Реализирани проекти

41. Проект: „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Пловдив“

Финансираща програма/институция: ОП „Регионално развитие“

Обща стойност на проекта: 8 387 424,78 лв.

Цели и очаквани резултати: Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури достъпна и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез подобряване на зелените площи и физическата среда в областния и общински център – град Пловдив.

Срок на изпълнение: /31.05.2013 г. – 31.12.2015 г./


42. Проект: „ПЛОВДИВ през 2014-2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град“

Финансираща програма/институция: ОП „Регионално развитие“

Обща стойност на проекта: 929 118.96 лв.

Цели и очаквани резултати: Общата цел на настоящото проектно предложение е насочена към укрепване капацитета на Община Пловдив за безпрепятственото и успешно участие и изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ през следващия програмен период 2014 – 2020 г., както и към усвояване по най-добър начин и в най-голяма степен на финансовите ресурси по СФ.

Срок на изпълнение: /26.07.2013 г. – 26.11.2015 г./


43. Проект: „И аз имам семейство”

(Община Пловдив е партньор на Агенция за социално подпомагане)

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“, схема за БФП „Приеми ме”

/Стойността се променя всеки месец, в зависимост от броя на семействата/

Цели и очаквани резултати: Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Срок на изпълнение: /08.12.2011 – 31.12.2015 г./


44. Проект: Подобряване на енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница“, СОУ „Св. Константин Кирил Философ“, СОУ „Константин Величков“, Детски ясли „Слънчо“, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, СОУ „Братя Миладинови“, ОП „Чистота“ в град Пловдив 

Финансираща програма/институция: Национална схема за зелени инвестиции към Национален доверителен екофонд

Обща стойност на проекта: 3 474 582 лв.

Цели и очаквани резултати: подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ „ Константин Величков”, Детски ясли „ Слънчо”, ОМГ „ Акад. Кирил Попов”, СОУ „ Братя Миладинови”,ОП Чистота чрез преминаване от твърдо и течно гориво на гориво – природен газ като мярка водеща до енергоспестяване и намаляване на вредните емисии за околната среда.

Срок на изпълнение: срокът за изпълнение е удължен до 2014 г., като конкретната дата ще се уточни допълнително


45. Проект: „Устойчиво пречистване на водата и опции за повторно ползване на хранителните вещества (SuWaNu)

Партньори – Германия, Испания, Гърция, Малта и България

Финансираща програма/институция: Седма рамкова програма, ЕК

Обща стойност на проекта: 94 935.99 лв. – за партньор община Пловдив

Цели и очаквани резултати: Целта на проекта е създаване на транснационално сътрудничество в клъстери, с участие на университети, местна власт, регионални научни звена, предприемачи, фермери, и техни асоциации, свързани с третиране и оползотворяване на отпадни води.

Срок на изпълнение: 01.07.2013 г. – 31.12.2015 г.

1,026 total views, no views today

Страница 9 от 14« Първа...7891011...Последна »