Текущи проекти

1. Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020“, Процедура №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“

Обща стойност на проекта:  115 334 116,42 лв.

Цели и очаквани резултати:

С реализиране на проекта ще се гарантира оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания. В настоящето проектно предложение са включени следните мерки, които касаят канализационната мрежа: подмяна на 13,428 км второстепенна канализационна мрежа с цел да се намали инфилтрационния поток към пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ); рехабилитация на Главен колектор VII и изграждане на нов колектор с дължина 2,746 км, за да се осигури достатъчен хидравличен капацитет на системата. Одобреният идеен проект за реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ – Пловдив ще намали притока на вредни вещества и боигенни елементи във водоприемника. Пречистването на отпадъчните води ще даде възможност за надеждно и технологично стабилно постигане на съответствие с европейските изисквания за водите, изпускани ПСОВ при икономически изгодни условия. С реализацията на проекта ще бъде оптимизиран процесът за обработка на утайката, включително чрез стабилизация на утайката, механично отстраняване на водата и термично изсушаване на утайката и използване на биогаза.

Срок на изпълнение: 04.04.2018г. – 30.06.2024г..


2. Проект: „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Добро управление”

Обща стойност на проекта: 499 731,00лв.

Цели и очаквани резултати: Целта на проекта е да се осигури ефективното функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив и да се повиши информираността на гражданите относно възможностите, които предоставят европейските структурни и инвестиционни фондове. Ролята на областния информационен център – Пловдив е да популяризира ролята на ЕС и да информира за възможностите за финансиране по програми; да осигурява прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите и да поддържа вече изграденото обществено доверие и подкрепа към Споразумението за партньорство и програмите.

Срок на изпълнение: 13.12.2015г. – 31.12.2018г.


3. Проект: „Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив – бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001″, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Региони в растеж”

Обща стойност на проекта: 434 624,84 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение цели да осигури успешно изпълнение на Инвестиционната програма на Община Пловдив в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Срок на изпълнение: 29.02.2016г. – 29.12.2023 г


4. Проект: „. № на проекта: BG05M9OP001-2.004-0056-C01 „Общностен център за деца и семейства – Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 708 483,84 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение има за цел да се предоставят услуги на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.
Услугите ще се предоставят в Център за деца и семейства, създаден по Проекта за социално включване за интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Срок на изпълнение: 26.07.2016 – 26.09.2018 г.


5. Проект: „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пловдив 2014 – 2020″, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Региони в растеж”

Обща стойност на проекта: 80 185 732,87 лв.

Цели и очаквани резултати: Целта на Инвестиционната програма е да създаде по-добри условия за живот, развитие и благоустройство на територията на ключови за град Пловдив зони с голямо обществено, икономическо и социално значение.

Срок на изпълнение: до 2020г.


6. Проект: „Обществена трапезария на територията на Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП „Храни и/или основно материално подпомагане”

Обща стойност на проекта: 4 562 137,80 лв.

Цели и очаквани резултати: Настоящото проектно предложениее насочено към осигуряването на подкрепа за най-уязвимите групи на населението чрез предоставянето на продоволствена помощ за 2060 лица под формата на топъл обяд, като социална услуга в общността.

Срок на изпълнение: 01.09.2016 – 30.12.2019г..


7. Проект: № BG16RFOP001-3.002-0034-C01 “Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Региони в растеж 2014 – 2020“

Обща стойност на проекта: 1 399 985,87лв

Цели и очаквани резултати: Създаване на благоприятна, съответстваща на времето си образователна среда, която ще допринесе за подобряване качеството и условията на обучение на младите хора на територията на град Пловдив, желаещи да получат специализирано професионално обучение и специфична експертиза, която ще спомогне за бъдещата им реализация на пазара на труда. Предвидените проектни дейности следва да доведат до: подобряване на физическата образователна среда на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ) – гр. Пловдив; модернизиране на сградния фонд на училището, включително – въвеждане на енергийно ефективни мерки, съгласно европейските стандарти; осъвременяване на материално-техническата база на ПГХТТ – гр. Пловдив и др.

