Начало План за интегрирано развитие на община Пловдив (ПИРО-Пловдив)

План за интегрирано развитие на община Пловдив (ПИРО-Пловдив)

Какво е ПИРО?“ – „ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Пловдив за периода 2021-2027 г. Документът обвързва предимствата и потенциалът за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. Неговите структура и съдържание са нормативно определени, като с тях можете да се запознаете в раздел „Структура на ПИРО“

Защо ПИРО е важен за Община Пловдив?“ – „Планът обхваща цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицирани нужди, за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Чрез ПИРО се осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Пловдив“

Защо ПИРО е важен за общността?“„ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на района, общината и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В процеса на разработване е от съществено значение активното участие на всеки един заинтересован гражданин. Всеки може да се включи при определяне на местни инициативи, които допринасят за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.“

„Как да участвам?“„Прилагайки подхода „отдолу-нагоре“ Община Пловдив осигурява възможност на всеки жител на общината да участва при избора на цели и приоритети, дa пpeдлaгa peшeния на съществуващи проблеми, да инициира конкретни проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация и дa paбoти зa peaлнa пpoмянa.

33,174 total views, 4 views today