Начало Обществен достъп до приложение № 2, архив 2019

Обществен достъп до приложение № 2, архив 2019

Информацията по приложение № 2 за обект „Склад за метални и строителни материали в негорими опаковки и тръбен кладенец в УПИ LXVI -504.1063 и УПИ – XLIII – 504.1062, произв. и складова дейност в кв. 2а по плана на СИЗ IV част гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на 12 броя еднофамилни жилищни сгради” поземлен имот с идентификатор 56784.382.146, землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, местност „Бялата воденица“

Информацията по приложение № 2 за обект „Жилищно строителство – 8 бр. УПИ в имоти с идентификатори 56784.386.254 и 56784.386.255 по КККР на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на термодвойка – два броя тръбни кладенци – TKl-черпателен и ТК2-реинжекционен за охлаждане/отопление на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Пълмед“, в ПИ с идентификатор 56784.510.248, гр. Пловдив, р-н Западен, община Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Жилищно строителство – изграждане на 12 броя жилищни сгради” поземлен имот с идентификатор 56784.382.292, землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, местност кв. Беломорски

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на 6 броя жилищни сгради“ в ПИ 56784.386.75, землище на гр. Пловдив, местност „Козма Герен Тарла“, община Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на Специализиран магазин – Склад за търговия на едро с промишлени стоки „ПРАКТИС“" в ПИ 56784.502.640, ПИ 56784.502.218, ПИ 56784.502.219 и ПИ 56784.502.641 (УПИ XII – 502.669, за обществено обслужващи дейности, кв.24) по КК на гр. Пловдив, район Северен, община Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на 10 бр. еднофамилни жилищни сгради“, в ПИ с идентификатор 56784.382.245, Община Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Тръбен кладенец за обект: зелени площи на бул. „Марица“ № 146, район „Централен“ за поливане“ в ПИ с идентификатор 56784.520.1278, район „Централен“, Община Пловдив, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на автомивка, нов сондажен кладенец и резервоар за вода“, в ПИ с идентификатор 56784.238.44, Община Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на 7 бр. еднофамилни къщи“, Община Пловдив, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Разпределителен топлопровод за жилищен комплекс „Отдих и култура“, „Разпределителен топлопровод за комплекс „Каменица“, „Разпределителен топлопровод за ТЦ „Гранд“ и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Община Пловдив, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности” в ПИ 56784.533.416, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Жилищно застрояване – 8 бр. УПИ” в ПИ 56784.386.212, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Автомивка и кафе“ в ПИ с идентификатор 56784.383.480 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Жилищно строителство, детска градина и трафопост” в ПИ с идентификатор 56784.313.5, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Строителство на жилищни сгради” в ПИ с идентификатор 56784.313.16 и 56784.313.7, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на сондажен кладенец“, в ПИ с идентификатор 56784.384.260 по КК на гр. Пловдив, Община Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Жилищно застрояване” в ПИ 56784.258.512, гр. Пловдив, местност „Терзиите“

Информацията по приложение № 2 за обект „Преустройство по време на строителство на склад за съхранение на пакетирани стоки и офиси в цех за нанасяне на галванични покрития, склад за готова продукция и офиси” в УПИ 241061, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект за обект „Временен открит паркинг за 99 броя автомобили“, в УПИ II-1, кв. 3 по плана на ЖК „Отдих и култура“, район „Западен“, гр. Пловдив, Община Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Сладкарска работилница“, в ПИ с идентификатор 56784.384.163.1.11, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Многоетажен паркинг“, в ПИ с идентификатор 56784.506.1458, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Пристрояване с височина до 5.5m към съществуваща промишлена сграда, ново допълващо застрояване с височина до 3.5m и монтиране на инсталация за галванизация с общ обем на ваните до 27 m“, гр. Пловдив” в ПИ с идентификатор 56784.536.1730, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Жилищно строителство” в ПИ с идентификатор 56784.273.32, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелени площи и измиване на площадки на бъдещ Изчислителен център в град Пловдив“, в ПИ с идентификатор 56784.539.481 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на сондажен кладенец“, в ПИ с идентификатор 56784.387.983 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Многоетажен паркинг“, в УПИ VII, кв. 21-нов, кв. 413-стар по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Жилищно застрояване“, в ПИ с идентификатор 56784.382.1128 гр. Пловдив.

