компонент от интегрираните проекти за градско възстановяване на град Пловдив като ще доведе до подобряване характеристиките на жилищния сектор, условията за обитаване и екологичните качества на градската среда.

Срок на изпълнение: 04.01.2021 г. – 04.11.2023 г.

 

Проект № BG05M9OP001-6.002-0009, удължен с проект №BG05M9OP001-6.004-0010 Патронажна грижа + в Oбщина Пловдив
Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0009-C01/29.01.2021, удължен със споразумение № 1 от 27.01.2022 за нов договор № BG05M9OP001-6.004-0010-C01
Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
Обща стойност на проекта: 4 262 486,87 лв. (100% БФП) от които:
по Проект № BG05M9OP001-6.002-0009 – 2 823 558,18 лв.
по Проект № BG05M9OP001-6.004-0010 – 1 438 928, 69 лв.
Кратко описание на проекта: По проекта се предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Срок на изпълнение: 01.02.2021 г. – 02.09.2022

Проект: BGENERGY-2.001-0030-C01 Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ФМ на ЕИП, Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Обща стойност на проекта: 1 126 999,69 лв.

Цели и очаквани резултати: Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на Община Пловдив“, по ФМ на ЕИП 2014-2021, цели изграждането на модернизирана общинска система за изкуствено външно осветление (СУО) чрез въвеждане на мерки за ЕЕ в два района на град Пловдив – „Централен“ (между бул.„Копривщица“, бул.„Марица-юг“, бул. „Руски“ и бул.„Христо Ботев“) и „Южен“ (между ул.„Коматевско шосе“, ул. „Академик Петър Динеков“,бул.„Македония“ и бул.„Никола Вапцаров“). Специфичните цели на проекта ще бъдат реализирани чрез изпълнение на предвидените в него синергични дейности, а именно: 1. Организация и управление на проекта; 2. Осигуряване на информация и комуникация по проекта; 3. Извършване на инженеринг за изграждане на ЕЕ СУО; 4. Извършване на строителен надзор и оценка на съответствието; 5. Финансов одит; 6.Организиране и провеждане на дейности по обмен на опит и трансфер на знания в областта на ЕЕ. Предвиденият комплекс от дейности ще осигури качественото, прозрачно и ефективно реализиране на проекта, което ще доведе до: подмяната на 1913бр. осветителни тела със съвременни LED такива, част от СУО в двата пловдивски района; изграждане на система за автоматизирано управление и контрол и въвеждане на ВЕИ-базирано захранване за СУО. С настоящия проект, Община Пловдив ще има възможността да намали емисиите на CO2, енергийното потребление и финансовите разходи за ел.енергия, както и да подобри условията за живот на населението, пряко засегнато от проектните интервенции или – 165818д., както и, в дългосрочен план – на жителите и гостите на града. Проектът е в пълна кореспондентност на водещи стратегически планове в национален и европейски контекст, като допринася за намаляване на енергийното потребление, зависимост от внос на енергийни ресурси и замърсяване с вредни емисии; повишаването на ЕЕ и ползването на ВЕИ и др.

Срок на изпълнение: 24.02.2021 – 24.08.2022

Проект: BG05M9OP001-2.056-0002 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве

Финансираща програма/институция: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

Обща стойност на проекта: 1 563 955,71 лв.

Бенефициент: Община Пловдив

Цели и очаквани резултати: Проектът има за цел да реализира цялостна програма за социално-икономическо включване на уязвими етнически малцинства в Община Пловдив чрез осигуряване на подобрен достъп до образование, заетост и здраве. Субсидираната заетост ще намали нивото на бедност сред етническите малцинства, като същевременно ще осигури достъп до пазара на труда за работниците с ниска квалификация. Професионалните обучения, които ще бъдат проведени по проекта, имат за цел да подобрят мотивацията и компетентностите на хората от целевата група, както и да повишат тяхната пригодност за заетост чрез надграждане на професионалните им умения. Проектът също така има за цел да подпомогне социалното включване на деца от етнически малцинства чрез повишаване на тяхната мотивация и участие в образователни, културни и спортни дейности, подобряване на владеенето на български език, подобряване на тяхната учебна среда, стимулиране на техните артистични и спортни постижения. Работата с родителите е друг важен аспект на проекта, който ще подкрепи групови образователни дейности, включващи както деца, така и родители.

Срок на изпълнение: 07.07.2021 г. – 30.06.2023 г.

Проект: № BGENVIRONMENT-4.001-0001 Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, Община Пловдив е партньор по проекта

Финансираща програма/институция: Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство

Обща стойност на проекта: БФП – 5 476 244,98 лева, в т.ч. за Община Пловдив – 539 809,08 лева

Цели и очаквани резултати: Подобряване капацитета на местните власти за планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени

Срок на изпълнение: 03.02.2021 г.- 30.04.2024 г.

