Реализирани проекти

11. Проект: „Изпълнение на мерки за Енергийна Ефективност на 28 обществени сгради в гр. Пловдив“ 

Финансираща програма/институция: Фонд „Козлодуй”

Обща стойност на проекта: 9 094 609,50 лв.

Цели и очаквани резултати: целта на проекта е изпълнението на енергоспестяващи мерки на 28 общински сгради – детски градини, детски ясли и училища. Мерките включват– подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на покриви, подмяна на вътрешни отоплителни инсталации, монтаж на слънчеви инсталации за получаване на топла вода за битови нужди в детски градини и детски ясли, газификация на котелните инсталации на 5 броя сгради, които до момента ползват дизелово гориво за отопление

Срок на изпълнение: Приключва през месец декември, 2013г.


12. Проект: „Ремонт на Къща „Клианти“ в Стария град“ 

Финансираща програма/институция: Проект „Красива България”

Обща стойност на проекта: 299 506,00 лв.

Цели и очаквани резултати: целта на проекта е извършването на ремонтни дейности на къща „Клинати” в Стария град.

Срок на изпълнение: 11.03.2013г. – 16.12.2013г.


13. Проект: „Ремонт на Къща на занаятите в Стария град“ 

Финансираща програма/институция: Проект „Красива България”

Обща стойност на проекта: 240 346,00 лв.

Цели и очаквани резултати: целта на проекта е извършването на ремонтни дейности на Къща на занаятите в Стария град.

Срок на изпълнение: 18.03.2014г. – 8.12.2014г.


14. Проект: „Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-добра грижа за децата“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално Развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на БФП: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011

Обща стойност на проекта: 3 751 180,22 лв.

Цели и очаквани резултати: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Пловдив, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа за деца и деца с увреждания

Срок на изпълнение: /22.08.2012 – 22.08.2014 г./


15. Проект: „По пътищата на цивилизацията”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално Развитие“ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”

Обща стойност на проекта: 470 744,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Предвижда се разработването на два туристически пакета: ViaDiagonalis през вековете. Общ маршрут, проследяваш културно-историческото развитие на района през вековете и представящ най-интересните и посещавани туристически забележителности, като се включат и водещите културни ценности от другите две общини – Асенова крепост, Белинташ и др. Манастирски тур. Маршрут за поклоннически туризъм, включващ Родопската „Света гора” и църкви от Пловдив.

Срок на изпълнение: /13.08.2012 – 13.08.2014 г./

31,810 total views, 34 views today

Страница 3 от 1412345...10...Последна »