Структура на ПИРО

„Структурата и съдържанието на документа са дефинирани в Закона за регионалното развитие (обнародван ДВ бр.21/31.03.2020 г.) и „Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Част I.

Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община.

Част II.

Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027.

Част ІІІ.

Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност.

Част ІV.

Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини -приоритетни зони за въздействие

Част V.

Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие

Част VІ.

Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия

Част VIІ.

Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО

Част VIII.

Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР.

Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност. Аналитичната част на документа е основата за формулиране на стратегическата му част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка ще осигурят практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите на Плана.

8,580 total views, no views today