Реализирани проекти

16. Проект: „Подобряване на стратегическото планиране в Община Пловдив“ 

 Финансираща програма/институция: ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ос 1 „Добро управление“,  Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Обща стойност на проекта: 77 194,16 лв.

Цели и очаквани резултати:  основна цел на проектното предложение е въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на новоразработени и приети местни стратегически документи.

Срок на изпълнение: 26.11.2013 г. – 26.08.2014 г.


17. Проект: „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално Развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”

Обща стойност на проекта: 10 326 029.42 лв.

Цели и очаквани резултати: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

Срок на изпълнение: 31.01.2012 – 18.12.2014 г.


18. Проект: „Подкрепа за достоен живот”

(Община Пловдив е партньор на Агенция за социално подпомагане)

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Алтернативи“, Бюджетна линия:  BG051РО001 -5.2.09

Обща стойност на проекта: 3 498 577.87 лв.

Цели и очаквани резултати: Осигуряване на грижа и подкрепа на хора с увреждания чрез назначаване на лични асистенти. Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

Срок на изпълнение: 03.11.2010  – 31.12.2014 г.


19. Проект: „Разработване и внедряване на  Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Административен Капацитет“, Приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02

Обща стойност на проекта: 846 000,00лв.

Цели и очаквани резултати: Изграждане на система за ефективно обслужване на гражданите и бизнеса чрез оптимизиране на процесите и автоматизация на административните действия, свързани с обслужването на гражданите и бизнеса. Основни дейности: изготвяне на анализ и бъдещ модел на дейностите и тяхната организация в областта на управлението на общинската администрация и обслужването на гражданите и бизнеса; проектиране и разработване на ИС; обучение на служителите на общинската администрация за работа с ИС; внедряване на ИС; дейности за информация и публичност.

Срок на изпълнение: 12.06.2009г. – 12.09.2014г.


20. Проект: „Да приемем всяко едно дете“

Финансираща програма/институция: ОП „Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 634 227,83 лв.

Цели и очаквани резултати: Да се реализира устойчив модел за деинституционализацията на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца.
Специфични цели: Реализиране на модели за качествена грижа за децата с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в семейна или близка до семейната среда; Прилагане на модерни подходи за социална работа; Създаване на нови форми за социални услуги в общността; Закриване на специализираните институции за деца с увреждания.

Срок на изпълнение: /29.08.2013 г. – 29.11.2014 г./

31,812 total views, 2 views today

Страница 4 от 14« Първа...23456...10...Последна »