Начало Категории Култура Общинска резидентна програма на град Пловдив 2022

Общинска резидентна програма на град Пловдив 2022

ContextAiR_MA_ver1

ContextAiR Plovdiv

Резидентната програма е насочена към създаване на нови произведения, партньорства, интервенции в публично пространство, вдъхновени от града и от неговата еклектична смесица между антична история, соц наследство и съвременна реалност.

Програмата предлага пълна стипендия, с осигурени разходи за престой и за продукция на произведения, както и осигурени жилищни и работни пространства в резидентен център в покрайнините на Пловдив.

Резиденцията е инициирана през 2021 г. от Община Пловдив.

Социални канали:

Facebook @ContextAiR

Instagram @contextplovdiv

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

▸ Да даде възможности на артисти от различни точки на света да се запознаят с Пловдив, да направят своите проучвания и да работят с местни артисти и културни институции;

▸ Да подпомогне професионалното развитие на артистите;

▸ Да спомогне за развитието на местната културна сцена;

▸ Да генерира нови събития и прояви, свързани с разнообрази публики и участието на различни общности;

ЕКИП

Куратор на програмата: Светлана Куюмджиева – изкуствовед, критик и куратор с 20-годишен опит в частни и обществени културни институции в България.

Координатор на програмата: Ваня Грозданова – арт мениджър и куратор, активна в полето на съвременните артистични практики от местната културна сцена.

Домакини на резидентния център: Ева Петкова и Саркис Нерсесян – двойка скулптори от Пловдив с богат опит на местната арт сцена и участия в различни международни скулптурни форуми.

ОТВОРЕНА ПОКАНА 2022

През 2022 г. програмата е насочена към професионалисти, работещи в една или комбинация от следните области:

Визуални изкуства (вкл. дигитални медии)

Театър и пърформанс

Архитектура и скулптура

▸ Музика и танц

Допустими и окуражавани са кандидатури във всяка от изброените категории, фокусирани към Социални иновации и общностни проекти, както и Художествена практика в публично пространство.

УСЛОВИЯ

Програмата осигурява условия за престой до 6 седмици, в зависимост от конкретното предварително предложение на кандидатите. Подробен график се изготвя след завършване на окончателната селекция на участниците.

Срок за кандидатстване: 20 март 2022 г.

Срок за осъществяване на резиденцията: 20 май – 30 ноември 2022 г.

Работни езици на програмата: английски и български

Максимален брой резидентни артисти в един и същи период: 3

При провеждането на програмата ще бъдат спазвани регионалните противоепидемични мерки в периода на реализация. Организаторите си запазват правото, спрямо тях, да променят срокове или отменят одобрени участия, както и да предлагат алтернативни условия за провеждане на резиденциите.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатстването става в 2 стъпки:
I. Попълване на онлайн Форма за кандидатстване - достъпна тук
II. Изпращане на прикачени файлове на следния имейл адрес: [email protected]
Темата на имейла следва да бъде: “CONTEXT2022: Име на кандидата

Имейлът, чрез който кандидатствате, следва да съдържа прикачени следните файлове:
1. Подписана Декларация за съгласие* (по образец) – изтегли тук
2. Професионална биография
3. Портфолио
4. Предварителен проект - разработка в свободен текст
5. Визуален материал (изображения, видео) - в случай, че са приложими

*Попълването и подписването на документа декларира съгласие с правилата на резидентната програма и ангажимент от страна на одобрените артисти за тяхното спазване. Приложената декларация-образец следва да бъде изпратена или подписана с електронен подпис, или на сканирано копие.

Такса за кандидатстване – няма.

УВЕДОМЯВАНЕ

Избраните за участие кандидати ще бъдат уведомени приблизително 30 дни след крайния срок за кандидатстване. Ако имате нужда от по-рано уведомление, моля, посочете го в имейла, с който кандидатствате.

ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА 

Всичко изброено по-долу тук се предоставя на резидентите без заплащане от тяхна страна и е осигурено от страна на организаторите:

▸ Жилищно пространство за резидентните артисти – самостоятелни стаи в споделено жилище;

▸ Споделено студио (позволяващо работа на поне 2-ма резиденти едновременно), с неограничен достъп до интернет;

▸ Практически насоки при проучвания или работа;

▸ Медиация при осигуряване на пространство за публични събития – във връзка с провеждане на прожекции, изложби, конференции/срещи/презентации;

▸ Медийната разгласа на събитията в рамките на резиденцията, както и с организирането на самостоятелни или групови представяния на артистите.

БИТОВИ УСЛОВИЯ

Резидентният център е самостоятелна къща с двор в покрайнините на град Пловдив с отлична комуникация към центъра на града. Разстоянието с обществен транспорт е 30 минути. Мястото предлага подходящи условия за работа и живот в рамките на резидентния престой:

▸ Три самостоятелни спални

▸ Ателие и споделени работни пространства

▸ Оборудвана кухня за споделено ползване

▸ Пералня за споделено ползване

▸ Баня и тоалетна за споделено ползване

▸ Осигурени спално бельо и хавлии

▸ Велосипед

Резидентите отговарят за поддържането на хигиената и нормалните битови условия в резидентния център по време на престоя си.

