Реализирани проекти

66. Проект: „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“

Обща стойност на проекта: 2 120 718.42 лв.

Цели и очаквани резултати:

Цели:

Проектът ще допринесе за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура в община Пловдив. С това ще се създадат предпоставки за предоставяне на ефективни социални услуги в общността и последващо намаляване на съществуващите форми на социално изключване. Обновените и изградените обекти ще дадат повече и подобрени възможности (капацитет) за защита, социална сигурност, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и информиране на различни целеви групи.

Резултати:

(1) Ремонтиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено и обзаведено прилежащото дворно място на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие – гр. Пловдив;

(2) Изграден Център за временно настаняване на лица и семейства в УПИ V-общ., кв. 502 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив.

Срок на изпълнение: 30 месеца – от 24.03.2017г. до 24.08.2019г.


67. Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“

Обща стойност на проекта: 24 160 690.49 лв.

Цели и очаквани резултати:

Цели:

Целта на този проект е да допринесе за подобряване на екологичните и рекреационни характеристики в град Пловдив чрез инвестиции в следните типове обекти:

(1) улици и площади – инвестиции за пътни и тротоарни настилки, монтаж на градско обзавеждане, енергоспестяващо улично осветление, озеленяване;

(2) междублокови пространства – настилка на пешеходни алеи, изграждане на спортни и детски площадки, доставка и монтаж на паркови архитектурни елементи, паркоустройство, автоматизирани поливни системи;

(3) специфични зони за отдих (южния бряг на река Марица) – изграждане на алеи; доставка и монтаж на градско обзавеждане, изграждане на детски съоръжения и спортни съоръжения, паркоустройство, монтиране на осветителни тела с LED осветители.

Резултати:

(1) Благоустроена и озеленена част от южния бряг на река Марица, включително изградени спортни и детски площадки;

(2) Рехабилитирани и реконструирани групи улици и площади в Зоната със социални функции, включително въведено енергоспестяващо улично осветление;

(3) Благоустроени, озеленени и социализирани междублокови пространства в Зоната със социални функции, включително изградени детски площадки и спортни площадки;

(4) Рехабилитиран и реконструиран бул. „Хр. Ботев“, благоустроен, озеленен и обзаведен Предгаров площад.

Срок на изпълнение: 13.07.2017г. – 19.01.2020г.


68. Проект: № BG05M9OP001-2.010-0237-C01 „Създаване на ново социално предприятие за хора с увреждания в Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта: 379 859,12 лв. с ДДС

Цели и очаквани резултати:

Проектът има за цел да подкрепи намерението на Община Пловдив да създаде ново социално предприятие, което да окаже едно значимо положително социално въздействие върху живота на хората с увреждания. Тридесет и двама души с различни видове увреждания ще бъдат наети на пълен работен ден и на непълно работно време за период от дванадесет месеца. Те ще бъдат обучени да изпълняват различни видове операции, свързани с производството на промоционални текстилни торбички и магнити за хладилник. В допълнение са предвидени различни видове интервенции, с които да се подкрепи процесът на социална и професионална интеграция на целевата група. За постигане на тази цел ще бъдат наети психолози и социални консултанти, които ще работят с хората с увреждания, за да подобрят тяхната мотивация, психологическо състояние и социални умения. На работниците с увреждания ще бъде предоставено обучение за повишаване на тяхната социална компетентност. Социалното предприятие ще бъде управлявано с помощта на директор и счетоводител. Петима работници от целевата група на безработните и неактивни лица ще бъдат наети допълнително, за да подкрепят производствения процес.
Проектът предвижда още провеждането на анализ на потребностите с цел създаването на работеща маркетингова стратегия. За популяризиране на продуктите на социалното предприятие ще бъдат използвани платформи в социалните медии и уебсайтове.

Срок на изпълнение: 23.05.2018г. – 23.12.2019 г.


69. Проект: „Обществена трапезария на територията на Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП „Храни и/или основно материално подпомагане”

Обща стойност на проекта: 4 562 137,80 лв.

Цели и очаквани резултати: Настоящото проектно предложениее насочено към осигуряването на подкрепа за най-уязвимите групи на населението чрез предоставянето на продоволствена помощ за 2060 лица под формата на топъл обяд, като социална услуга в общността.

Срок на изпълнение: 01.09.2016 – 30.04.2020г.


70. Проект: № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 “Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 2 391 600,00 лв. с ДДС
(в т.ч. финансов принос на ЕФРР 85% -
2 032 860,00 лв. с ДДС, НФ 15% – 358 740,00 лв. с ДДС)

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на проекта е успешно продължаване на процеса на деинституционалзация на територията на Община Пловдив, чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда. Конкретните цели са: 1.Осигуряване на инфраструктура за разкриване на 7 нови социални услуги за деца и младежи-2 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; преходно жилище за деца от 15-18 г.; наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.; център за обществена подкрепа за деца и семейства,с възможност за спешен прием; дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги. 2.Насърчаване на социалното включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително – и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа в Община Пловдив. 3.Гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.

