Начало Общински Съвет Контрол по законосъобразност

Контрол по законосъобразност

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 330, взетo с Протокол № 16 от 03.10.2019г.- 14.10.2019г.

Решение №7508 от 21.05.2019 на Върховен административен съд, което потвърждава Решение №2191 от 11.12.2017 на Административен съд-Пловдив – 07.06.2019г.

Решение № 2191 от 11.12.2017 на Административен съд-Пловдив/потвърдено с Решение №7508 от 21.05.2019 на ВАС/, с което се отменя чл.25, ал.4 от Наредбата за осигуряване на обществения ред – 07.06.2019г.

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 453, взетo с Протокол № 20 от 29.11.2018г.- 13.12.2018г.

Протест на Окръжна прокуратура Пловдив против Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им в Община Пловдив – 10.12.2018г.

Жалба срещу Решение № 351, взето с Протокол №16 от 27.09.2018г за одобряване на Проект за изменение на ПУП- План за улична регулация-10.12.2018г.

Жалба срещу Решение № 351, взето с Протокол №16 от 27.09.2018г за одобряване на Проект за изменение на ПУП- План за улична регулация-10.12.2018г.

Жалба срещу Решение № 351, взето с Протокол №16 от 27.09.2018г за одобряване на Проект за изменение на ПУП- План за улична регулация-10.12.2018г.

Жалба срещу Решение № 351, взето с Протокол №16 от 27.09.2018г за одобряване на Проект за изменение на ПУП- План за улична регулация-10.12.2018г.

Жалба срещу Решение № 351, взето с Протокол №16 от 27.09.2018г за одобряване на Проект за изменение на ПУП- План за улична регулация-10.12.2018г.

Решение №2246 от 05.11.2018 на Административен съд-Пловдив, с което се обявяват за нищожни чл. 4, ал.2, т.1 и чл.25,ал.4 от Наредба за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и котки и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив – 30.11.2018

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 321, взетo с Протокол № 15 от 13.09.2018г.- 02.10.2018г.

Протест на Окръжна прокуратура Пловдив против Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив – 30.08.2018г.

Протест на Окръжна прокуратура Пловдив против Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив - 30.08.2018

Жалба против решение №310, взето с Протокол №14 от 02.08.2018г.

Решение №4890/2018 на Върховен административен съд, с което се отменя Решение №292 вз. с Пр.№14 02.08.2012г. в частта за ПИ с идентификатор № 56784.532…

Жалба против Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Пловдив

Жалба против Наредбата на Община Пловдив за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест на Окръжна прокуратура Пловдив против Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране на отглеждането на домашни кучета и котки на територията на община Пловдив и против чл.4,ал.2,т.1; чл.25, ал.4 и чл. 11,ал.1,т.1 и т.5 и по чл.12,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5 от същата наредба – 25.06.2018г.

Протест на Окръжна прокуратура Пловдив против Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества и при условията на алтернативност и против чл.58-63 от същата наредба – 07.06.2018г.

Протест на Окръжна прокуратура против Правилник за организацията и дейността на Пловдивски Общински Съвет, изм. и доп. с Решение 434, взето с Протокол 21 от 17.12.2015г.

Определение №5951 от 09.05.2018г. на Върховен административен съд във връзка с Решение №2657 от 28.02.2018г. на Върховен административен съд – 09.05.2018г.

Решение №2657 от 28.02.2018г. на Върховен административен съд , касаещо промени в Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив -28.02.2018г.

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 8, взетo с Протокол № 1 от 23.01.2018г.- 05.02.2018

Жалба против Наредбата за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив

Жалба против т.1,т.2,т.3 и т.4 от Приложение 8.2 към чл.61/2/ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив – 30.10.2017г.

Жалба против т.1,т.2,т.3 т.4 т.6 т.7 т.8 т.9 т.10 т.11 и т.12 от Приложение 8.2 към чл.61/2/ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив

Жалба против чл.31 т.2 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив – 18.10.2017г.

Жалба против Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив- 18.10.2017г.

Протест на Окръжна прокуратура против чл.6, ал.2, т.5, чл.7, ал. 2, т.6, чл.10, ал.11, т.9 и чл.17, ал.11, т.9 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив

Жалба против Наредба за разполагане и преместване на обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив

Жалба против Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на Община Пловдив

Жалба против чл. 65 ал. 1 и 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив

Жалба против Наредбата на Община Пловдив за осигуряване на обществения ред

Жалба против Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив -22.08.2016г.

Жалба против чл.33, ал.8, чл.33,ал.9 и чл.34 ал.2 от Наредбата за реда и условията за пътуване с общесвения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на Община Пловдив

Протест на Районна прокуратура против Наредба 2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Пловдив

Жалба против чл.22, ал.2 и ал.3 от Наредба за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив

Протест на Окръжна прокуратура против чл.7, ал.8 и чл.12, ал.9, т.5 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив

Решение № 2303 от 02.12.2016 на Административен съд-Пловдив/потвърдено с Решение №7624 от 15.06.2017 на ВАС/, касаещо промени в Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив – 19.06.2017г.

Жалба против чл. 24 ал. 7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 110, взетo с Протокол № 6 от 13.04.2017г.- 26.04.2017

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 48, взетo с Протокол № 4 от 09.03.2017г.- 27.03.2017

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 158,  взетo с Протокол № 6 от 14.04.2016г.-   03.05.2016

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 13,  взетo с Протокол № 1 от 28.01.2016г.-   12.02.2016

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 327,  взетo с Протокол № 16 от 09.10.2014г.-   27.10.2014

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 82,  взетo с Протокол № 5 от 27.03.2014г.-   11.04.2014

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 419,  взетo с Протокол № 20 от 13.11.2013г.-   26.11.2013

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 337,  взетo с Протокол № 15 от 15.09.2013г.-   02.10.2013

Заповед на областния управител, с която оспорва и сезира Административен съд-Пловдив, относно Решение №269, взето с Протокол № 12 от 01.08.2013; изменено с Решение № 300, взето с Протокол №14 от 04.09.2013 – 20.09.2013

Заповед на областния управител, с която оспорва и сезира Административен съд-Пловдив, относно Решение №302, взето с Протокол № 14 от 04.09.2013 – 20.09.2013

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 335,  взетo с Протокол № 14 от 04.09.2013г.-   20.09.2013

Заповед на областния управител, с която оспорва и сезира Административен съд-Пловдив, относно Решение №244, взето с Протокол № 11 от 18.07.2013 – 21.08.2013

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 269 и Решение № 280 , взети с Протокол № 12 от 01.08.2013г.-   19.08.2013

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 244,  взетo с Протокол № 11 от 18.07.2013г.-   02.08.2013

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение №117 и Решение №124 , взети с Протокол № 6 от 10.04.2013г.-   30.04.2013

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 103 ,  взетo с Протокол №5 от 21.03.2013г.-   08.04.2013

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 46,  взетo с Протокол №2 от 14.02.2013г.-   26.02.2013

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение №484, Решение №487 и Решение №489, взети с Протокол №21 от 06.12.2012г.-   21.12.2012

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 38,  взетo с Протокол №1 от 24.01.2013г.-   08.02.2013

Жалба срещу Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив

46,675 total views, 6 views today