Срок на изпълнение: 25.11.2016г. – 25.11.2018г.


8. Проект: „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“

Обща стойност на проекта: 2 120 718.42 лв.

Цели и очаквани резултати:

Цели:

Проектът ще допринесе за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура в община Пловдив. С това ще се създадат предпоставки за предоставяне на ефективни социални услуги в общността и последващо намаляване на съществуващите форми на социално изключване. Обновените и изградените обекти ще дадат повече и подобрени възможности (капацитет) за защита, социална сигурност, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и информиране на различни целеви групи.

Резултати:

(1) Ремонтиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено и обзаведено прилежащото дворно място на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие – гр. Пловдив;

(2) Изграден Център за временно настаняване на лица и семейства в УПИ V-общ., кв. 502 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив.

Срок на изпълнение: 30 месеца – от 24.03.2017г. до 24.08.2019г.


9. Проект “Подобряване на градската среда в община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“

Обща стойност на проекта: 24 160 690.49 лв.

Цели и очаквани резултати:

Цели:

Целта на този проект е да допринесе за подобряване на екологичните и рекреационни характеристики в град Пловдив чрез инвестиции в следните типове обекти:

(1) улици и площади – инвестиции за пътни и тротоарни настилки, монтаж на градско обзавеждане, енергоспестяващо улично осветление, озеленяване;

(2) междублокови пространства – настилка на пешеходни алеи, изграждане на спортни и детски площадки, доставка и монтаж на паркови архитектурни елементи, паркоустройство, автоматизирани поливни системи;

(3) специфични зони за отдих (южния бряг на река Марица) – изграждане на алеи; доставка и монтаж на градско обзавеждане, изграждане на детски съоръжения и спортни съоръжения, паркоустройство, монтиране на осветителни тела с LED осветители.

Резултати:

(1) Благоустроена и озеленена част от южния бряг на река Марица, включително изградени спортни и детски площадки;

(2) Рехабилитирани и реконструирани групи улици и площади в Зоната със социални функции, включително въведено енергоспестяващо улично осветление;

(3) Благоустроени, озеленени и социализирани междублокови пространства в Зоната със социални функции, включително изградени детски площадки и спортни площадки;

(4) Рехабилитиран и реконструиран бул. „Хр. Ботев“, благоустроен, озеленен и обзаведен Предгаров площад.

Срок на изпълнение: 30 месеца – от 13.07.2017г. до 13.12.2019г.


10. Проект: BG05M2OP001-3.001-0015-C02 „Растем заедно“ – Район „Източен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 467 173,00 лв.

Цели и очаквани резултати:

Настоящото проектно предложение има за цел да подпомогне интеграцията на деца от етническите малцинства чрез повишаване мотивацията и участието им в културно-образователни дейности, създаването на благоприятна образователна среда, собствени изяви, контакти с връстници, групови занятия, работа с родители, допълнително обучение по български език и други дейности допълващи интеграционния процес. Проектните дейности са насочени директно към целевите групи: деца и родители от уязвими групи, жители на Район „Източен” в град Пловдив и ще спомогнат процеса на устойчивата и дългосрочна интеграция.

Срок на изпълнение: 27.07.2016г. – 27.12.2018г.


11. Проект:  „Всички заедно: за по-добро образование и здраве“

Финансираща програма/институция: Българо-Швейцарска програма за сътрудничество

Обща стойност на проекта: 1 077 495,00 лв.

Съфинансиране от страна на Община Пловдив: 43 633,00 лв.

Цели и очаквани резултати:

Проектът има за цел да насърчи социалното включване на маргинализирани групи от ромското население, живеещи в пловдивския квартал Столипиново, най-големия ромски квартал в Европа, а също в съседния на Пловдив град Куклен. Проектните дейности са насочени по-конкретно към здравната и образователна интеграция на ромската общност, както и към подобряване на съществуващата инфраструктура чрез изграждането на един образователен и един здравен център в кв. Столипиново.

Срок на изпълнение: 11.11.2016 – 30.04.2019 г.