Срок на изпълнение: 29.01.2018г. – 25.09.2020г.


71. Проект: BG05M9OP001-2.040-0017-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 1 251 834.56 лв.

Цели и очаквани резултати:
Настоящият проект кореспондира с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и е насочен към създаването на интегрирана здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ на територията на град Пловдив, предназначена за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с тежки хронични заболявания и трайни увреждания. Комбинираната мобилна услуга „Патронажна грижа“ ще предостави на потребителите възможност да се възползват от медико-социално обслужване в домашна среда, според индивидуалните си потребности. За целта, в рамките на проекта, ще се назначат 53 специалисти (лекари, медицински персонал, психолози, сътрудници „Социални дейности“, екип за управление на услугата), които ще обгрижват 561 лица от целевата група. Ще бъде създаден и специализиран офис за служителите на услугата, който ще осигури на ползвателите постоянна и директна връзка с мобилните екипи, обслужващи потребителите, като, по този начин, ще се улесни достъпа им до услугите и своевременното им предоставяне. Предвижда се, интегрираната мобилна здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ да бъде предоставяна за срок от 12 месеца, като, в рамките на проекта, същата ще бъде безплатна за потребителите.

Срок на изпълнение: 01.07.2019 – 01.01.2021


72. Проект:  „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“ – Компонент 3

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 1 150 478,50 лв.

Цели и очаквани резултати:
Превенция и подпомагане на достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Срок на изпълнение: 28.04.2019 – 31.12.2020 г.


73. Проект:  „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пловдив“

Финансираща програма/институция: АСП

Обща стойност на проекта: 1 150 478,542 050 лв.

Цели и очаквани резултати:
Настоящият проект е насочен към осигуряването на топъл обяд за 250 лица – уязвими граждани на територията на Община Пловдив, които, поради различни социално-икономически причини, се намират в риск (бедност, продължителна социална изолация и др.) в условията на обявената извънредна ситуация в Р България, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, като, поради същото са в невъзможност да осигурят сами прехраната си. Нуждата от продоволствено осигуряване на уязвимото население на гр. Пловдив, включено в проекта, ще бъде посрещната чрез избор на изпълнител, според разпоредбите на ЗОП (за извършване на кетъринг), който разполага с необходимата база (,включваща кухня и оборудване,) за приготвяне на храна и превозни средства (, съгласно изискванията на БАБХ)  за разнос и доставка на порциони с топъл обяд  до домовете на потребителите на услугата, с което да подпомогне тяхното изхранване в тежките условия на националната извънредна ситуация.

Срок на изпълнение: 01.05.2020 – 24.07.2020 г.


74. Проект: Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домовете за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас

Финансираща програма/институция: Фонд „Социална закрила“ към МТСП

Обща стойност на проекта: 55 500 лв. с ДДС

Цели и очаквани резултати:
Проектното предложениe цели осигуряването на непрекъснат и безпрепятствен образователен процес, да се създадат условия за повишаване на равнопоставеността и социалното включване на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип: Центрове за настаняване от семеен тип, Преходни жилища и Кризисни центрове на територията на Община Пловдив. Чрез закупуването на преносими компютри с лицензиран софтуер ще се подкрепи усвояването на учебния материал, ще се повишат шансовете за успешно завършване на учебната година и преминаване в следваща форма на обучение, както и ще се допринесе за активната социализация на лицата от целевите групи по Програмата. В рамките на проекта ще бъдат осигурени 111 персонални лаптопа с лицензиран софтуер за нуждите на децата и младежите, настанени в 11 социални институции на територията на Община Пловдив.

Срок на изпълнение: 01.09.2020 – 15.11.2020 г.


75. Проект: Аварийни консервация и реставрация на полихромната декорация на интериора на къща „Хиндлиян”

Финансираща програма/институция: Министерство на културата

Обща стойност на проекта: 18 208,20 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проектът предвижда извършване на интериорни консервационно-реставрационни дейности по таван на сграда със статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“, представляваща архитектурно-културен паметник. Извършването на дейностите ще доведе до възстановяването на автентичния вътрешен облик на сградата, която е известна с богатата си орнаментика и красива декорация.

Срок на изпълнение: 16.09.2020 – 15.11.2020 г.


76. Проект: № BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта:9 023 913,84 лева с ДДС, от които:
Безвъзмездна финансова помощ – 5 159 957,69 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 910 580,77 лева – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;
Собствен принос – 676 003,51 лева и недопустими разходи – 2 277 371,87 лева.

