Планове и програми

Актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив (СКШ) e приета с Решение № 192, взето с Протокол №10 от 08.06.2017г. на Общински Съвет Пловдив. Целта на СКШ е определяне степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в нея. Съдържа текстова и графична информация за предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. С помощта на стратегическата карта за шум за агломерация Пловдив са определени приоритетите за планиране на действията и е направена преценка за броят на хората, изложени на въздействието на шум.

Линк за сваляне съдържа:

  • Изчислителни файлове
  • Карнети и сравнителни резултати
  • Визуализации актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив
  • Разработка Актуализирана стратегическа карта за шум
  • Списък карти


Програма за опазване на околната среда на Община Пловдив за периода 2014-2020 г.

Методика за мониторинг и контрол на изпълнението на програма за опазване на околната среда на Община Пловдив за периода 2014-2020 г.

Програма за развитие,  поддържане и опазване на зелената система на гр. Пловдив 

• Програма за достигане на нормативните нива по показателите ФПЧ2,5 и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния въздух на територията на Община Пловдив с План за действие за периода 2014-2015 г.

• Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив – 2006 – 2014 г.

• Актуализация на план за действие към „Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив”

• План за управление нахълм „Бунарджик”.

• План за управление на хълм „Младежки хълм”.

• План за управление на хълм „Данов хълм”.

• Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки на територията на Община Пловдив – 2015-2017 г.

• Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив – 2015-2017 г.

• Актуализация на програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив 2003-2010 г. и План за действие за периода 2011-2013 г.

• Актуализирана програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив 2011-2014 г.

• Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки на територията на Община Пловдив 2010-2014 г.

• План за действие към стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив

• Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив

Програма за управление на отпадъците на територията на община Пловдив за периода 2014-2020 г., приета с Решение на Общински съвет №251, взето с протокол №14 от 01.08.2014 г.

• Методика за мониторинг и контрол по изпълнението на програмата за управление на отпадъците на община Пловдив за периода 2014-2020 г.

• Раздел „Лечебни растения“ към Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив

4,556 total views, no views today