12. Проект: „Движение в градска среда”

Финансираща програма/институция: Програма „Еразъм + Спорт”

Обща стойност на проекта:506 220 евро

Бюджет на Община Пловдив като партньор: 10 000 евро
Бенефициент Датска асоциация за спорт и култура /ISCA/
Партньори: Световна здравна организация за Европа
Европейска мрежа за здрави градове към Световната здравна организация
Датска фондация за спортни и културни съоръжения
Съюз на международни архитекти, по програма Спорт и Отдих
Международна Асоциация за управление на спортна и развлекателна инфраструктура
Международна Асоциация за спортни и развлекателни съоръжения (IAKS)
Мрежа “Физическа среда за дейности за подобряване на здравето“ (APEN) и др.

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на проекта е да стимулира иновациите в използването на съществуващите градски пространства и съоръжения за масов спорт и физически дейности. Благодарение на проекта ще бъде изграден капацитет в участващите организации за подобряване използването на градското пространство за физическа активност, чрез задълбочен анализ и обмен на ноу-хау между участващите експерти. В допълнение, ще бъде разработен инструментариум, включващ най-добри практики и практически ръководни съвети, които ще доведат до създаването на платформа за електронно обучение.

Срок на изпълнение: 01.01.2017 – 31.12.2018 г.


13. Проект: № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 “Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 2 391 600,00 лв. с ДДС
(в т.ч. финансов принос на ЕФРР 85% -
2 032 860,00 лв. с ДДС, НФ 15% – 358 740,00 лв. с ДДС)

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на проекта е успешно продължаване на процеса на деинституционалзация на територията на Община Пловдив, чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда. Конкретните цели са: 1.Осигуряване на инфраструктура за разкриване на 7 нови социални услуги за деца и младежи-2 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; преходно жилище за деца от 15-18 г.; наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.; център за обществена подкрепа за деца и семейства,с възможност за спешен прием; дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги. 2.Насърчаване на социалното включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително – и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа в Община Пловдив. 3.Гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.

Срок на изпълнение: 29.01.2018г. – 29.01.2020г.


14. Проект: № BG05M9OP001-2.010-0237-C01 „Създаване на ново социално предприятие за хора с увреждания в Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта: 379 859,12 лв. с ДДС

Цели и очаквани резултати:

Проектът има за цел да подкрепи намерението на Община Пловдив да създаде ново социално предприятие, което да окаже едно значимо положително социално въздействие върху живота на хората с увреждания. Тридесет и двама души с различни видове увреждания ще бъдат наети на пълен работен ден и на непълно работно време за период от дванадесет месеца. Те ще бъдат обучени да изпълняват различни видове операции, свързани с производството на промоционални текстилни торбички и магнити за хладилник. В допълнение са предвидени различни видове интервенции, с които да се подкрепи процесът на социална и професионална интеграция на целевата група. За постигане на тази цел ще бъдат наети психолози и социални консултанти, които ще работят с хората с увреждания, за да подобрят тяхната мотивация, психологическо състояние и социални умения. На работниците с увреждания ще бъде предоставено обучение за повишаване на тяхната социална компетентност. Социалното предприятие ще бъде управлявано с помощта на директор и счетоводител. Петима работници от целевата група на безработните и неактивни лица ще бъдат наети допълнително, за да подкрепят производствения процес.
Проектът предвижда още провеждането на анализ на потребностите с цел създаването на работеща маркетингова стратегия. За популяризиране на продуктите на социалното предприятие ще бъдат използвани платформи в социалните медии и уебсайтове.

Срок на изпълнение: 23.05.2018г. – 23.08.2019г.


15. Проект: № BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта:9 023 913,84 лева с ДДС, от които:
Безвъзмездна финансова помощ – 5 159 957,69 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 910 580,77 лева – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;
Собствен принос – 676 003,51 лева и недопустими разходи – 2 277 371,87 лева.

Цели и очаквани резултати:

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс, чрез изграждане на компостираща инсталация с капацитет 15 000 т/год. на територията на Община Пловдив. Специфичната цел на проекта е постигане през 2020 г. разрешените за депониране биоразградими отпадъци в съответния регион/община, а именно 109 кг./жител, съгласно чл.13, ал. 3 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Срок на изпълнение: 04.06.2018г. – 04.01.2020г.