Проект: BG05SFOP001-4.007-0003-C01 „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Пловдив през периода 2022 – 2023 г.“ 

Финансираща програма/институция: ОП “Добро управление”

Обща стойност на проекта: 273 000.00 лв.

Цели и очаквани резултати: 
Целта на проекта е да осигури ефективното функциониране на Областен информационен център в гр. Пловдив през периода 2022 – 2023 год. и да гарантира правото на безплатен и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по ЕСИФ за всички социални, етнически и възрастови групи из цялата страна, като осигури широк набор от възможности за получаване на тази информация.
ОИЦ – Пловдив работи за подобряване на прозрачността и популяризирането на проектите, финансирани от ЕС сред потенциалните и настоящите бенефициенти,  медиите и медиаторите, както и широката общественост. Служителите на ОИЦ предоставят информационни услуги и изпълняват комуникационни, експертни и логистични функции по повод популяризиране на ЕСИФ на територията на област Пловдив и всички общини в нея; осъществяват сътрудничество с управляващите органи/междинните звена на ОП; работят с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, както и участват в регионалните съвети за развитие във връзка с прилагането на новия регионален подход в България и изпълнението на ИТИ през периода 2021 г. – 2027 г.
Дейностите на ОИЦ – Пловдив допринасят за популяризиране на европейската политика за сближаване и възможностите за финансиране, както и за разпространение на постигнатите резултати по проекти, съ-финансирани от фондовете на ЕС. Служителите на ОИЦ – Пловдив работят за повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите, като градят широко обществено доверие и подпомагат прилагането на интегрирания териториален подход в България.
Реализирането на проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Пловдив през периода 2022 – 2023 г.“ ще спомогне за получаването на общодостъпна, безплатна и своевременна информация за фондовете на ЕС. Като резултат от изпълнението на проектните дейности ще се надгради постигнатата до момента разпознаваемост на европейските фондове и програми.
Срок на изпълнение: 01.01.2022 – 31.12.2023

Проект: BGCULTURE-1.001-0016-C01 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

Финансираща програма/институция: ФМ на ЕИП 2014-2021

Обща стойност на проекта: 781 550.03 лв.

Бенефициент: Община Пловдив

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение включва подобряване на условията и качеството на представяне на богатото културно наследство на Община Пловдив чрез реновиране и прилагане на интерактивни методи в 7 културни институции в рамките на града. Дейностите по проекта ще създадат по-широк интерес към културното наследството и чрез създаване на нови предприемачески идеи ще генерират приходи впоследствие. По проекта ще се обновят и ревитализират помещения; ще се закупят витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите; ще се разработи мобилно приложение – тип “quest” игра, което ще представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти по интригуващ за посетителите начин, включващо аудио гайд. Приложението ще е базирано на истории от града като ще добавя стойност в привличането на по-младата аудитория и на туристите в града, както и ще донесе ползи за устойчиво развитие на бизнеса в общината.

Срок на изпълнение: 21.06.2022 г. – 20.02.2024 г.

Проект: BG05SFPR002-2.001-0049-C01 „Грижа в дома в Община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Обща стойност на проекта: 5 530 985,20 лв.

Бенефициент: Община Пловдив

Цели и очаквани резултати: Основната цел на настоящия проект е фокусирана върху създаването на интегрирана здравно-социална услуга в общността, която да доведе до подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в невъзможност от самообслужване чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на релевантен капацитет за предоставянето й.
Основни очаквани резултати: Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 1055 потребители и др.

Срок на изпълнение: 04.01.2023 г. – 04.02.2024 г.

Проект: BG05SFPR002-2.002-0003-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Обща стойност на проекта: 1 380 635.00 лв.

Цели и очаквани резултати: Настоящият проект е фокусиран върху прилагането на интегрирани мерки с оглед изпълнението на правомощията на Община Пловдив, свързани с осъществяването на отговорностите й по реда на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. Чрез укрепването на общинския капацитет в сферата, ще се подкрепят процесите по реформирането на системата на социалните услуги и ще се улесни преходът към новите механизми на местно ниво. Реализацията на проекта ще обхване 130 лица от целевите групи и ще допринесе за безпроблемното въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни. За целта ще се реализира комплекс от взаимосвързани мерки, включващ: създаване на фронт-офис, вкл.- доставка на оборудване и обзавеждане; наемане, обучение и супервизия на персонала за прилагане на мерките по ЗЛП,ЗХУ и ЗСУ на общинско ниво; изготвяне на анализи и проучвания от социални услуги, в т.ч.-относно потребностите от същите; планиране и анализиране предоставянето на социални и интегрирани-социално здравни услуги, вкл.-разработване на програми за качество; провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставяне на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Срок на изпълнение: 03.01.2023 – 03.01.2025 г.

