Реализирани проекти

21. Проект: „По-близка до хората администрация“ 

Финансираща програма/институция: ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11

Обща стойност на проекта: 70 023,30 лв.

Цели и очаквани резултати: подобряване на квалификацията на служителите в общинска администрация Пловдив за постигане на по–висока ефективност в работата им. Повишаване знанията по английски език на служители от Община Пловдив. Създаване на трайни умения за разпознаване и решаване на етични дилеми и конфликти на целевата група при изпълнение на служебните й задължения. Подобряване комуникацията и обслужването на гражданите.

Продължителност: 14.01.2014 г. – 14.10.2014 г.


22. Проект: „Образование – за равен старт“

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”
Схема за предоставяне на БФП: “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Обща стойност на проекта: 219 829.51 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектът е насочен към реализирането на адекватни мерки за интеграция на ученици от етническите малцинства чрез повишаване мотивировката и участието им в образователния процес и превенция на евентуалното им отпадане от системата, чрез създаване на благоприятна учебна среда, предоставящата възможности за допълнителни занимания, собствени изяви, контакти с връстници, групови занятия и други допълващи интеграционния процес дейности, адаптирани към нуждите и специфичните характеристики на целевите групи.

Срок на изпълнение: /08.04.2013 – 08.12.2014/

СБОРНИК ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА-БИЛИНГВИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА


23. Проект: „Укрепване на креативното сътрудничество – мрежа между местни власти, неправителствени организации и партньори от Юга за кампания във връзка с целите за развитие за милениума (Цел 2)”

Финансираща програма/институция: Програма „EuropeAid” на Европейската Комисия

Обща стойност на проекта: 43 028,26 лв.

Цели и очаквани резултати: да укрепи креативното сътрудничество между местни власти, неправителствени организации и асоциираните партньори; да промоцира подходи за културно и взаимно обучение като иновативни стратегии за улесняване на достъпа най-вече на млади хора до формално и неформално образование за постигане на развитие; да направи възможно културни младежки проекти да играят активна роля в промяната на отношението към проблеми и трудности, с които се сблъскват развиващите се страни; да допринесе за формирането на мрежа от местни власти и неправителствени организации и асоциирани партньори за обучение за развитие и повишаване на информираността в Европа.

Срок на изпълнение: 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г.


24. Проект: „Грижи в домашна среда“, Район „Западен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 197 871,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда се цели да се създаде нова услуга в общността, която да развие дейностите предоставяни от Домашен социален патронаж за населението на район „Западен“ на Община Пловдив и да предостави необходима помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, с което да подпомогне процесите на тяхната социална адаптация и намали риска от институционализация.

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 01.07.2014г.


25. Проект: „Подкрепа в дома и семейството“, Район „Северен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 197 216,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда се цели въвеждането на нова услуга в общността, която да развие дейностите, предоставяни от Домашен социален патронаж за населението от район „Северен”, Община Пловдив и предоставяне помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, за да бъдат подпомогнати процесите на тяхната социална адаптация и да бъде намален риска от бъдеща институционализация.

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 01.07.2014г.

31,816 total views, 6 views today

Страница 5 от 14« Първа...34567...10...Последна »