Реализирани проекти

36. Проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен”“, Район „Централен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Административен капацитет”

Обща стойност на проекта: 130 681,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен”.

Срок на изпълнение: 24.09.2014г. – 24.12.2015г.


37. Проект: „Обществена трапезария – Община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Обща стойност на проекта: 18 613 лв.

Цели и очаквани резултати: Основната цел на проекта е осигуряване на топъл обяд през периода 20.07.2015г.-30.09.2015г. за 80 /осемдесет/ души – нуждаещи се лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход, неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца и самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии.

Срок на изпълнение: 20.07.2015 – 30.09.2015 г.


38. Проект: „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Техническа Помощ“, Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация, Мярка 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България, Бюджетна линия: BG161PO002-3.3.02

Обща стойност на проекта: 726 246,12 лв.

Цели и очаквани резултати: Да се осигури лесен и пълен достъп до информация относно целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР и възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи в областта, чрез осигуряване на широк спектър от услуги по предоставяне на такъв тип информация.

Срок на изпълнение: /12.07.2011 – 12.12.2015 г./


39. Проект: „Изграждане на общностен център в община Пловдив”

Финансираща програма/институция: Проект за “Социално включване” към Министерство на труда и социалната политика, чрез заем от Световната Банка

Обща стойност на проекта: 2 278 594 ,94 лв.
Цели и очаквани резултати: Повишаване благосъстоянието на децата до 7 г. в община Пловдив; Разширяване обхвата на услугите за деца от уязвимите до 7 г. и техните родители в община Пловдив; Разработване и въвеждане на интегрирани социални услуги за деца и техните семейства; Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години.
Срок на изпълнение: /16.02.2012 – 30.09.2015 г./


40. Проект: “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално развитие“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5.-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“, операция „Системи за устойчив градски транспорт“

Обща стойност на проекта: 44 306 947,25 лв.

Цели и очаквани резултати: Намаляването на замърсяването и вредните емисии, вследствие реализацията на проекта, ще има положителен ефект върху цялото население. По-конретно, пътниците в обществени транспорт (ОТ) (приблизително 80 000 към днешна дата), ще използват подобрени услуги в обществения транспорт, по-качествено обслужване и намалено време за пропътуване на разстоянията. За ползвателите на леки автомобили реализацията на проекта ще осигури по-бързо и безопасно придвижване.

Срок на изпълнение: /02.07.2012 – 02.12.2015 г./

396 total views, no views today

Страница 8 от 14« Първа...678910...Последна »