Информация по приложение № 2 за обект „Жилищно застрояване“ в ПИ с идентификатор 56784.237.13, гр. Пловдив, район „Западен“, Община Пловдив.

Информация по приложение № 2 за обект „Жилищно застрояване” в ПИ с идентификатор 56784.382.1128, гр. Пловдив, район „Южен“, Община Пловдив.

Информация по приложение № 2 за обект „Изграждане на площадка за събиране и предварително третиране на ОЧЦМ и отпадъци от метални опаковки“ в поземлен имот № 56784.536.1674, ул. „Кукленско шосе“, гр. Пловдив, Община Пловдив.

Информация по приложение № 2 за обект „Център по растителна системна биология и биотехнология“, включващ и сондажен кладенец, в имот с № 56784.540.1208, гр. Пловдив, община Пловдив.

Информация по приложение № 2 за обект „Изграждане на площадка за събиране и предварително третиране на отпадъци“ в поземлен имот с № 56784.553.11 (УПИ IX-553.11, кв.2), район „Източен“, гр. Пловдив, община Пловдив.

Информация по приложение № 2 за обект „Изграждане на 5 броя еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 56784.533.330, гр. Пловдив, община Пловдив.

Информацията по приложение № 2 за обект „Жилищно строителство и сондаж“, в ПИ с идентификатор 56784.341.1, 56784.340.28, 56784.340.29 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на тръбен кладенец ТК „Рила 1“ за водовземане от подземни води от водно тяло с код BG3G000000Q013“, в ПИ с идентификатор 56784.536.906 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на къмпинг и мотел“, в ПИ с идентификатор 56784.214.4, 56784.214.23 и 56784.214.17 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец с цел измиване на автомобили на съществуващ обект: Автомивка на „НЕК“ ЕАД, Предприятие ВЕЦ“, в ПИ с идентификатор 56784.504.1232 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Складова база за съхранение на химични продукти и добавки в храните“, в ПИ с идентификатор 56784.504.1160 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдещ склад за строителни материали и железария“, в ПИ с идентификатор 56784.504.1042 по КК на гр. Пловдив

Приложение № 2 за обект „Извършване на дейности по събиране и временно съхранение на нови отпадъци (отработени катализатори) на съществуваща площадка за събиране и съхранение на отпадъци от опаковки, съдържащи опасни вещества, отпадъци от отработени масла, употребени готварски мазнини, маслени филтри, абсорбенти, филтърни материали и др.“, в ПИ с идентификатор 56784.525.5034 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на сондажен кладенец за нуждите на обект: Административна сграда, производствен цех за сглобяване на климатични, отоплителни и вентилационни съоръжения и складова база“, в ПИ с идентификатор 56784.316.22 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Складова база за сладкарски продукти“, в ПИ с идентификатор 56784.536.142 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдещ Склад за строителни материали и железария“, в ПИ с идентификатор 56784.504.1042 по КК на гр. Пловдив

Приложение № 2 за обект „Обществено обслужваща сграда – шоурум, складове и офиси и проектен сондажен кладенец“, в ПИ с идентификатор 56784.501.1028 по КК на гр. Пловдив

Приложение № 2 за обект „Извеждане от експлоатация на съществуваща ванна пещ 4 с топилен капацитет 180т/24ч и изграждане на нейно място на нова пещ 4 с капацитет 390т/24ч“, в ПИ с идентификатор 56784.504.163 по КК на гр. Пловдив

Приложение № 2 за обект „Строителство на жилищни сгради“, в ПИ с идентификатор 56784.237.53 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Предприятие за производство на опаковки – преустройство на същ. сгради“ в ПИ с идентификатор 56784.336.1551 по КК на гр. Пловдив

3,400 total views, no views today