Проект: №: BG-RRP-1.007-0021 „Модернизация на образователна среда в СУ „Пейо Кр. Яворов“ – гр. Пловдив“

Финансираща програма/институция: Национален план за възстановяване и устойчивост

Обща стойност на проекта: 6 450 424.32 лв. (4 492 078.89 лева БФП и 1 958 345.43 лева съфинансиране)

Цели и очаквани резултати: Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е насочен към модернизация на образователната инфраструктура на СУ „Пейо Кр. Яворов“-гр. Пловдив, чрез осъществяване на интервенции за: Основен ремонт, реконструкция, преустройство, пристрояване и въвеждане на мерки за ЕЕ, вкл.- осигуряване на достъпна среда и условия, за постигане на цялостен обновен облик и среда на училищната институция, предоставяща обучение за 818 деца.

Посоченото ще се реализира чрез комплекс от взаимосвързани интервенции включващи: 1. Внедряване на мерки за ЕЕ в сградата на СУ „Пейо Кр. Яворов“ за постигане на клас „А“, съгл. чл. 48 от ЗЕЕ, вкл. и изграждане на ФЕЦ за собствена консумация; 2.Осигуряване на достъпност на средата, съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 /2021 г., вкл.-чрез пристрояване, с цел преминаване на едносменен режим, подобряване на достъпа за хора с увреждания до и в обхванатия от проекта сграден фонд на институцията; 3. Постигане на изисквания и стандарти, определени в Наредба № 24/2020 г., в т.ч.: чрез преструктуриране на комуникационни зони, обособяване на зони чрез цветови решения и др. в т.ч.-вкл. за изграждане на STEM среда; 4. Извършване на интервенции за ремонт и реновиране на сградата на СУ „Пейо Кр. Яворов“.

Срок на изпълнение: 04.12.2023 г. – 04.11.2026 г.

Проект № BG-RRP-1.007-0078 „Модернизация на образователна среда в НУ „Климент Охридски“, гр. Пловдив“

Финансираща програма/институция: Национален план за възстановяване и устойчивост

Обща стойност на проекта: 3 330 022.55 лв., от които БФП в размер на 2 484 710.63 лв. и съфинансиране 845 311.92 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектът, в съответствие с основната цел на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е насочен към модернизация на образователната инфраструктура на НУ „Климент Охридски“ – гр. Пловдив, чрез осъществяване на интервенции за основен ремонт, реновиране, въвеждане на мерки за ЕЕ и пристрояване за триетажно застрояване към основната сграда на НУ „Климент Охридски“, за постигане на цялостен обновен облик и среда на училищната институция.

Посоченото ще се реализира чрез комплекс от взаимосвързани интервенции вкл.: 1. Внедряване на мерки за ЕЕ в сградния фонд на училището за постигане на клас „А“ и отговаряне на изискването за сгради с близко до нулево потребление на енергия, вкл. изграждане на ФЕЦ за собствена консумация; 2. Осигуряване на достъпност на средата, съобразно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/26.01.2021г.; 3. Дейности за постигане на изисквания и стандарти, определени в Наредба №24/2020 г., вкл. реновиране и преустройство на класни стаи и пространства; 4. Извършване на триетажно пристрояване към основаната сграда и обособяване на 6 нови класни стаи, библиотека със зона за отдих и др., за осигуряване на условия за преминаване към едносменен режим на обучение; 5. Основен ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на училището, вкл. рехабилитация на дворно пространство; 6. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

Заложените дейности ще допринесат за постигането на цялостен обновен облик на училището, за осигуряване на условия за качествено и модерно образование и повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците.

Срок на изпълнение: 04.12.2023 г.– 31.05.2026 г.

Проект № BG16FFPR002-3.007-0015-C01„Техническа помощ за инвестиции в зоологическaта градинa на територията на Община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Програма „Околна среда“ 2021-2027

Обща стойност на проекта: 199 995.99 лв.

Цели и очаквани резултати: Настоящият проект е насочен към набавянето на нужните документи, свързани с дейността и развитието на зоологическата градина на Община Пловдив, едновременно с обстоятелството за осигуряването на нужните предпоставки за разработването на качествено/и проектно/и предложение/я, които ще позволят своевременното участие в относими процедури за кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС 2021-2027 за ремонт/реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля. Посоченото ще се реализира чрез комплекс от взаимосвързани интервенции, съобразени с изискванията на приложимите нормативи – ЗБР и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Директива 1999/22/ЕО и др., включващи: разработване на планови документи, свързани с развитието на зоологическата градина на територията на Община Пловдив като: план за развитие на зоологическата градина, план за колекция, в т.ч. – план за размножаване, план за консервационни дейности, план-график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране, техническо задание за инвестиционен проект, анализ на остойностяването, подготовка на документации за обществени поръчки, ведно с реализиране на мерки по управление на проекта и осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация.

Срок на изпълнение: 04.04.2024 г. – 04.04.2025 г.

120 total views, no views today