16. Проект: № BG05M9OP001-2.008-001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 999 997,95 лв. с ДДС

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на настоящото проектно предложение е да се осигури въвеждането на комплексна подкрепа за лица с увреждания, включително с тежки такива, и техните семейства, чрез предоставянето на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи. За постигане на посочената цел, на територията на град Пловдив, ще бъде създаден ДЦЛУТМУ, в който, чрез комплекса от предвидените социално-здравни услуги по проекта, ще се предостави подкрепа в общността за минимум 80 лица с увреждания, вкл. тежки такива, и техните семейства.

Срок на изпълнение: 04.07.2018г. – 31.12.2020г.


17. Проект: № 314632 „Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия” (European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy, с акроним EU – GUGLE), финансиран по Седма рамкова програма на ЕС.

Финансираща програма/институция: Седма рамкова програма на Европейския Съюз

Обща стойност на проекта: 51 612 564,72 лв.

Бюджет за Община Пловдив като партньор: 126190,15 лв. (в т.ч. безвъзмездна финансова помощ 110758,64 и общинско съфинансиране 15431,51 лв.)

Водеща Организация: „CENER“ Национален център за възобновяеми енергийни източници, Испания

Партньори: Виена (Австрия), Аахен (Германия), Милано (Италия), Сестао (Испания), Темпере (Финландия), Братислава (Словакия), Гьотеборг (Швеция) и Газиантеп (Турция).

Цели и очаквани резултати:

Проектът EUGUGLE има за основна цел да демонстрира приложими модели за реновиране на сгради за постигане на почти нулево енергийно потребление, с оглед на стартирането в цяла Европа на мащабна репликация в интелигентните градове и общности до 2020 г. Конкретните цели на проекта са – Да комбинира най-новите резултати от проучванията на местно ниво относно „интелигентното“ реновиране; Да демонстрира техническата, социално-икономическата и финансова осъществимост на решения за устойчиво реновиране на групи сгради в 8 европейски района; Да интегрира резултатите в ясни, изчерпателни и приложими „модели за интелигентно реновиране“; Да стартира подготовката за провеждането през 2020 г. в цяла Европа на широкомащабна репликация в интелигентните градове и общности.

Срок на изпълнение: 31.10.2014г. – 31.03.2019г.


18. Проект: BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 18 106 266,94 лева (, от които – 15 953 713,05 лв. – БФП; 2 152 553,89 лв. – собствен принос.)

Цели и очаквани резултати:
Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и доброто финансово управление на публичните институции. Разположението на повечето обекти в територия с етническо разнообразие ще улесни достъпа до образование на деца от ромски произход и впоследствие ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция.

Срок на изпълнение: 03.08.2018г. – 03.02.2021г.


19. Проект: BG16RFOP001-5.002-0003-С01 „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 1 093193,07 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проект „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“ цели създаването на Център за подкрепа на лица с различни форми на деменция с капацитет 15 лица и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с капацитет 15 лица в град Пловдив. Специфичните цели на проекта ще бъдат реализирани чрез изпълнение на предвидените в него дейности, а именно: 1.Организация и управление на проекта; 2.Провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители по проекта; 3. Осигуряване на информация и комуникация по проекта; 3. Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 2 нови социални услуги в Община Пловдив; 4. Строителен надзор и оценка на съответствието; 5. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проекта. С оглед цялостното и ефективно изграждане на новите социални услуги, в рамките на проекта, ще бъде извършен инженеринг, който да осигури необходимата техническа и екзекутивна документация за целесъобразното изпълнение и проследяване реализацията на инфраструктурните интервенции. Проектът ще създаде условия за предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на лицата с различни форми на деменция и възрастните хора в невъзможност от самообслужване. С настоящия проект, Община Пловдив ще има възможността да спази и приложи европейските и национални нормативи, касаещи замяната на институционалния модел на грижа с грижа в общността и децентрализацията на социалните услуги като цяло.

Срок на изпълнение: 30.11.2018г. – 30.11.2020 г.


27,940 total views, 12 views today