Нормативна база

„Документи на международно и европейско ниво“;

Европейска комисия (2017) Бяла книга за бъдещето на Европа. Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.

Европейска комисия (2017) Моят регион, моята Европа, нашето бъдеще. Седми доклад за социалното, икономическото и териториалното сближаване

Европейска комисия, Конкурентоспособност в регионите с ниски доходи и нисък растеж – доклад за изоставащите региони — SWD (2017) 132 final, 10.4.2017 г.

Доклад на комисията за регионално развитие от 2016 г. относно европейското териториално сътрудничество

Европейска конвенция за защита на археологичното наследство

Препоръка на ЮНЕСКО относно историческия градски пейзаж

Европейска конвенция за ландшафта

Европейско споразумение за главните международни пътни артерии (AGR)

Концепция за планове за устойчива градска мобилност (Приложение към Съобщение на Европейската Комисия СОП

Препоръка 2019/786 на Комисията от 8 май 2019 относно санирането на сгради

„Закони и наредби“

Закон за регионалното развитие

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

Закон за административно-териториалното устройство на Република България

Закон за устройство на територията

Закон за биологичното разнообразие

Закон за водите

Закон за горите

Закон за защитените територии

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за културното наследство

Закон за опазване на земеделските земи

Закон за почвите

Закон за опазване на околната среда

Закон за социалните услуги

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за пътищата

Закон за управление на отпадъците

Закон за туризма

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

„Документи на национално ниво“

Актуализирана Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.

Социално – икономически анализ на районите в Република България – 2020 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион 2021-2027 г. Схема за пространствено развитие

Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на Област Пловдив 2019-2027 г.

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

Общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ОПРР 2021-2027 г.

Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019-2030 г.

Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.)

Национална програма за развитие: „България 2030“

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.

Национална програма „Цифрова България 2025”

Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г.

Актуализирана Пътна карта за изпълнение на Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.

Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022 г.

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022

Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г.

Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България 2018-2027 г.

Междинен доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор на Република България

Стратегия за децентрализация 2016-2025 г.

План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021 г.

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.)

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.

Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.

Актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г.

Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г.

Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” до 2025 г.

„Документи на общинско ниво“

Общ устройствен план – Пловдив

Програма за управление на Община Пловдив 2019-2023 г.

Общински план за развитие на Община Пловдив 2014-2020 г.

Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018-2023 г.

Актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив 2017-2022 г.

Стратегия за развитие на образованието в Община Пловдив в периода 2017-2022 г.

Общинска образователна програма (2020-2022 г.)

Културна стратегия на Община Пловдив 2014-2024 г.

Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в Пловдив за периода 2014-2020 г.

4,584 total views, no views today