Цели и очаквани резултати:

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс, чрез изграждане на компостираща инсталация с капацитет 15 000 т/год. на територията на Община Пловдив. Специфичната цел на проекта е постигане през 2020 г. разрешените за депониране биоразградими отпадъци в съответния регион/община, а именно 109 кг./жител, съгласно чл.13, ал. 3 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Срок на изпълнение: 04.06.2018г. – предстои удължаване


77. Проект: BG05M9OP001-4.003-0020-С01 „Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 199 408 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проектът е насочен към устойчиво интегриране на пазара на труда на 150 младежи от 15 до 29 години, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение („NEETs”) на територията на Община Пловдив. Изпълнението на проекта ще повиши капацитета на партньорите – Община Пловдив и “БД Център” ООД (Полша),насърчавайки транснационалното сътрудничество, чрез проучване и трансфер на социални иновации, обмяна на опит и добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на целевата група. За целта ще се създаде Център за социални иновации в Пловдив, където да се разработват, адаптират и валидират иновативни практики за работа с целевата група. Проектът ще внедри както иновативни, така и доказани успешни практики в ЕС за противодействие на факторите, формиращи младежите „NEETs”,като: пряка работа с лицата от групата; предоставяне на консултативни услуги от образователен, социален и трудов характер; привличане на всички заинтересовани страни (образователни институции, трудови агенции, работодатели, публични организации, НПО и др.),с цел инициирането и предоставянето на обща публична услуга, която да се приложи в Община Пловдив под формата на „Център за социални иновации („ЦСИ“).Това ще позволи тестването на планирания модел чрез създаването на реална структура, насочена към предоставянето на комплекс от услуги на „едно гише“. Услугите ще бъдат индивидуализирани, отчитайки персоналния профил на лицето (вкл. социалния контекст и рискови фактори),конкретните потребности и нагласи на лицето за включване в обучение и/или заетост, осигуряване на инструментариум в отговор на причините за категоризация на лицето в групата „NEETs”.Изпълнението на проекта ще способства за създаването на по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на изключително уязвимата група-младежи, неангажирани с трудова дейност, образование или обучение /„NEETs”/. Проектът пряко допринася и за модернизирането на публичните политики.

Срок на изпълнение: 25.03.2019-30.06.2021 г.


78. Проект: BG05SFOP001-4.004-0016 “Осигуряване функционирането на ОИЦ – Пловдив през периода 2019 – 2021 г.“

Финансираща програма/институция: ОП “Добро управление”

Обща стойност на проекта: 310 800,00 лв.

Цели и очаквани резултати:
Целта на проекта е да се осигури ефективното функциониране на Областен информационен център в гр. Пловдив и да се повиши информираността на гражданите относно възможностите, които предоставят европейските структурни и инвестиционни фондове. Ролята на Областния информационен център – Пловдив е да популяризира ролята на ЕС, да информира за възможностите за финансиране по програми и да осигурява прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите.

Наетите по проекта експерти изпълняват следните дейности, които кореспондират на целите на проекта: популяризиране на ролята на ЕС и осигуряване на необходимата информация за възможностите за финансиране по програмите; предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по поканите, съфинансирани от ЕСИФ; разпространение на информационни и рекламни материали за целите, процедурите и възможностите за финансиране на ЕСИФ в България; сътрудничество с управляващите / междинните органи на оперативните програми и сътрудничеството с националните и регионалните медии и националните информационни мрежи на ЕС.

Дейността на ОИЦ-Пловдив допринася за изпълнението на общите цели на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., а именно – популяризиране на ролята на ЕС; осигуряване на максимална прозрачност на процеса по изпълнение и управление на програмите; развитие и поддържане на високо обществено доверие в Оперативните програми и Споразумението за партньорство на Република България.

Реализирането на проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2019-2021 г.” ще подпомогне получаването на достъпна, безплатна и навременна информация за средствата от ЕС и резултатът от досегашните дейности по запознаването с Европейските фондове и програми ще бъде продължено.

Срок на изпълнение: 01.01.2019 – 31.12.2021 г.


79. Проект: № BG05M9OP001-2.008-001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 999 997,95 лв. с ДДС

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на настоящото проектно предложение е да се осигури въвеждането на комплексна подкрепа за лица с увреждания, включително с тежки такива, и техните семейства, чрез предоставянето на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи. За постигане на посочената цел, на територията на град Пловдив, ще бъде създаден ДЦЛУТМУ, в който, чрез комплекса от предвидените социално-здравни услуги по проекта, ще се предостави подкрепа в общността за минимум 80 лица с увреждания, вкл. тежки такива, и техните семейства.

Срок на изпълнение: 04.07.2018г. – 31.12.2021г.


80. Проект: BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 18 106 266,94 лева (, от които – 15 953 713,05 лв. – БФП; 2 152 553,89 лв. – собствен принос.)

Цели и очаквани резултати:
Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и доброто финансово управление на публичните институции. Разположението на повечето обекти в територия с етническо разнообразие ще улесни достъпа до образование на деца от ромски произход и впоследствие ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция.

Срок на изпълнение: 03.08.2018г. – 08.03.2022г.

2,232 total views, no views today

Страница 14 от 14« Първа...1011121314