Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) и т. 5.2. от Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., отправяме покана към заинтересуваните органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, за обществено обсъждане на проекта на актуализация на План за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО) за периода 2021-2027 г. – Индикативен списък с важни за общината проекти Приложение 1А.

Общественото обсъждане ще се проведе присъствено на 10.01.2023 г. от 16.00 часа в залата на Общински съвет-Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет.2.

Коментари и предложения по предложения проект на актуализация на ПИРО могат да се представят в срок до 09.01.2023 г. включително на следния имейл адрес: [email protected] .

Всички документи, свързани с разработената актуализация на ПИРО Пловдив 2021-2027 г. – Индикативен списък с важни за общината проекти Приложение 1А, са публикувани на сайта на Община Пловдив в секция „План за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО-Пловдив)“ (https://www.plovdiv.bg/piro/).

Лица за контакт – Таня Петкова, Началник-Отдел „СБ“ при Община Пловдив, телефон за контакт: 032/656 446.

С УВАЖЕНИЕ,
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Да бъдем солидарни – това е, което трябва да направим, за да се реализира Планът за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО), каза кметът Здравко Димитров при откриване на общественото обсъждане, което се проведе на 30 март 2022 г. в залата на Общински съвет – Пловдив. Той подчерта, че приоритетните проекти за развитие на града са – водоснабдяване от каскада „Въча“, изграждане на жп линията до летище Пловдив и градска железница, разширяване и завършване на околовръстното шосе – важно както за града, така и за съседните общини. Важен приоритет е развитие на зелената система, вкл. предприемане на драстични мерки за подобряване качеството на въздуха.

Проектът на ПИРО бе представен от експерти на „БИМ Консултинг“ ООД, които разработват средносрочния стратегически документ, в който са определени актуалните проблеми, нуждите и възможностите за развитие на град Пловдив. В процеса на разработване на ПИРО са се включили над 1200 граждани, над 100 организации, получени са над 400 предложения за проекти, които са намерили място в документа.

Да бъдем солидарни – това е, което трябва да направим, за да се реализира Планът за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО), каза кметът Здравко Димитров при откриване на общественото обсъждане, което се проведе на 30 март 2022 г. в залата на Общински съвет – Пловдив. Той подчерта, че приоритетните проекти за развитие на града са – водоснабдяване от каскада „Въча“, изграждане на жп линията до летище Пловдив и градска железница, разширяване и завършване на околовръстното шосе – важно както за града, така и за съседните общини. Важен приоритет е развитие на зелената система, вкл. предприемане на драстични мерки за подобряване качеството на въздуха.

Проектът на ПИРО бе представен от експерти на „БИМ Консултинг“ ООД, които разработват средносрочния стратегически документ, в който са определени актуалните проблеми, нуждите и възможностите за развитие на град Пловдив. В процеса на разработване на ПИРО са се включили над 1200 граждани, над 100 организации, получени са над 400 предложения за проекти, които са намерили място в документа.

По време на обсъждането от страна на присъстващи граждани в залата постъпиха конкретни предложения и въпроси, на които отговаряха Ангелина Топчиева, секретар на Община Пловдив, Стефан Стоянов – зам.-кмет по „Образование и бизнес развитие“ и арх. Димитър Ахрянов – главен архитект.

Всички документи, свързани с разработването на ПИРО Пловдив 2021-2027 г., са публикувани на сайта на Община Пловдив в секция „План за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО-Пловдив)“ (https://www.plovdiv.bg/piro/).

Коментари и предложения по проекта на ПИРО Пловдив се приемат на следния имейл: [email protected] в срок до 19 април 2022 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящото обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Пловдив за периода 2021 – 2027 г., което ще се проведе на 30.03.2022 г. от 16.00 часа, Ви уведомяваме за настъпила промяна в начина на провеждане на събитието.

Общественото обсъждане ще се проведе в присъствена форма, на предварително обявения адрес – ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, зала на Общински съвет – Пловдив.

Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към бъдещето на града!

С УВАЖЕНИЕ,
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) и т. 5.1. от Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., отправяме покана към заинтересуваните органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, за обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.03.2022 г. от 16.00 часа в залата на Общински съвет-Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, като броят на участниците в присъственото обсъждане ще бъде ограничен до допустимия максимум. В тази връзка се предвижда обсъждането да се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн. Записване за участие в събитието може да направите до 25.03.2022 г., включително, на електронен адрес: [email protected], като посочите име, институция, която представлявате и ел. поща, както и формата на участие (присъствено/онлайн). Заявилите онлайн участие ще получат линк за включване в събитието.

Лицата/организациите, които са заявили присъствено участие, в случай на запълване на максимално допустимия капацитет на залата, ще имат възможност да се включат онлайн в общественото обсъждане.
Моля, следете сайта на общината за допълнителни указания в случай на промяна на обявените противоепидемични мерки.

Проектът на документа и приложенията към него са публикувани в секция „Проект на ПИРО Пловдив 2021 – 2027 г.“ на сайта на Община Пловдив.