РАЗХОДИ

1. Организаторите поемат следните разходи:

▸▸ Възнаграждение в размер на 2000 лв., покриващо разходите за пътуването, престоя, творчески хонорар;

▸▸ За реализация на творческата концепция на всеки автор – след одобрение – ще бъде осигурен бюджет в размер на до 5000 лв. Сумата е крайна и включва всички разходи.

Възможно е в рамките на резиденцията да се предвидят повече от едно посещения на града за проучване, както и възможност за работа едновременно от дистанция и на място – на база на проектното предложение. Отпусната сума и в този случай остава същата.

Финансирането на одобрените кандидати се извършва, след сключване на договор, на три вноски: аванс в размер на 2000 лв., междинно плащане при предоставен подробен план и бюджет за реализация на произведението, и финално плащане на до 10% от продукционните разходи след реализация.

2. Разходи за сметка на артистите:

▸▸ Задължителна здравна застраховка е за сметка на резидентния артист.

▸▸ Молим всички кандидати предварително да се запознаят с правилата за достъп до страната във връзка с визови изисквания и  актуалните противоепидемични мерки. Разходите и отговорността за осигуряването на необходимите документи са за сметка на одобрените кандидати.

▸▸ Всички останали различни от гореизброените разходи, възникващи във връзка с кандидатурата или по време на престоя са за сметка на резидентните артисти.

НАСОКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

Изисквания спрямо кандидатите

▸ Поканата е отворена за артисти от България и Европа, независимо от етапа на кариерното им развитие.

▸ Допуска се участието на групи, но по отношение на финансирането, то остава в определения лимит, независимо от броя на членовете на групата.

▸ Програмата допуска артисти, които предпочитат да осъществят участието си в резиденцията в присъствието на своите деца и/или партньори*.

* За целта от страна на организаторите ще бъде осигурено – без допълнителни такси – настаняване в резидентния център. Всички останали разходи във връзка с пребиваването им (включително транспортни) не подлежат на компенсация и са за сметка на одобрените участници.

За успешното съставяне на график на резидентния престой е необходимо присъствието на деца или партньори да бъде предварително отбелязано в имейла, с който се изпращат документите за кандидатстване.

Изисквания към проектните предложения

▸ Артистите се ангажират да осъществят нови произведения и свои концепции, които са резултат от проучването им върху типични за града дадености на място;

▸ Кандидатите е препоръчително да имат партньорства и взаимодействие с местни организации и артисти, студенти и ученици от местните училища и академии по изкуствата за осъществяването на своите концепции;

▸ Проектите следва да са съобразени с особеностите, историята и съвременните функции на различни градски пространства и да отговарят на съвременните изисквания за устойчивост, безопасност и безконфликтност по отношение на публичната среда и градския ландшафт;

▸ Намесите в градска среда са временни (до 3 месеца);

▸ Ангажиментът за професионалното и коректно видео и фото документиране е от страна на артистите и следва да се включи като част от продукционните разходи, като правата за използването на записа са за Община Пловдив, а правата върху произведението на изкуството са на автора;

▸ Всеки от участниците се ангажира с участие в минимум едно публично събитие в рамките на резидентната програма, в което да представи себе си и работата си;

▸ Реализацията на идеите следва да бъде съобразена с българското законодателство и разпоредбите, действащи на територията на Община Пловдив. За реализация на проекти и идеи в публично пространство се изисква максимално ранна предварителна подготовка на кандидатите по отношение на изискванията на местното законодателство, както и по отношение на възможни пространства за осъществяване.

Избор на кандидати

Артистите, одобрени за участие в резидентната програма, ще бъдат избрани от жури на база на:
▸▸ Предварително предложение и концепция, разработени самостоятелно или в партньорство с местни артисти и културни организации, като тези партньорства не са задължително условие;
▸▸ Потенциал за реализиране на проекта в рамките на резидентния престой;
▸▸ Досегашен опит на кандидата.

Предварителните проекти следва да са разработени на идейно ниво, по възможност да са представени и със съпътстващ визуален материал, да съдържат съответно проучване и аргументация. По време на резидентния престой са допустими промени или доразвиване на предварителните концепции, с които са одобрени участниците.

Всеки от кандидатите за резидентната програма може да кандидатства с повече от едно предварително предложение*, като няма ограничения в броя на предварителните проекти. Журито си запазва правото да избере конкретен проект.

*Моля при кандидатстване, изпращайте всички проектни предложения в една обща кандидатура. В случай, че това е невъзможно, моля посочете в отделните имейли поредния номер и общия брой на предлаганите от Вас предложения.

Визия: Studio PUNKT

4,758 total views, no views today