Планове и програми

Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.

План за управление на природна забележителност Данов хълм

План за управление на природна забележителност Младежки хълм

План за управление на природна забележителност Хълм на освободителите (Бунарджик)

Актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив (СКШ) e приета с Решение № 192, взето с Протокол №10 от 08.06.2017г. на Общински Съвет Пловдив. Целта на СКШ е определяне степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в нея. Съдържа текстова и графична информация за предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. С помощта на стратегическата карта за шум за агломерация Пловдив са определени приоритетите за планиране на действията и е направена преценка за броят на хората, изложени на въздействието на шум.

Линк за сваляне съдържа:

  • Изчислителни файлове
  • Карнети и сравнителни резултати
  • Визуализации актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив
  • Разработка Актуализирана стратегическа карта за шум
  • Списък карти


Програма за опазване на околната среда на Община Пловдив за периода 2014-2020 г.

Методика за мониторинг и контрол на изпълнението на програма за опазване на околната среда на Община Пловдив за периода 2014-2020 г.

Програма за развитие,  поддържане и опазване на зелената система на гр. Пловдив 

• Програма за достигане на нормативните нива по показателите ФПЧ2,5 и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния въздух на територията на Община Пловдив с План за действие за периода 2014-2015 г.

• Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив – 2006 – 2014 г.

• Актуализация на план за действие към „Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив”

• План за управление нахълм „Бунарджик”.

• План за управление на хълм „Младежки хълм”.

• План за управление на хълм „Данов хълм”.

• Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки на територията на Община Пловдив – 2015-2017 г.

• Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив – 2015-2017 г.

• Актуализация на програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив 2003-2010 г. и План за действие за периода 2011-2013 г.

• Актуализирана програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив 2011-2014 г.

• Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки на територията на Община Пловдив 2010-2014 г.

• План за действие към стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив

• Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив

Програма за управление на отпадъците на територията на община Пловдив за периода 2014-2020 г., приета с Решение на Общински съвет №251, взето с протокол №14 от 01.08.2014 г.

• Методика за мониторинг и контрол по изпълнението на програмата за управление на отпадъците на община Пловдив за периода 2014-2020 г.

• Раздел „Лечебни растения“ към Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив

10,650 total views, 16 views today