Лица за контакт – Мариета Ханджийска, главен експерт в Дирекция „СИ“ при Община Пловдив, телефон за контакт: 032/656 460 и Маргрета Бъндева, главен експерт в Дирекция „СИ“ при Община Пловдив, телефон за контакт: 032/656 445.

Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към бъдещето на града!

С УВАЖЕНИЕ,
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

В рамките на две седмици Община Пловдив очаква проектни предложения от гражданите, местния бизнес и НПО, които да бъдат включени при разработване на Плана за интегрирано развитие на Oбщина Пловдив (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Предоставя се възможност на всички заинтересовани страни на територията на общината да предложат дейности и проектни идеи за включване в Програмата за реализация на ПИРО. За целта е необходимо всеки желаещ да попълни специално разработения за целта образец на Фиш за проектна идея – граждани или Фиш за проектна идея – бизнес и организации. За всяко отделно проектно предложение се попълва самостоятелен информационен фиш.

Вече готовите идейни концепции и окомплектовани документи (вкл. снимков материал, карти, схеми, чертежи, обяснителни записки и др.), трябва да се подадат по електронен път до: [email protected]. в срок от 22.06. до 05.07.2021 г.

Всеки жител на общината, в качеството му на гражданин или представител на местния бизнес и/или НПО сектора, може да участва при избора на цели и приоритети чрез попълването на специално разработена анкета на сайта на ПИРО-Пловдив, както и дa пpeдлaгa peшeния на съществуващи проблеми, да инициира конкретни проектни идеи и дa paбoти зa peaлнa пpoмянa чрез подаването на проектни фишове по описания ред.

Вашето участие в процеса по разработване на плановия документ е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус чрез прилагането на подхода „отдолу-нагоре“.

Проектните предложения, които бъдат включени в Плана за интегрирано развитие на Oбщина Пловдив (ПИРО) за периода 2021-2027г. получават реален шанс да получат финансиране по европейските програми или чрез други финансови инструменти.

Повече информация за подготовката на Плана можете да намерите на сайта на Община Пловдив – https://www.plovdiv.bg/piro/

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО) за периода 2021-2027 г., имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в публично събитие „Експертен форум“ (уеб-форум). В рамките на мероприятието ще бъдат представени резултати от проучванията сред гражданите и заинтересованите страни, изводи от анализа на територията и резултати от проведените тематични фокус-групи със заинтересованите страни, в т.ч. представители на администрацията, местния бизнес, образователни институции, културни институции, социални и здравни институции, НПО и медии. Тематичният обхват е насочен към подготовката на Част II. Цели и приоритети за развитие на общината за програмен период 2021-2027г. от ПИРО –  изработване, обсъждане и постигане на обществен консенсус за визия, цели и приоритети.  Съща така, в контекста на подготовка на Част V. Програма за реализиране на ПИРО, ще бъде представен интегрирания подход за развитие през новия програмен период и ще бъдат обсъдени конкретни проектни идеи и ключови стратегически проекти за развитие на общината, които да се заложат за реализация и изпълнение през 7-годишния период на действие на този изключително важен за общината и нейното развитие планов документ.

Събитието ще се проведе онлайн на 18.06.2021 г. от 10:30 часа. Очакваната продължителност е до 2 астрономически часа. В случай, че имате интерес и желаете да участвате във форума, моля да ни уведомите предварително на следния електронен адрес: [email protected] в срок до 17.30ч. на 16.06.2021 г. (сряда), като задължително посочите Ваш електронен адрес, където ще получите линк за достъп до събитието.

След потвърждаване на участието Ви ще получите линк и инструкции за включване в мероприятието, които ще Ви бъдат изпратени до 09:30 ч. в деня на събитието на адреса, който сте посочили. В случай, че се наложат промени по предварително обявения час ще бъдете уведомени своевременно.

Община Пловдив е в процес на разработване на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. ПИРО ще замени досегашния Общински план за развитие и Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Той има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на града, както и връзките със съседни и други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона (ИТСР), осигурявайки пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията.

ПИРО, като част от системата от стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Участието на гражданите и заинтересованите страни – бизнес, образователни институции, НПО и др., в процеса на разработване на ПИРО е изключително важно и ще гарантира неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Община Пловдив ще събира мнения и предложения на граждани и заинтересовани страни до края на месец юни чрез серия от анкети, теренни допитвания, социологическо проучване, събития и публични обсъждания.

Допитванията  ще позволят на заинтересованите страни да представят своите мнения, предложения и проекти, които ще бъдат взети предвид при изготвянето на ПИРО с оглед постигане на единна визия за развитието на Пловдив за периода 2021-2027 г.

Можете да изразите своето мнение относно бъдещето на града като попълните първите анкети, достъпни на сайта на Община Пловдив на следния адрес: https://www.plovdiv.bg/piro/anketi/

Мнения и предложения във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив за периода 2021-2027 г., можете да изпращате и на следния имейл: [email protected]

Вашето мнение е важно за нас!

2,886 total views, no views today